Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Psychologia
Typ: jednolite magisterskie niestacjonarne
Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Informacje o kierunku

Specjalności:

Specjalność wybierana jest po trzecim roku studiów. Proponowane specjalności to:

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia wspomagania rozwoju.


Każda specjalność posiada swoje plany i programy studiów. Istotą specjalności jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

Psychologia kliniczna

Koncentruje swoją uwagę na opisie i wyjaśnianiu zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem oraz przyczyn i rozwoju tych zaburzeń. Do ważnych obszarów zainteresowania psychologii klinicznej należą zachowania, które nie służą zaspokojeniu potrzeb człowieka i wypełnianiu zadań życiowych, a także zaburzenia funkcji somatycznych, zarówno w okresie dzieciństwa i dojrzewania jak i w dorosłości. Jako subdyscyplina psychologii stosowanej zajmuje się przemianami, jakie zachodzą pod wpływem psychoterapii, pewnych form rehabilitacji i resocjalizacji oraz profilaktyki.
Absolwent psychologii o specjalności psychologia kliniczna uzyskuje przygotowanie do diagnozowania osobowości człowieka oraz zrozumienia interakcji pomiędzy osobą a różnymi wymiarami jej otoczenia, promujących lub blokujących rozwój w kierunku zdrowia psychicznego. Poza diagnozą uzyskuje poszerzone przygotowanie do psychoterapii, profilaktyki i poradnictwa m.in. w zakresie pracy nad sobą, w stosunkach z innymi i szeroko rozumianym środowiskiem.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Zajmuje się psychologicznymi problemami przystosowania do normalnego życia w społeczeństwie tych osób, które wskutek wad wrodzonych lub nabytych są niepełnosprawne. Upośledzenie umysłowe lub fizyczne czy uszkodzenie analizatorów wywołują określone zaburzenia czynnościowe, a nawet osobowości. Poznanie ich mechanizmów i wypracowanie sposobów funkcjonowania przywracających jednostkom wiarę w siebie i swą użyteczność społeczną należą do głównych zadań psychologii rehabilitacyjnej. Psychologia rehabilitacyjna jest podspecjalnością psychologii klinicznej, która zajmuje się zaburzeniami zachowania ludzi o różnej genezie; zarówno endogennymi, mającymi przyczyny organiczne lub funkcjonalne, jak i egzogennymi, wywołanymi przez specyficzne sytuacje życiowe. Poznanie przyczyn i przebiegu zaburzeń pozwala na opracowanie diagnozy oraz określenie postępowania profilaktycznego i psychoterapeutycznego.
Absolwent psychologii o specjalności psychologia zdrowia i rehabilitacji uzyskuje poszerzone przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie poradnictwa życiowego, psychoterapii oraz socjoterapii w zakresie umożliwiającym efektywne uczestnictwo psychologa w rehabilitacji medycznej, społecznej, a zwłaszcza zawodowej osób niepełnosprawnych.

Psychologia społeczna

Zajmuje się zjawiskami społecznymi w skali mezo- i makro- a także w mikroskali. Interesuje się między innymi problemami przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji życia społecznego. Poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym małej grupy społecznej, oraz możliwości wykorzystania wiedzy o nich do rozwiązywania konkretnych problemów społecznych należą do podstawowych zadań psychologii społecznej. Ukierunkowana jest na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju zjawiskami społecznymi, także patologicznymi. Doskonali kompetencje przydatne między innymi do rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym, strategie autoprezentacji, zarządzania organizacją i inne.
Specjalność psychologia społeczna wyposaża absolwenta w wiedzę o psychologicznych mechanizmach zachowań społecznych i kontekstach współczesnych zjawisk społecznych. Przygotowuje do prowadzenia analizy patologicznych zjawisk społecznych i działań profilaktycznych w obszarze życia społecznego. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności przydatne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów społecznych. Absolwent przegotowany jest teoretycznie i praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań nad zachowaniami społecznymi na zlecenie między innymi instytucji rządowych, w tym samorządowych, organizacji pozarządowych i biznesu.

