Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Filozofia
Typ: pierwszego stopnia stacjonarne
Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Informacje o kierunku

Zapraszamy na kierunek Filozofia! Jeśli chciałbyś/chciałabyś:

 • nabyć umiejętność krytycznego i logicznego myślenia,
 • zrozumieć otaczającą Cię rzeczywistość,
 • nauczyć się podstaw języka greckiego,

te studia są właśnie dla Ciebie! Na kierunku Filozofia m.in.:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu: filozofii człowieka, filozofii kultury, filozofii religii,
 • dowiesz się w jaki sposób wyrażać własne poglądy,
 • zrozumiesz mechanizmy ludzkich zachowań.

Przeczytaj poniższe informacje, by dowiedzieć się, jakich przedmiotów będziesz się uczyć i gdzie możesz znaleźć pracę po studiach.

Specjalności

 1. Etyka, polityka i media
 2. Nauki kognitywne i media

Przedmioty realizowane w toku studiów

Przedmioty podstawowe

 1. Wprowadzenie do filozofii
 2. Historia filozofii starożytnej
 3. Historia filozofii średniowiecznej
 4. Filozofia wczesnonowożytna: XV-XVII wiek
 5. Filozofia późnonowożytna: XVIII-XIX wiek
 6. Filozofia współczesna
 7. Logika I
 8. Logika II
 9. Podstawy języka greckiego
 10. Metodyka pracy filozoficznej

Przedmioty kierunkowe

 1. Epistemologia
 2. Ontologia
 3. Etyka
 4. Estetyka
 5. Filozofia polityki
 6. Filozofia kultury
 7. Filozofia religii
 8. Filozofia języka i umysłu
 9. Filozofia nauki
 10. Translatorium tekstów filozoficznych

Przedmioty ogólne

 1. Język nowożytny
 2. Technologia informacyjna
 3. Wychowanie fizyczne
 4. Ochrona własności intelektualnej
 5. Seminarium dyplomowe

Specjalność - etyka, polityka i media

Przedmioty specjalnościowe

 1. Biologiczne podstawy zachowania
 2. Psychologia emocji
 3. Gatunki dziennikarskie, redakcja tekstów
 4. Grafika komputerowa w mediach interaktywnych
 5. Antropologia kulturowa
 6. Lektorat prasy zagranicznej
 7. Psychologia społeczna
 8. Język, kultura, społeczeństwo – komunikacja międzykulturowa
 9. Media w globalnej gospodarce i polityce
 10. Systemy polityczne i ekonomiczne we współczesnym świecie
 11. Etyka w biznesie, polityce i mediach
 12. Public relations
 13. Wprowadzenie do retoryki

Informacje o specjalności

Specjalność etyka, polityka i media realizowana jest od pierwszego roku.
Specjalność ta jest zorientowana na prezentację problematyki filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów życia społecznego i sposobu prezentacji tych problemów w mediach w wymiarze:

 • etycznym,
 • społecznym,
 • ekologicznym,
 • politycznym,
 • kulturowym,
 • religijnym,

a także wykształcenie i pogłębienie wrażliwości na różne formy niesprawiedliwości współczesnego świata. Zdolności głębszego rozumienia świata winna towarzyszyć umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania własnych przekonań oraz uzasadniania ocen i sądów dotyczących różnych aspektów ludzkiej egzystencji.

Warunkiem koniecznym nabycia opisanych umiejętności jest wiedza z zakresu:

 • filozofii człowieka,
 • filozofii kultury,
 • filozofii religii, innych dyscyplin filozofii określonych programem studiów filozoficznych.

Specjalność - nauki kognitywne i media

Przedmioty specjalnościowe

 1. Biologiczne podstawy zachowania
 2. Psychologia emocji
 3. Gatunki dziennikarskie, redakcja tekstów
 4. Grafika komputerowa w mediach interaktywnych
 5. Antropologia kulturowa
 6. Lektorat prasy zagranicznej
 7. Psychologia poznawcza
 8. Psycholingwistyka. Teorie percepcji i produkcji mowy
 9. Problemy sztucznej inteligencji
 10. Wstęp do językoznawstwa ogólnego
 11. Genetyka kognitywna
 12. Elementy neurologii klinicznej
 13. Wstęp do neurofizjologii człowieka

Praktyki zawodowe – 3 tygodnie, zaliczenie w IV semestrze.

Specjalność nauki kognitywne i media pozwala na głębsze zrozumienie człowieka i jego natury, mechanizmów zachowań ludzkich na wielu poziomach w tym zwłaszcza biologicznym, fizycznym oraz umysłowym.
Pogłębione rozumienie mechanizmów ludzkich zachowań pozwala z kolei na lepszą orientację co do sposobu działania różnego typu środków masowego przekazu i ich wpływu na życie jednostek jak i całych społeczności ludzkich.

Kwalifikacje

 absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnych i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego:

 • historii filozofii,
 • logiki,
 • etyki,
 • epistemologii i ontologii.

Zna inne dyscypliny filozoficzne, konkretne tradycje i szczegółowe zagadnienia. Ma umiejętność prezentacji poglądów filozoficznych, podstawową umiejętność analizy problemów i interpretacji tekstów filozoficznych oraz tłumaczenia obcojęzycznych tekstów filozoficznych. Przygotowany jest do prezentacji i uzasadniania własnych poglądów.

Opanował przynajmniej jeden nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, solidne podstawy języków klasycznych (greka) oraz technologię informacyjną na poziomie umożliwiającym sprawne posługiwanie się komputerem.

Absolwent posiada również umiejętności ściśle związane z obraną specjalnością studiów.
Studia pierwszego stopnia w zakresie filozofii przygotowują do kontynuowania edukacji na różnych kierunkach, w tym również na studiach filozoficznych drugiego stopnia, pełnienia wielu funkcji społecznych i do podjęcia pracy w zawodach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych.

Potencjalne miejsca pracy

Studia z zakresu filozofii nie tylko dają satysfakcję ze zdobytej wiedzy, z umiejętności krytycznego, analitycznego myślenia, ale mogą również stanowić podstawę, aby pełnić różne funkcje społeczne i zawodowe w takich miejscach, jak np.:

 • redakcje czasopism
 • wydawnictwa
 • środki masowego przekazu
 • instytucje kultury różnego typu
 • firmy reklamowe
 • organizacje społeczne i polityczne (fundacje, stowarzyszenia, partie)
 • szkoły (po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego można podjąć pracę w charakterze nauczyciela etyki lub filozofii)
 • uczelnie wyższe (po uzyskaniu tytułu magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii).