Ekologia

studia trzeciego stopnia

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z ekologii na UKW

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia będzie bardzo dobrze przygotowany do samodzielnej pracy badawczej w zakresie ekologii. Dzięki opiece wyspecjalizowanej kadry absolwent studiów doktoranckich będzie biegle posługiwał się metodami badawczymi charakterystycznymi dla specjalności naukowej, w ramach której wykona pracę doktorską, co uprawni go do prowadzenia badań naukowych. Zdobyta wiedza i umiejętności, pozwolą na praktyczne wykorzystanie poznanych technik i metod w dalszym rozwoju kariery zawodowej. 

Kierunkowe efekty kształcenia pobierz
Tabela odniesień efektów kształcenia pobierz

Jednostka prowadząca:

Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 
85-092 Bydgoszcz, VII piętro
nr tel./fax. 52 32 36 756
www.naukiprzyrodnicze.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich deklaruje udział w realizacji jednego z projektów doktorskiej, wybranego z wykazu projektów  ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych  do realizacji w trakcie studiów doktoranckich.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie  na I rok studiów doktoranckich  zobowiązany jest przedstawić zgodę  samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie na sprawowanie nad nim opieki naukowej w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:
  1. rozmowy kwalifikacyjnej na temat wybranego projektu rozprawy doktorskiej- ocenie podlega wiedza kandydata  w dyscyplinie, w szczególności powiązana  z tematyką przyszłej rozprawy,
  2. oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata (Uwaga: wszystkie deklarowane formy aktywności naukowej muszą być udokumentowane),
  3. średniej ocen z toku studiów,
  4. oceny znajomości języka obcego w zakresie praktycznego  posługiwania się literaturą naukową.
   Certyfikaty, zaświadczenia lub dokumenty o innej nazwie potwierdzające znajomość języka obcego zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego z języka obcego i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów,
 4. Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest według odrębnej skali.
  Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 15.
  Punktacja przedstawia się następująco:
  1. rozmowa kwalifikacyjnej na temat: tematyki wybranego projektu  rozprawy doktorskiej, kompetencji w zakresie realizacji wybranego projektu oraz zainteresowań  naukowych kandydata  ( od 0 do 7  punktów), Uwaga: obcokrajowcy mogą odbyć rozmowę kwalifikacyjna  w j. angielskim),
  2.  ocena dotychczasowej aktywności naukowej  (od 0 do 10 punktów), w tym:
 • autorstwo i współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych, monografiach itp. (max. 4 pkt);
 • aktywny udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem, posterem itp.) – max. 2 pkt;
 • udział w organizacji konferencji naukowych (max. 1 pkt);
 • udział w badaniach zespołowych  (max. 1 pkt);
 • zdobyte doświadczenie: staże krajowe i zagraniczne, udział w programie Erasmus, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia (max. 2 pkt),
 1. średnia ocen z toku studiów (od 0 do 5 pkt)
 • 5,00 ÷ 4,76     5 punktów
 • 4,75 ÷ 4,51     4 punkty
 • 4,50 ÷ 4,26     3 punkty
 • 4,25 ÷ 4,01     2 punkty
 • 4,00 ÷ 3,76     1 punkt
 • 3,75 ÷ 3,51     0,5 punktu
 • poniżej 3,50     0 punktów
 1. oceny znajomości języka obcego w zakresie praktycznego posługiwania się literaturą naukową  (od 0 do 3 punkty):
 • bardzo dobra - 3 punkty
 • dobra plus- 2,5 punktu
 • dobra - 1,5 punktu
 • dostateczna plus - 1 punkt
 • dostateczna -0,5 punktu
 • niedostateczna - 0 punktów

Kandydat, który nie uzyskał minimum  0,5 punktu z egzaminu z języka obcego nie przystępuje do dalszej kwalifikacji. 

