Psychologia

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z psychologii na UKW

Absolwenci psychologii nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Pedagogiki i Psychologii do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii. Studia psychologii przygotowują do pracy dydaktycznej w szkole wyższej, ale również w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach czy służbach mundurowych. Ich celem jest również przekazanie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy badawczej oraz umożliwienie dalszego rozwoju i starania się o uzyskanie kolejnych stopni naukowych. 

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
ul. L. Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
www.psychologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Planowana liczba miejsc:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie psychologii stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej (prezentacji przez kandydata zainteresowań i ich zbieżności z dyscypliną naukową),
 • prezentacji dotychczasowych osiągnięć,
 • znajomości języka obcego (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego lub j. włoskiego) na poziomie B1 ocenianej przez komisję egzaminacyjną na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego – certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie wymienione w załączniku nr 4 Uchwały Nr 85/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z rozmowy w języku obcym i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów,
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za prezentację zainteresowań i ich zbieżność z dyscypliną naukową kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe kandydat może uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

Znajomość języka obcego punktowana jest następująco:

 • bardzo dobra - 5 punktów
 • dobra plus - 4 punkty
 • dobra - 3 punkty
 • dostateczna plus - 2 punkty
 • dostateczna - 1 punkt
 • niedostateczna - 0 punktów 

Kandydat, który nie uzyskal min. 1 punktu z egzaminu z języka obcego nie przystępuje do dalszej kwalifikacji. 

Średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51      5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35      4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75      3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35      2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00      1 punkt
 • do 2,99            0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na bycie opiekunem naukowym w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnia ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach
  naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada)
 • Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dyscyplina naukowa: Psychologia).

Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
tel.: 52 37 08 402 / 403
e-mail: psyche@ukw.edu.pl

Terminy

Termin rejestracji internetowej: 5-30 czerwca 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:
5-30 czerwca 2018 r.. w godz. 8.00 - 14.00
Sekretariat Instytutu Psychologii
ul. L. Staffa 1 pok. 3
e-mail: psyche@ukw.edu.pl

Termin  i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 10 lipca 2018 roku
godz. 8.00 egzamin z języka obcego
godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna
Instytut Psychologii
ul. L. Staffa 1, sala nr 3 

Lista przedmiotów

I rok

 • Metodologia nauk społecznych
 • Specjalistyczne zastosowanie komputerów w badaniach naukowych i dydaktyce
 • Metodologia badań ilościowych Aplikacje grantowe
 • Lektorat z języka obcego
 • Konwersatorium psychologiczne I
 • Wykład monograficzny
 • Blok zajęć fakultatywnych
 • Seminarium doktorskie
 • Praktyki zawodowe
 • szkolenia BHP, szkolenie biblioteczne

II rok

 • Projektowanie i ewaluacja zajęć dydaktycznych (z elementami dydaktyki szkoły wyższej)
 • Warsztat badacza I: Gromadzenie, analiza i interpretacja danych ilościowych
 • Prawo autorskie
 • Konwersatorium psychologiczne II
 • Wykład monograficzny
 • Blok zajęć fakultatywnych
 • Seminarium doktorskie
 • Przedmiot egzaminacyjny do wyboru
 • Praktyki zawodowe

III rok

 • Nowe techniki pomiaru zmiennych
 • Metodologia badań jakościowych
 • Metodyka kształcenia specjalistycznego
 • Warsztat badacza II: Gromadzenie, analiza i interpretacja danych jakościowych
 • Konwersatorium psychologiczne III
 • Wykład monograficzny
 • Blok zajęć fakultatywnych
 • Seminarium doktorskie
 • Przedmiot egzaminacyjny do wyboru
 • Praktyki zawodowe

IV rok

 • E-learning (platformy edukacyjne)
 • Etyka w badaniach psychologicznych i dydaktyce
 • Konwersatorium psychologiczne IV
 • Wykład monograficzny
 • Blok zajęć fakultatywnych
 • Seminarium doktorskie
 • Praktyki zawodowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Psychologia