Pedagogika

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z pedagogiki na UKW

Absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zainteresowani problematyką edukacyjną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku pedagogika. Studia są prowadzone przez pracowników Instytutu Pedagogiki UKW.

Na program studiów składają się następujące bloki zajęć:

 • blok pedagogiczny (pedagogika plus konwersatoria) -150 godzin
 • blok metodologiczny - 120 godzin w tym:
  - wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 15 godzin
  - projektowanie badań (ilościowych, jakościowych) 60 godzin
  - gromadzenie, analiza i interpretacja danych (ilościowych, jakościowych) 30 godzin (fakultatywnie)
  - konstruowanie wiedzy 15 godzin
 • blok językowy - 60 godzin
  w tym:
  - czytanie tekstów naukowych 30 godzin
  - pisanie tekstów naukowych 30 godzin
 • blok dydaktyczny - 75 godzin
  w tym:
  - dydaktyka szkoły wyższej 15 godzin
  - blok zajęć fakultatywnych 60 godzin
 • blok obejmujący przedmiot egzaminacyjny do wyboru - 30 godzin (fakultatywnie)
 • blok prawno-etyczny (prawo autorskie, etyka w badaniach naukowych) - 30 godzin
 • blok obejmujący rozwijanie kompetencji społecznych (warsztaty komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych) - 30 godzin
 • seminarium doktorskie, pisarstwo naukowe, warsztat pisania wniosków o projekty badawcze - 165 godzin

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

4-letnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w zakresie Pedagogiki. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie pedagogiki stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Planowana liczba miejsc: 10

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej (prezentacji przez kandydata zainteresowań i ich zbieżności z dyscypliną naukową),
 • prezentacji dotychczasowych osiągnięć,
 • znajomości języka obcego (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego lub j. włoskiego) na poziomie B1 ocenianej przez komisję egzaminacyjną na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego - certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie wymienione w Uchwale nr 85/2017/2018 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku - stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z rozmowy w języku obcym i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów, pobierz Uchwałę
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za prezentację zainteresowań i ich zbieżność z dyscypliną naukową kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe kandydat może uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

znajomość języka obcego punktowana jest następująco:

 • bardzo dobry - 5 punktów
 • dobra plus - 4 punkty
 • dobra - 3 punkty
 • dostateczna plus - 2 punkty
 • dostateczna - 1 punkt
 • niedostateczna - 0 punktów

Kandydat, który nie uzyskał min. 1 punktu z egzaminu z języka obcego, nie przystępuje do dalszej kwalifikacji. 

średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51      5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35      4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75      3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35      2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00      1 punkt
 • do 2,99            0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na bycie opiekunem naukowym w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 3 aktualne fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy: pobierz
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku tudiów, ewentualnie stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: pedagogika).

Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel.: 52 341 93 08
inped@ukw.edu.pl

Terminy

Termin rejestracji internetowej: 1 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 1 czerwca 2018 r. - 7 września 2018 r. w godz. 8.00-14.00
Sekretariat Instytutu Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pok. 21
tel. 52 341 93 08
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 13 września 2018 r.

 • godz. 8.30 egzamin z języka obcego
 • godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna

Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii nr 23-24

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Pedagogika