Pedagogika

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z pedagogiki na UKW

Absolwenci wszystkich kierunków studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zainteresowani problematyką edukacyjną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia na kierunku pedagogika. Studia są prowadzone przez pracowników Instytutu Pedagogiki UKW.
W trakcie studiów, oprócz rozwijania własnych projektów badawczych pod kierunkiem promotorów, doktoranci pogłębiają swoją wiedzę z zakresu metod badawczych w naukach społecznych, nabywają rzetelne kompetencje dydaktyczne, a także zapoznają się ze współczesnymi problemami edukacyjnymi w Polsce i na świecie. Studia doktoranckie z pedagogiki gwarantują uczestnikom pogłębienie kompetencji zawodowych w obszarze edukacji, a także otwierają przed nimi możliwości kariery naukowej. Studia trwają cztery lata.

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

4-letnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w zakresie Pedagogiki. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie pedagogiki stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej (prezentacji przez kandydata zainteresowań i ich zbieżności z dyscypliną naukową),
 • prezentacji dotychczasowych osiągnięć,
 • znajomości języka obcego (j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego lub j. włoskiego) na poziomie B1 ocenianej przez komisję egzaminacyjną na podstawie przeprowadzonego pisemnego postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego – certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie wymienione w załączniku nr 3 Uchwały nr 55/2015/2016 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku – stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z rozmowy w języku obcym i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów, pobierz Uchwałę
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za prezentację zainteresowań i ich zbieżność z dyscypliną naukową kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe kandydat może uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

znajomość języka obcego punktowana jest następująco:

 • bardzo dobry - 5 punktów
 • dobra plus - 4 punkty
 • dobra - 3 punkty
 • dostateczna plus - 2 punkty
 • dostateczna - 1 punkt
 • niedostateczna - 0 punktów

średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51      5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35      4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75      3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35      2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00      1 punkt
 • do 2,99            0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na bycie opiekunem naukowym w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy: pobierz
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku tudiów, ewentualnie stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: pedagogika).

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 określa Uchwała Senatu pobierz

Planowana liczba miejsc: 10

Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel.: 52 341 93 08
inped@ukw.edu.pl

Terminy

Termin rejestracji internetowej: 6.06.2016 r. - 25.06.2016 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 6.06.2016 r. - 8.07.2016 r. w godz. 8.00 - 14.00

Sekretariat Instytutu Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, pok. 21
tel. 52 341 93 08
e-mail: inped@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 15.07.2016 r.

 • godz. 8.00 egzamin z języka obcego
 • godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna

Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
sala Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii nr 23-24

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Pedagogika