 1. Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy pobierz  (w załączniku)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • kandydaci - beneficjenci programu "Diamentowy Grant": poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu" oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenie studiów pierwszego stopnia) albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich),
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu  dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego (z poświadczeniem zgodności z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).
 • Deklaracja udziału w realizacji jednego z projektów doktorskiej, wybranego z wykazu projektów  ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych  do realizacji w trakcie studiów doktoranckich.
 • zgoda  samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie na sprawowanie nad nim opieki naukowej w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie.
 • Deklaracja kandydata o udziale w realizacji jednego z projektów doktorskiej, wybranego z wykazu projektów  ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych  do realizacji w trakcie studiów doktoranckich

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa).
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 określa Uchwała Senatu Nr Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 określa Uchwała Senatu Nr 79/2016/2017 (pobierz).

Terminy

 • Termin rejestracji internetowej: 9.10 2017 r. - 16.10.2017 r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów: 
  18.10.2017 r. - 19.10.2017 r. w godz. 10.00 - 14.00
  Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  piętro 7, pokój 702
  ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
  tel. 52 32 36 756
  e-mail: paula.popiela@ukw.edu.pl
 • Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego: 
  20.10.2017 r.  ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, piętro 7, pokój 706
  godz. 9.00 egzamin z języka obcego
  godz. 10.00 rozmowa kwalifikacyjna

Skład komisji egzaminacyjnej na studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w roku akademickim 2017/2018:

 1. dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw - Dziekan WNP, (przewodniczący)
 2. prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka - Dyrektor IBŚ,
 3. prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek – Kierownik Studiów Doktoranckich,
 4. dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.
 5. dr hab. Andrzej Oleksa, prof. nadzw.

Lista przedmiotów

Lista przedmiotów do wyboru na studiach trzeciego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia

Blok zajęć obligatoryjnych

 1. Pracownia doktorska
 2. Seminarium doktorskie
 3. Praktyki zawodowe
 4. Przygotowanie wniosków o finansowanie badań naukowych

Blok zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne*

 1. Dydaktyka szkół wyższych
 2. e-Learning
 3. Komunikacja w edukacji
 4. Pomiar dydaktyczny
 5. Projektowanie edukacyjne i ewaluacja zajęć
 6. Rozwijanie zdolności uczenia się i tutoring
  * doktorant wybiera 3 przedmioty

Blok zajęć fakultatywnych przygotowujących do pracy badawczej**

 1. Aktualne problemy w ekologii
 2. Analityka chemiczna - rozwój i walidacja metod
 3. Biologia roztoczy
 4. Dynamika roślinności wodnej
 5. Ekologia roztoczy
 6. Ekosystemy Polski
 7. Ewolucja białek
 8. Genetyka populacyjna II
 9. Hydrobiologia stosowana
 10. Hydroekologiczne podstawy funkcjonowania mokradeł
 11. Metody chromatograficzne w laboratorium biologicznym
 12. Metody hodowli grzybów mykoryzowych w kulturach in vitro
 13. Metody w badaniach akarologicznych
 14. Migracje plejstoceńskie jako źródło bioróżnorodności
 15. Mikologia stosowana
 16. Molekularne mechanizmy ruchliwości komórkowej
 17. Morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne strategie korzeni
 18. Nieparametryczne metody analizy danych
 19. Nowoczesne metody badań biometrycznych
 20. Problemy współczesnej biologii konserwatorskiej
 21. Różnorodność owoców i nasion
 22. Statystyka II
 23. Stres środowiskowy w hodowlach mikroorganizmów
 24. Systematyka roztoczy
 25. Trendy badawcze w biologii ewolucyjnej
 26. Trendy badawcze w malakologii
 27. Trendy w bezpieczeństwie żywności i pasz
 28. Warsztat badawczy oraz ścieżki kariery zawodowej pracownika naukowego.
 29. Współczesne trendy badawcze w systematyce roślin
 30. Współczesne zmiany roślinności leśnej
 31. Wykorzystanie pakietu R w analizie danych
 32. Zastosowanie metod statystycznych w geobotanice
  * doktorant, w porozumieniu z promotorem wybiera przedmioty pozwalające na uzyskanie od 5 do 10 punktów ECTS

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ekologii III stopnia:

Ekologia