Historia

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z historii na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia, dzięki uprawnieniom Wydziału Humanistycznego do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii. Studenci III stopnia historii na UKW będą w pełni przygotowani do wykonywania zawodu. Doktoranci będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie (praca naukowa), archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 59 200
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie historii stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego. 

Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni mogą być jedynie kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagany komplet dokumentów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej* na temat projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem,
 • oceny dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, wystąpień konferencyjnych itp.),
 • znajomości języka obcego na poziomie B1 ocenianej przez komisję egzaminacyjną - dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego - certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie wymienione w załączniku nr 3 Uchwały nr 55/2015/2016 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku – stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z rozmowy w języku obcym i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów,
 • średniej ocen z toku studiów.

*Tematem rozmowy kwalifikacyjnej jest projekt badawczy, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie pracy nad doktoratem. Komisja ocenia ogólną orientację kandydata w dyscyplinie historia i oryginalność oraz stopień nowatorstwa proponowanego tematu rozprawy.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest w skali 0-5 punktów.
Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 12.

 • za rozmowę kwalifikacyjną na temat projektu badawczego kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów,
 • za każde udokumentowane osiągnięcie naukowe można uzyskać 1 punkt (maksymalnie 5 punktów),
 • znajomość języka obcego punktowana jest następująco:

 • bardzo dobra 5 punktów
 • dobra plus 4 punkty
 • dobra 3 punkty

 • dostateczna plus 2 punkty
 • dostateczna 1 punkt
 • niedostateczna 0 punktów
 • średnią ocen z toku studiów punktowana jest następująco:

 • 5,00 ÷ 4,51 5 punktów
 • 4,50 ÷ 4,21 4 punkty
 • 4,20 ÷ 3,75 3 punkty
 • 3,74 ÷ 3,35 2 punkty
 • 3,34 ÷ 3,00 1 punkt
 • do 2,99 0 punktów
 • Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • curriculum vitae,
 • kwestonariusz osobowy: pobierz,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnia ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach
  naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię dowodu osobistego, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada)

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa: historia).
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 określa Uchwała Senatu pobierz
Limit przyjęć: 10 osób

Bliższych informacji na temat rekrutacji, liczby miejsc oraz terminach i przebiegu studiów udziela:

Sekretariat Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
ul. ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel. 52 325 92 00
e-mail: historia@ukw.edu.pl


Terminy

Termin rejestracji internetowej: 1.10 2016 r. - 15.10.2016 r.

Termin i miejsce składania dokumentów: 17.10.2016 r. w godz. 8.00 - 14.00
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, sala nr 11
e-mail: historia2@ukw.edu.pl

Termin postępowania kwalifikacyjnego: 21.10.2016 r. godz. 10.00
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
s. 11a

Lista przedmiotów

I Blok przedmiotów do wyboru:

 1. Seminarium promotorskie
 2. Przedmiot kształcenia ogólnego do wyboru**
 • Filozofia
 • Socjologia
 • Nauki polityczne
 • Teoria literatury
 1. Język obcy nowożytny
 2. Dyscyplina podstawo

II Blok zajęć fakultatywnych:

 1. Moduł: Doskonalenie zawodowe***
 • Elektroniczne zasoby informacyjne
 • Wstęp do badań historycznych (dla absolwentów innych kierunków niż Historia)
 • Historia historiografii
 • Metodologia historii
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Pisanie projektów badawczych
 • Nauki pomocnicze historii (dla absolwentów innych kierunków niż Historia)
 • Warsztaty doktoranckie – epoka przedindustrialna
 • Warsztaty doktoranckie – epoka industrialna
 • Wykład monograficzny 
 1. Moduł: Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych****
 • Dydaktyka historii w szkolnictwie wyższym
 • Technologie informatyczne w dydaktyce szkolnictwa wyższego
 • Szkolnictwo wyższe w Unii Europejskiej
 • Film w uniwersyteckiej strategii edukacyjnej
 • Grywalizacja w dydaktyce uniwersyteckiej
 • Regionalizm w edukacji uniwersyteckiej

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają na Erasmusa

W tych krajach możesz studiować w trakcje edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Historia