Nauki o polityce

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z nauk o polityce na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Studia nauki o polityce dają naszym absolwentom wiele możliwości – pogłębiają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i projektów naukowych oraz do pracy dydaktycznej w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci mogą też kontynuować swoją edukację w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Limit przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne: 8 miejsc

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów trzeciego stopnia w zakresie nauk o polityce stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego nadanego w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych. 
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań naukowych oraz projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem - komisja ocenia ogólną orientację kandydata w dyscyplinie nauki o polityce oraz oryginalność i stopień nowatorstwa proponowanego tematu rozprawy,
 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych bądź innych itp.),
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.

Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za rozmowę kwalifikacyjną na temat projektu badawczego kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe można uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),

Średnia ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51 5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,35 4 punkty
 • 4,34 ÷ 3,75 3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35 2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00 1 punkt
 • do 2,99 0 punktów

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów,  stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada),

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: nauki o polityce). 


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 4 czerwca 2018 r. - 3 września 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 6 września 2018 r., w godz. 9.00-14.00
Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pok. 105
e-mail: polityka@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 11 września 2018 r., godz. 11.00
Instytut Nauk Politycznych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
sala nr 106

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów do przeprowadzenia kwalifikacji na studia doktoranckie:

 • dr hab. Mirosław Geise, prof. nadzw.
 • dr hab. Maria Ewa Szatlach, prof. nadzw.
 • dr hab. Jan Waskan, prof. nadzw.
 • dr hab. Janusz Golinowski, prof. nadzw.
 • dr hab. Andrzej Papuziński, prof. nadzw.
 • mgr Piotr Walewicz

Lista przedmiotów

I rok

 • Seminarium doktoranckie
 • Teoria wiedzy politologicznej
 • Filozofia
 • Socjologia
 • Wprowadzenie do metodologii nauk
 • Język nowożytny
 • Translatorium
 • Praktyki zawodowe

II rok

 • Seminarium doktoranckie
 • Język nowożytny
 • Praktyki zawodowe

Blok zajęć fakultatywnych

 • Współczesna historia polityczna/ Współczesne problemy geopolityczne
 • Źródła wiedzy politologicznej/Komunikowanie polityczne
 • Problemy polityczne na arenie międzynarodowej/Współczesne teorie polityczne
 • Władza lokalna i administracja samorządowa/Wybrane systemy polityczne
 • Projekty badawczo-rozwojowe/Procedury badań naukowych**
 • Zaawansowane badania naukowe w politologii/Istota, zasady i metody badań naukowych w politologii**
 • Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce/Wykorzystanie technologii informacyjnych w praktyce akademickiej****

III rok

 • Seminarium doktoranckie
 • Język nowożytny
 • Praktyki zawodowe

Blok zajęć fakultatywnych

 • Komunikowanie interpersonalne pracownika naukowo-dydaktycznego/Zarządzanie grupą społeczną w praktyce akademickiej***
 • Współczesna dydaktyka w obszarze nauk społecznych/Nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych w naukach społecznych***

IV rok

 • Seminarium doktoranckie
 • Praktyki zawodowe

Blok zajęć fakultatywnych

 • Wykład monograficzny 1 (Radykalizm i ekstremizm polityczny)/Wykład monograficzny 2 (Nowa myśl polityczna)

** zajęcia fakultatywne, rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym

*** zajęcia fakultatywne, rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

**** zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Nauki o polityce