Literaturoznawstwo

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z literaturoznawstwa na UKW

Absolwenci studiów II stopnia nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Literaturoznawstwo to studia humanistyczne. III stopień nauki na literaturoznawstwie umożliwia nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia literaturoznawstwa uczą profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej. Doktorant literaturoznawstwa posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę, dzięki czemu absolwent doskonale rozumie i bada zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11 
85-067 Bydgoszcz 
www.wydzialhumanistyczny.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Planowana liczba miejsc: 8 osób

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie językoznawstwa stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra oraz spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego dla dyscypliny literaturoznawstwo.
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem,

Komisja ocenia ogólną orientację kandydata w wybranej literaturze i kulturze epoki, oryginalność proponowanego tematu rozprawy, stopień jego nowatorstwa oraz  możliwe zastosowania  praktyczne gotowego dzieła. Ponadto komisja ocenia walory konstrukcyjne przedstawionego projektu rozprawy, jego spójność, przejrzystość tez i trafność argumentacji. Rozmowa powinna mieć charakter swoistej obrony badawczego projektu badawczego.

 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.),
 • średniej ocen z toku studiów

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w odrębnej skali.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

Punktacja przedstawia się następująco:

 • koncepcja pracy doktorskiej: od 0 do 8 punktów
 • dorobek naukowy kandydata: od 0 do 4 punktów

Na dorobek kandydata składają się:

 • publikacje w czasopismach naukowych, w tomach pokonferencyjnych, w   monografiach itp.;
 • udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem itp);
 • udział w organizacji konferencji naukowej;
 • udział w badaniach zespołowych.

Wszystkie formy aktywności naukowej powinny być bądź udokumentowane.

Średnia ocen ze studiów:

 • 5,00 ÷ 4,76  - 8 punktów
 • 4,75 ÷ 4,51  - 7 punktów
 • 4,50 ÷ 4,26  - 6 punktów
 • 4,25 ÷ 4,01  - 5 punktów
 • 4,00 ÷ 3,76  - 4 punkty
 • 3,75 ÷ 3,51  - 3 punkty
 • 3,50 ÷ 3,26  - 2 punkty
 • 3,25 ÷ 3,00  - 1 punkt 

Beneficjent programu "Diamentowy Grant" dodatkowo otrzymuje 5 punktów.

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na bycie opiekunem naukowym w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia

Wymagane dokumenty:        

 • podanie o przyjęcie na studia (wraz ze wskazaniem dyscypliny),
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, 
 • dokumenty potwierdzające ocenę  pracy dyplomowej oraz średnią ocen uzyskanych na studiach,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata (np.  publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stawianymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).
 • projekt rozprawy doktorskiej.

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo).

UWAGA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w trakcie studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej: językoznawstwo i literaturoznawstwo zapewnia opiekunów w zakresie następujących języków:

 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka polskiego
 • języka rosyjskiego
Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Studiów Doktoranckich 
ul. M. K. Ogińskiego 16, pokój 909, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 760
e-mail: doktfil@ukw.edu.pl


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 2 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Studiów Doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
ul. M. K. Ogińskiego 16, pokój 909
tel. 52 32 36 760
e-mail: doktfil@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 12 września 2018 r., godz. 12.00
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej 
ul. M. K. Ogińskiego 16, sala 10

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka - Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. UKW - Kierownik Studiów Doktoranckich
 • prof. dr hab. Lidia Wiśniewska - członek komisji
 • prof. dr hab. Wojciech Tomasik - członek komisji
 • dr hab. Beata Trojanowska, prof. UKW - członek komisji
 • mgr Piotr Kulpa - przedstawiciel doktorantów

Lista przedmiotów

Rok I             

 • Socjologia / Filozofia 
 • Współczesne teorie literaturoznawstwa                    
 • Język obcy
 • Seminarium doktoranckie    
 • Praktyki zawodowe

Rok II            

 • Socjologia / Filozofia
 • Metodologia współczesnego literaturoznawstwa                    
 • Język obcy           
 • Seminarium doktoranckie             
 • Praktyki zawodowe     

Rok III                    

 • Wykład monograficzny                
 • Elektroniczne zasoby informacyjne / Pisanie projektów badawczych

 • Język obcy
 • Seminarium doktoranckie   
 • Praktyki zawodowe
 • Dydaktyka szkoły wyższej / Szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej
 • Nowoczesne technologie w dydaktyce szkoły wyższej / Grywalizacja w dydaktyce uniwersyteckiej

Rok IV            

 • Seminarium doktorskie   
 • Praktyki zawodowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Literaturoznawstwo