Historia

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z historii na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii. Studenci III stopnia historii na UKW będą w pełni przygotowani do wykonywania zawodu. Doktoranci będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie (praca naukowa), archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu pobierz

Limit przyjęć na studia doktoranckie stacjonarne: 6 miejsc

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektu rozprawy doktorskiej
  Komisja ocenia ogólną wiedzę kandydata z dyscypliny naukowej historii, uwzględniając orientację w wybranej epoce, znajomość podstawowej literatury oraz oryginalność proponowanego tematu rozprawy, stopień jego nowatorstwa oraz możliwe zastosowania praktyczne gotowego dzieła.
  Ponadto komisja ocenia walory konstrukcyjne przedstawionego projektu rozprawy, jego spójność, przejrzystość tez i trafność argumentacji.
 • prezentacji dotychczasowej aktywności naukowej,
 • średniej ocen z toku studiów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest według odrębnej skali. Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20  punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

Punktacja przedstawia się następująco:

 • projekt rozprawy doktorskiej: od 0 do 8 punktów,
 • ocena dotychczasowej aktywności naukowej: od 0 do 4 punktów.

Do oceny aktywności naukowej, w skali od 0 do 4 punktów, bierze się pod uwagę:
a) publikacje w czasopismach naukowych, w wydawnictwach pokonferencyjnych, monografiach itp.
b) udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem itp.),
c) udział w organizacji konferencji naukowych,
d) udział w badaniach zespołowych.
Wszystkie formy aktywności naukowej powinny być udokumentowane.
średnia ocen z toku studiów:

 • 5,00 ÷ 4,76 - 8 punktów
 • 4,75 ÷ 4,51 - 7 punktów
 • 4,50 ÷ 4,26 - 6 punktów
 • 4,25 ÷ 4,01- 5 punktów
 • 4,00 ÷ 3,76 - 4 punkty
 • 3,75 ÷ 3,51 - 3 punkty
 • 3,50 ÷ 3,26 - 2 punkty
 • 3,25 ÷ 3,00 - 1  punkt

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada),

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: historia).


Terminy

Terminy:

 • rejestracja internetowa: 7 maja 2018 r. - 3 września 2018 r. 
 • termin i miejsce składania dokumentów: 11-12 września 2018 r. w godz. 8.00-14.00          
  Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pokój nr 11
 • termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 14 września 2018 r., godz. 10.00
  ul. ks. J. Poniatowskiego 12, sala nr 11A

Komisja rekrutacyjna w składzie:

 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski - przewodniczący
 • prof. dr hab. Albert Kotowski
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. nadzw.
 • dr hab. Zdzisław Biegański, prof. nadzw.
 • dr hab. Sebastian Ruciński
 • mgr Miłosz Chruściel - doktorant

Lista przedmiotów

I rok

I Blok przedmiotów do wyboru:

 • Seminarium promotorskie
 • Język obcy nowożytny
 • Metodologia historii
 • Przegląd badań historycznych (okres przedindustrialny lub okres industrialny)
 • Analiza tekstów źródłowych (w jęz. łacińskim, w jęz. obcym - jeden do wyboru w zależności od wybranego seminarium doktorskiego)

II Blok zajęć dla osób, które nie ukończyły kierunku historia

 • Wstęp do badań historycznych
 • Historia historiografii
 • Nauki pomocnicze historii

III Blok zajęć fakultatywnych

 • Edukacja i świadomość historyczna w świecie
 • Komunikacja interpersonalna w praktyce akademickiej

Moduł: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • Dydaktyka historii w szkolnictwie wyższym
 • Grywalizacja

Praktyki zawodowe

II rok

I Blok przedmiotów do wyboru:

 • Seminarium promotorskie
 • Język obcy nowożytny
 • Warsztaty doktoranckie (okres przedindustrialny lub okres industrialny)
 • Tworzenie projektów badawczych

II Blok zajęć fakultatywnych

 • Retoryka i erystyka
 • Problemy historii regionalnej

Moduł: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • Film w uniwersyteckiej strategii edukacyjnej
 • Elektroniczne zasoby informacyjne

Praktyki zawodowe

III rok

I Blok przedmiotów do wyboru:

 • Seminarium promotorskie
 • Język obcy nowożytny
 • Wybrane problemy współczesnej komunikacji społecznej
 • Przygotowanie pracy doktorskiej: zasady i procedury
 • Ochrona własności intelektualnej

Praktyki zawodowe

IV rok

I Blok przedmiotów do wyboru:

 • Seminarium promotorskie
 • Wykład monograficzny przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru (filozofia, socjologia, nauki o polityce, teoria literatury)

Praktyki zawodowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Historia