Psychologia wspomagania rozwoju

Program kształcenia w zakresie psychologii wspomagania rozwoju jest ukierunkowany na przygotowanie profesjonalnych psychologów-praktyków zdolnych do zrozumienia i interwencji w relacje indywidualne oraz społeczny system funkcjonowania wewnątrzrodzinnego, szkolnego, naukę i komunikowanie się. Studenci są przygotowywani do prowadzenia procesu diagnostycznego oraz różnych form wspomagania rozwoju – od terapii rodziny z chorym somatycznie poprzez pomoc psychologiczną ludziom starszym do terapii dysleksji i wspomagania rozwoju dzieci. Zgłębiają także wiedzę z zakresu psychoterapii.
W założeniach teoretycznych uwzględniono związek psychologii wspomagania rozwoju z psychologią humanistyczną, by przez zrozumienie drugiej osoby zajmować się w konsekwencji optymalizacją rozwoju.

Z uwagi na to, że wybór specjalności odbywa się po 3 roku studiów, oferta w tym zakresie może ulec zmianie.

Przedmioty realizowane w toku studiów

Przedmioty z zakresu nauk  podstawowych:

 1. Filozofia z elementami logiki
 2. Socjologia
 3. Biologiczne podstawy zachowania
 4. Genetyka zachowania
 5. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 6. Metodologia badań psychologicznych: podstawy metodologii, podstawy statystyki
 7. Statystyka zaawansowana
 8. Proseminarium z psychologii ogólnej
 9. Etyka zawodu psychologa
 10. Procesy poznawcze:percepcja i uwaga,myślenie pamięć uczenie
 11. Emocje i motywacje
 12. Osobowość
 13. Psychologia różnic indywidualnych
 14. Psychologia społeczna
 15. Psychologia rozwoju człowieka
 16. Psychometria
 17. Diagnoza psychologiczna: diagnoza psychologiczna, metody badania procesów poznawczych, metody badania osobowości, badanie różnic indywidualnych w praktyce, metody badania zachowań społecznych, metody badania rozwoju
 18. Pomoc psychologiczna
 19. Psychopatologia
 20. Psychologia wychowawcza
 21. Psychologia rehabilitacyjna
 22. Psychologia pracy i organizacji
 23. Psychologia zdrowia
 24. Psychologia kliniczna
 25. Psychiatria z elementami neurologii
 26. Trening umiejętności społecznych
 27. Neuropsychologia

Przedmioty ogólne:

 1. Technologie informatyczne
 2. Język obcy I
 3. Język obcy II

Przedmioty specjalnościowe (psychologia kliniczna):

 1. Współczesne teorie zaburzeń psychicznych
 2. Psychoseksuologia
 3. Psychoterapia
 4. Psychologia kliniczna dziecka
 5. Psychologia kliniczna adolescenta
 6. Psychologia kliniczna dorosłego
 7. Konwersatorium kliniczne
 8. Psychologia sądowa
 9. Pomoc on-line
 10. Terapia behawioralno-kognitywna
 11. Poradnictwo dla rodziców
 12. Terapia rodzin

Przedmioty specjalnościowe (psychologia wspomagania rozwoju):

 1. Interwencja psychologiczna w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 2. Rozwiązywanie konfliktów
 3. Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych
 4. Diagnoza i terapia dysleksji
 5. Psychostymulacja rozwoju osób starszych
 6. Muzykoterapia
 7. Trening umiejętności wychowawczych
 8. Wspomaganie rozwoju w procesie wychowania
 9. Metoda Weroniki Sherborne - warsztaty
 10. Psychostymulacja umiejętności twórczych
 11. Modele wspomagania rozwoju
 12. Metody wspomagania rozwoju
 13. Mediacje rodzinne
 14. Terapia rodzin
 15. Diagnoza potencjału zawodowego

Przedmioty specjalnościowe (psychologia społeczna)

 1. Analiza i animacja środowisk lokalnych
 2. Metody badań w psychologii społecznej
 3. Psychologia reklamy i mediów
 4. Psychospołeczne podstawy marketingu i zachowań konsumenckich
 5. Elementy psychologii politycznej
 6. Trening zachowań społecznych
 7. Patologia życia społecznego
 8. Psychologia komunikacji społecznej
 9. Kształtowanie tożsamości społecznej
 10. Elementy psychologii zarządzania i organizacji
 11. Profilaktyka patologii społecznych
 12. Public relations
 13. Rozwiązywanie konfliktów społecznych
 14. Ćwiczenia terenowe
 15. Psychologia wojskowa

Przedmioty specjalnościowe (psychologia zdrowia i rehabilitacji):

