Językoznawstwo

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z językoznawstwa na UKW

Absolwenci studiów II stopnia nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Studia językoznawstwa przygotowują do pracy dydaktycznej w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, ale wykształcają także umiejętność prowadzenia badań językoznawczych. Absolwenci mogą także w dalszym ciągu rozwijać swoją karierę naukową i rozpocząć starania o uzyskanie habilitacji. 

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.wydzialhumanistyczny.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Planowana liczba przyjęć: 8 osób

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie językoznawstwa stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra oraz spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego dla dyscypliny językoznawstwo.
Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem,

Komisja ocenia ogólną orientację kandydata  w wybranej dziedzinie językoznawczej, oryginalność proponowanego tematu rozprawy, stopień jego nowatorstwa oraz możliwe zastosowania  praktyczne gotowego dzieła. Ponadto komisja ocenia walory konstrukcyjne przedstawionego projektu rozprawy, jego spójność, przejrzystość tez i trafność argumentacji. Rozmowa powinna mieć charakter swoistej obrony badawczego projektu badawczego.

 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.),
 • średniej ocen z toku studiów

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w odrębnej skali.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

Punktacja przedstawia się następująco:

 • koncepcja pracy doktorskiej: od 0 do 8 punktów
 • dorobek naukowy kandydata: od 0 do 4 punktów

Na dorobek kandydata składają się:

 • publikacje w czasopismach naukowych, w tomach pokonferencyjnych, w monografiach itp.;
 • udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem itp);
 • udział w organizacji konferencji naukowej;
 • udział w badaniach zespołowych.

Wszystkie formy aktywności naukowej powinny być udokumentowane.

Średnia ocen ze studiów jest punktowana następująco:

 • 5,00 ÷ 4,76  - 8 punktów
 • 4,75 ÷ 4,51  - 7 punktów
 • 4,50 ÷ 4,26  - 6 punktów
 • 4,25 ÷ 4,01  - 5 punktów
 • 4,00 ÷ 3,76  - 4 punkty
 • 3,75 ÷ 3,51  - 3 punkty
 • 3,50 ÷ 3,26  - 2 punkty
 • 3,25 ÷ 3,00  - 1 punkt 

Beneficjent programu Diamentowy Grant otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

UWAGA: Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na bycie opiekunem naukowym w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia

Wymagane dokumenty:        

 • podanie o przyjęcie na studia (wraz ze wskazaniem dyscypliny),
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, 
 • dokumenty potwierdzające ocenę  pracy dyplomowej oraz średnią ocen uzyskanych na studiach,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata (np.  publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stawianymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).
 • projekt rozprawy doktorskiej.

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: językoznawstwo).

UWAGA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w trakcie studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej: językoznawstwo i literaturoznawstwo zapewnia opiekunów w zakresie następujących języków:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka polskiego,
 • języka rosyjskiego.

Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Studiów Doktoranckich 
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 760
e-mail: doktfil@ukw.edu.pl


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 2 lipca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Studiów Doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa
ul. M. K. Ogińskiego 16, pokój 909
tel. 52 32 36 760
e-mail: doktfil@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 12 września 2018 r., godz. 9.00
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. K. Ogińskiego 16, sala 10

Skład Komisji Rekrutacyjnej:

 • prof. dr hab. Małgorzata Święcicka - Dziekan Wydziału Humanistycznego UKW
 • dr hab. Piotr Siemaszko, prof. UKW - Kierownik Studiów Doktoranckich
 • prof. dr hab. Andrzej Dyszak - członek komisji
 • dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimistrowa, prof. UKW - członek komisji
 • dr hab. Iwona Benenowska - członek komisji
 • mgr Melisa Kuźniar - przedstawicielka doktorantów

Lista przedmiotów

Rok I          

 • Socjologia / Filozofia
 • Kierunki współczesnego językoznawstwa                 
 • Język obcy 
 • Seminarium doktoranckie             
 • Praktyki zawodowe

Rok II            

 • Socjologia / Filozofia
 • Metodologia badań językoznawczych
 • Język obcy
 • Seminarium doktoranckie         
 • Praktyki zawodowe

Rok III                

 • Wykład monograficzny                 
 • Elektroniczne zasoby informacyjne / Pisanie projektów badawczych                                        
 • Język obcy
 • Seminarium doktoranckie    
 • Praktyki zawodowe
 • Dydaktyka szkoły wyższej / Szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej 
 • Nowoczesne technologie w dydaktyce szkoły wyższej / Grywalizacja w dydaktyce uniwersyteckiej

Rok IV            

 • Seminarium doktoranckie
 • Praktyki zawodowe 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Językoznawstwo