Historia

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z historii na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii. Studenci III stopnia historii na UKW będą w pełni przygotowani do wykonywania zawodu. Doktoranci będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie (praca naukowa), archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Limit przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne: 8 miejsc

1) Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:
- rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektu rozprawy doktorskiej
Komisja ocenia ogólną wiedzę kandydata z dyscypliny naukowej historii, uwzględniając orientację w wybranej epoce, znajomość podstawowej literatury oraz oryginalność proponowanego tematu rozprawy, stopień jego nowatorstwa oraz możliwe zastosowania praktyczne gotowego dzieła.
Ponadto komisja ocenia walory konstrukcyjne przedstawionego projektu rozprawy, jego spójność, przejrzystość tez i trafność argumentacji.
- prezentacji dotychczasowej aktywności naukowej,
- średniej ocen z toku studiów.

2) Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest według odrębnej skali. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20  punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj.  12.

Punktacja przedstawia się następująco:
- projekt rozprawy doktorskiej: od 0 do 8 punktów,
- ocena dotychczasowej aktywności naukowej: od 0 do 4 punktów.

Do oceny aktywności naukowej, w skali od 0 do 4 punktów, bierze się pod uwagę:
a) publikacje w czasopismach naukowych, w wydawnictwach pokonferencyjnych, monografiach itp.
b) udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem itp.),
c) udział w organizacji konferencji naukowych,
d) udział w badaniach zespołowych.
Wszystkie formy aktywności naukowej powinny być udokumentowane.
- średnia ocen z toku studiów:
5,00 ÷ 4,76 - 8 punktów
4,75 ÷ 4,51 - 7 punktów
4,50 ÷ 4,26 - 6 punktów
4,25 ÷ 4,01- 5 punktów
4,00 ÷ 3,76 - 4 punkty
3,75 ÷ 3,51 - 3 punkty
3,50 ÷ 3,26 - 2 punkty
3,25 ÷ 3,00 -1  punkt

3) Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

4. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy pobierz
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada),

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: historia).

 


Terminy

Terminy:

 • rejestracja internetowa:
  do 2 pażdziernika 2017 r.
 • termin i miejsce składania dokumentów:               
  3 października 2017 r., godz. 8.00-14.00,
  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój nr 11
 • termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego:
  6 października, godz. 10:00
  ul. ks. J. Poniatowskiego 12, sala nr 11A

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Maciejewski
 • Członkowie:   
  prof. dr hab. Albert Kotowski
  dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw.
  dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw.
  dr hab.  Sebastian Ruciński
 • Doktorant: mgr Miłosz Chruściel

Lista przedmiotów

I Blok przedmiotów do wyboru:

 1. Seminarium promotorskie
 2. Przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru**
 • Filozofia
 • Socjologia
 • Nauki polityczne
 • Teoria literatury
 1. Język obcy nowożytny
 2. Dyscyplina podstawo

II Blok zajęć fakultatywnych:

 1. Moduł: Doskonalenie zawodowe***
 • Elektroniczne zasoby informacyjne
 • Wstęp do badań historycznych (dla absolwentów innych kierunków niż Historia)
 • Historia historiografii
 • Metodologia historii
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Pisanie projektów badawczych
 • Nauki pomocnicze historii (dla absolwentów innych kierunków niż Historia)
 • Warsztaty doktoranckie – epoka przedindustrialna
 • Warsztaty doktoranckie – epoka industrialna
 • Wykład monograficzny 
 1. Moduł: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych****
 • Dydaktyka historii w szkolnictwie wyższym
 • Technologie informatyczne w dydaktyce szkolnictwa wyższego
 • Szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej
 • Film w uniwersyteckiej strategii edukacyjnej
 • Grywalizacja w dydaktyce uniwersyteckiej
 • Regionalizm w edukacji uniwersyteckiej

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Historia