Wsparcie dla studentów

Wsparcie studentów

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy każdego roku przeznacza 15 mln zł na różne formy dofinansowania do nauki. Młodzi ludzie często obawiają się kosztów utrzymania związanych ze studiowaniem w wybranym mieście. Będąc studentem UKW możesz liczyć na różne formy pomocy materialnej, a wśród nich są stypendia socjalne czy zapomogi. Dla studentów z wysokimi osiągnięciami w dziedzinach naukowych, artystycznych czy sportowych uczelnia przygotowała stypendia naukowe.

Stypendium socjalne - możesz ubiegać się o nie niezależnie od tego czy jesteś studentem studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny studenta. Proces starania się o uzyskanie stypendium zawsze rozpoczyna się z początkiem roku akademickiego. Jednostką odpowiedzialną za proces obsługi stypendium jest Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich, gdzie każdy student otrzyma wszelkie informacje dotyczące spraw materialnych

Progi stypendialne w roku akademickim 2015/2016:

 • 0-200 zł (dochód na osobę w rodzinie) - 550 zł (kwota stypendium)
 • 200,01-400 zł (dochód na osobę w rodzinie) - 500 zł (kwota stypendium)
 • 400,01-602 zł (dochód na osobę w rodzinie) - 450 zł (kwota stypendium)
 • 602,01-895,70 zł (dochód na osobę w rodzinie) - 300 zł (kwota stypendium)
 • 895,71-1043,90 (dochód na osobę w rodzinie) - 200 zł (kwota stypendium)

Ponadto studentom UKW przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 200 zł a studentom ze stwierdzona niepełnosprawnością - stypendium specjalne w kwocie 350 zł.

Najlepsi studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mogą liczyć na Stypendium Rektora Wysokość stypendium ustala powołana Uczelniana Komisja Stypendium Rektora, w roku akademickim 2014/2015 wynosiło 550 zł

Dopłaty do zakwaterowania - wyjazd do obcego miasta wiążę się ze znalezieniem nowego miejsca zamieszkania. Studenci najczęściej wybierają domy studenckie, czyli akademiki, mieszkania lub stancje. Jeśli koszty zakwaterowania będą dla Ciebie zbyt wysokie, jak najbardziej możesz starać się o jego dofinansowanie. W bieżącym roku dodatek mieszkaniowy dla studentów UKW wynosi 200 zł.

Zapomogi - osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych mogą starać się o przyznanie specjalnej zapomogi.

Akademiki - rozpoczęcie studiów w nowym miejscu zamieszkania, wymaga najczęściej znalezienia odpowiedniego lokum. Odpowiednią przystanią będą domy studenckie naszego Uniwersytetu. Akademiki „Romek” i „Atomek”, to nowoczesne obiekty, dysponujące pokojami jedno- i dwuosobowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Posiadając status studenta UKW będziesz miał pierwszeństwo w ubieganiu się o przyznanie miejsca w akademiku. Ewentualne wolne miejsca w domu studenckim, jakie zostają po zakończeniu rekrutacji, są rozdysponowane wśród studentów pozostałych uczelni.

Wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studentach w roku akademickim 2015/2016 wynosi miesięcznie:

 • studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 380 zł,
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym - 320 zł,
  • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta - 46 zł.
 • studenci z pozostałych uczelni:
  • za miejsce w pokoju jednoosobowym - 403 zł,
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym:
   • studenci z Collegium Medicum UMK - 334 zł z obowiązujaca stawką Vat,
   • studenci z pozostałych uczelni - 360 zł z obowiązujaca stawką Vat,
   • za każde dziecko zamieszkałe w domu studenta - 51 zł obowiązujaca stawką Vat.

Wysokość opłat za zakwaterowanie w pokojach rotacyjnych w domach studenta wynosi:

 • dla studentów stacjonarnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób za dobę - 25 zł,
  • za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie za dobę - 12 zł.
 • dla studentów studiów niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób - 40 zł za dobę ,
  • za każdą następną dobę, po upływie piątej doby, do trzydziestu dób włącznie - 12 zł za dobę.
 • dla studentów innych uczelni i pozostałych osób - 45 zł za dobę z obowiazująca stawka podatku Vat.

Akademiki w okresie wakacyjnym;

Opłaty za akademiki (Dom Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 i Dom Studenta nr 2 przy ul. Łuzyckiej 21) w okresie przerwy wakacyjnej od 1 lipca do 30 września wynoszą:

 • dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:
  • za pięć pierwszych dób - 20 zł za dobę,
  • za każdą nastepną dobę, po upływie piatej, do trzydziestu włącznie za dobę - 10 zł
  • za cały miesiąc i więcej - opłata zgodnie z par. 1 ust. 1 zarządzenia
 • dla kandydatów na studia, studentów pozostałych uczelni i innych osób - za dobę 33 zł z obowiązującą stawką podatku Vat. 
Kontakt:

Dom Studenta nr 1 Romek
ul. Łużycka 24, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 43; 52 341 08 32
Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49

Dodatkowe wsparcie

Na dodatkowe wsparcie finansowe mogą liczyć studenci wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi. Osoby wskazane przez Rektora wnoszą opłatę za miejsce w pokoju dwuosobowym w wysokości 208 zł.

Ponadto, dbamy o to, aby studenci naszej uczelni mogli smacznie zjeść. W głównym kampusie uniwersytetu odnajdziesz słynną już studencką, stołówkę „u Niny”, gdzie poczujesz domową atmosferę i poznasz wiele smakowitości, które chwalą sobie studenci i pracownicy UKW.

Dlaczego UKW?