Nauki o polityce

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z nauk o polityce na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Studia nauki o polityce dają naszym absolwentom wiele możliwości – pogłębiają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i projektów naukowych oraz do pracy dydaktycznej w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci mogą też kontynuować swoją edukację w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów trzeciego stopnia w zakresie nauk o polityce stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego nadanego w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych. 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 określa Uchwała Senatu pobierz

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań naukowych oraz projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem – komisja ocenia ogólną orientację kandydata w dyscyplinie nauki o polityce oraz oryginalność i stopień nowatorstwa proponowanego tematu rozprawy,
 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych bądź innych  itp.),
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za rozmowę kwalifikacyjną na temat projektu badawczego kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe można uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51 5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35 4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75 3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35 2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00 1 punkt
 • do 2,99 0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Limit przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne: 8 miejsc

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów,  stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada),

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: nauki o polityce). 


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 5.06 2017 r. - 4.09.2017 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 7.09.2017 r. w godz. 9.00 - 14.00
Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych
ul. Poniatowskiego 12, pok. 105
e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego:  19.09.2017 r.
10:00 - rozmowa kwalifikacyjna
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
sala nr 106

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Nauki o polityce