 1. Psychologia zdrowia i choroby
 2. Wybrane problemy psychologii rehabilitacyjnej
 3. Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna
 4. Pomoc psychologiczna
 5. Muzykoterapia
 6. Psychokardiologia
 7. Propedeutyka medycyny
 8. Psychoonkologia
 9. Gerontopsychologia
 10. Badania w działaniu
 11. Psychologia dziecka przewlekle chorego somatycznie
 12. Wykład monograficzny

Moduły kształcenia do wyboru (kierunkowe):

 1. Seminarium magisterskie
 2. Seminarium monograficzne – teoretyczne
 3. Seminarium monograficzne – empiryczne
 4. Teoretyczny kurs rozszerzający
 5. Wykład monograficzny

Moduły kształcenia do wyboru (z zajęć ogólnouczelnianych):

 1. Wykład fakultatywny ogólnouczelniany

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego kierunku studiów znajdują się na stronie:
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_psychologii

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent psychologii uzyskuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie diagnozowania osobowości człowieka, zrozumienia interakcji pomiędzy osobą i otoczeniem. Zna mechanizmy odpowiedzialne za regulację zachowania jednostki a także zmiany w jej funkcjonowaniu i rozwoju. Poza diagnozą uzyskuje przygotowanie do psychoterapii, profilaktyki i poradnictwa w zakresie pracy nad sobą, m.in. w stosunkach z innymi i szeroko rozumianym środowiskiem.

Posiada kompetencje interpersonalne, mediacyjne i negocjacyjne, pozwalające na pracę zarówno z jednostkami, jak i grupami w zróżnicowanych środowiskach i kontekstach społecznych oraz kompetencje w zakresie promowania własnych usług psychologicznych wśród potencjalnych odbiorców w sposób nienaruszający zasad etyki zawodowej.

Absolwent psychologii posiada wiedzę teoretyczną, przygotowanie praktyczne oraz kompetencje społeczne  do pracy na stanowisku psychologa w poradniach psychologicznych, pedagogicznych, szkołach, placówkach oświatowych, leczniczych, sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, opieki społecznej, penitencjarnych, a także w zakładach pracy, urzędach państwowych i samorządowych. Może być także animatorem edukacji zdrowotnej oraz ruchu samopomocowego w stosunku do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: poradniach psychologicznych, poradniach rodzinnych, sądownictwie, szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, więziennictwie, policji, mediach, bankach, w różnych sektorach administracji i gospodarki, usług i kultury. Absolwenci z powodzeniem podejmują samodzielną działalność gospodarczą a niektórzy kontynuują karierę naukową.

Dodatkowe informacje 

 

Zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia, którą potwierdzają od lat bardzo dobre oceny, wcześniej Państwowej, a obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci mają możliwość kontaktu z kadrą doświadczonych nauczycieli akademickich, których dorobek naukowy jest doceniany nie tylko w kraju, ale także za granicą. W Instytucie Psychologii zatrudnionych  jest  9  osób  na  stanowisku  profesora, 19 adiunktów, 4 starszych  wykładowców,

1 wykładowca i 3 asystentów. Zespół ten uzupełniają profesorowie wizytujący z kraju i zagranicy.

 

Instytut posiada bardzo dobrą infrastrukturę dydaktyczno-naukową. Wszystkie sale i pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny. Studenci mają nieograniczony dostęp do zasobów Pracowni Testów Psychologicznych i zbiorów Biblioteki Psychologicznej (jedynej w Polsce północno-zachodniej) oraz jej elektronicznych baz bibliotecznych. Mogą także korzystać  z wyposażenia aparaturowego Pracowni Badań Eksperymentalnych oraz Pracowni Neuropsychologii. Od 2013r. w Instytucie funkcjonuje również Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju. Na terenie Instytutu dostępny jest bezpłatny, bezprzewodowy Internet. Każdy student może pobrać na swój komputer bezpłatnie programy analizy statystycznej i inne materiały przygotowywane przez wykładowców.  

 

Od 2000 r. działa pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kościelskiej, Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej, stanowiące doskonałą bazę dla praktycznego kształcenia studentów w zakresie psychologii klinicznej a także doskonalenia kompetencji specjalistycznych kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu. Centrum jest jednym z pierwszych w Polsce ośrodków prowadzących poradnictwo on-line (www.acpp.ukw.edu.pl).

 

Zajęcia dydaktyczne w zależności od treści i formy przedmiotu realizowane są w specjalistycznych placówkach na terenie Bydgoszczy, np. przedszkolach, szpitalach i klinikach, poradniach specjalistycznych służby zdrowia, domach opieki społecznej, poradniach psychologicznych, w tym poradniach rodzinnych, domach poprawczych, urzędach administracji państwowej i innych. Instytut Psychologii UKW posiada ofertę zajęć w języku angielskim. Od roku akademickiego 2012-2013 w ofercie Instytutu Psychologii są jednolite 5-letnie studia IIº (magisterskie) w języku angielskim. Z roku na rok jest bogatsza oferta zajęć fakultatywnych (do wyboru) oraz  możliwość rozwijania przez studentów pasji naukowych w ramach Programu Tutorialnego. Propozycje te  stanowią odzwierciedlenie zainteresowań i dokonań badawczych pracowników Instytutu Psychologii. Badania realizowane przez pracowników Instytutu uzyskują wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania statutowe jak i indywidualne granty. Pracownicy Instytutu Psychologii współpracują także z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, co potwierdzają wspólne projekty badawcze, publikacje i prezentacje na konferencjach naukowych. Uczestnictwo w zespołowych projektach badawczych wzbogaca programy nauczania oferowane przez pracowników studentom oraz zapewnia szybszy awans naukowy pracowników.

 

Z gościnnymi wykładami zapraszani są profesorowie z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicy. Wykłady dla studentów wygłaszają także goście „Kurt Lewin Center for Psychological Research”, afiliowanego przy UKW.

 

Instytut Psychologii posiada uprawienia do doktoryzowania. Absolwenci psychologii mają możliwość kontynuowania nauki na czteroletnich studiach IIIº , tzw. Doktoranckich. Instytut Psychologii proponuje również kształcenie na poziomie podyplomowym, a aktualnie w ofercie są Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej,  Studia Podyplomowe Psychologii Klinicznej Chorych Somatycznie, Studia Podyplomowe Psychologii Sądowej i Mediacji, Studia Podyplomowe Logopedii z Emisją Głosu, a także Neurologopedii z Komunikacją Wspomagającą. Instytut Psychologii jest siedzibą redakcji „Polskiego Forum Psychologicznego”, znajdującego się na liście czasopism naukowych MNiSzW (7 punktów).

 

W Instytucie Psychologii intensywnie rozwija się studencki ruch naukowy. Aktualnie działa kilka kół naukowych, w tym: Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii,  Studenckie Koło Naukowe Diagnozy Klinicznej, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Wspomagania Rozwoju "Progresywni", Koło Naukowe Studentów Rozwojowych, Studenckie Koło Naukowe Seksuologiczne, Studenckie Koło Naukowe Praktyki Psychologicznej, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sportu, Studenckie Koło Naukowe Psychologii Społecznej. Istotnym elementem działalności naukowej studentów jest ich udział w konferencjach naukowych, także organizowanych przez koła naukowe, gdzie mają możliwość zaprezentowania wyników swoich badań oraz w organizowanych co roku Sesjach Naukowych Magistrantów, w ramach których zostaje wyłoniony w drodze konkursu- Najlepszy Magistrant Instytutu Psychologii.

 

Aktywność studentów bydgoskiej psychologii przejawia się także w działalności Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, którego Biuro Bydgoskie wypracowało kilka cyklicznych akcji, cieszących się dużym uznaniem środowiska, w tym: Złotówka dla Brzuszka, Bal Psychologa, Dni Psychologa z warsztatami i konferencjami naukowymi. Będąc jednocześnie członkiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Studentów Psychologii – EFPSA członkowie stowarzyszenia biorą udział w międzynarodowych konferencjach, kongresach, projektach, wymianach.

 

Studenci bydgoskiej psychologii coraz częściej korzystają także z możliwości odbywania części studiów za granicą w ramach programu Socrates Erasmus.

 

O osiągnięciach studentów psychologii świadczą zdobywane przez nich wyróżnienia i nagrody, zarówno na szczeblu Instytutu, Wydziału i Uczelni a także na szczeblu ogólnopolskim, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez PFRON w Warszawie czy też uzyskują Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczą w konkursach na najlepszego studenta Polski „Primus Inter Pares” i „Studencki Nobel”.

 

Staramy się tworzyć przyjazną atmosferę współżycia całej społeczności akademickiej, tj. studentów, nauczycieli, administracji i absolwentów, którzy się znają, szanują i angażują w działania dla wspólnego dobra, niezależnie od przekonań, różnic etnicznych czy niesprawności fizycznej.