Biologia

studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia doktoranckie trwają 4 lata

Wybierz studia doktoranckie z biologii na UKW

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Przyrodniczych UKW w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia będzie bardzo dobrze przygotowany do samodzielnej pracy badawczej w zakresie biologii. Dzięki opiece wyspecjalizowanej kadry absolwent studiów doktoranckich będzie biegle posługiwał się metodami badawczymi charakterystycznymi dla specjalności naukowej, w ramach której wykona pracę doktorską, co uprawni go do prowadzenia badań naukowych. Zdobyta wiedza i umiejętności, pozwolą na praktyczne wykorzystanie poznanych technik i metod w dalszym rozwoju kariery zawodowej. 

Kierunkowe efekty kształcenia pobierz
Tabela odniesień efektów kształcenia pobierz

Jednostka prowadząca:

Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 
85-092 Bydgoszcz, VII piętro
nr tel./fax. 52 32 36 756
www.naukiprzyrodnicze.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 określa Uchwała Senatu Nr 85/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. pobierz

Limit miejsc: 5

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich, deklaruje udział w realizacji jednego z projektów rozprawy doktorskiej, wybranego z wykazu projektów ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych do realizacji w trakcie studiów doktoranckich.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich zobowiązany jest przedstawić zgodę samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki prowadzącej studia na sprawowanie nad nim opieki naukowej w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej na temat wybranego projektu rozprawy doktorskiej - ocenie podlega wiedza kandydata w dyscyplinie, w szczególności powiązana z tematyką przyszłej rozprawy,
 • oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata, 
  Uwaga: wszystkie deklarowane formy aktywności naukowej winny być udokumentowane.
 • średniej oceny z toku studiów,
 • oceny znajomości języka obcego (średnia z toku studiów)
  Certyfikaty, zaświadczenia dokumenty o innej nazwie potwierdzające znajomość języka obcego zawarte w załączniku nr 4 do Uchwały Nr 85/2017?2018 stanowią podstawę do zwolnienia kandydata z postepowania kwalifikacyjnego z języka obcego i są podstawą do przyznania maksymalnej liczby punktów.

Każda część postępowania kwalifikacyjnego punktowana jest według odrębnej skali.

Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Pozytywnym wynikiem jest uzyskanie przez kandydata 60% możliwych do zdobycia punktów, tj. 15.

Punktacja przedstawia się następująco:

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat: tematyki wybranego projektu rozprawy doktorskiej, kompetencji w zakresie realizacji wybranego projektu oraz zainteresowań naukowych kandydata (od 0 do 12 punktów);
  Uwaga: obcokrajowcy mogą odbyć rozmowę kwalifikacyjną w j. angielskim.
 • ocena dotychczasowej aktywności naukowej (od 0 do 7 punktów), w tym:
  • autorstwo i współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych w języku obcym (2 p),
  • autorstwo i współautorstwo publikacji w czasopismach naukowych w języku polskim i rozdziałów w monografiach (1 p),
  •  aktywny udział w konferencjach naukowych (z referatem, komunikatem, posterem itp.) (max. 1 p.),
  • udział w organizacji konferencji naukowych (0,5 p.),
  • udział w badaniach zespołowych (0,5 p.),
  • zdobyte doświadczenie: udział w programie Erasmus, praca w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia (max. 2 p.);

Średnia ocen z toku studiów (od 0 do 3 punktów):

 • 5,00 ÷ 4,76 - 3 punktów
 • 4,75 ÷ 4,51 - 2,5 punkty
 • 4,50 ÷ 4,26 - 2 punkty
 • 4,25 ÷ 4,01 - 1,5 punkty
 • 4,00 ÷ 3,76 - 1 punkt
 • 3,75 ÷ 3,51 - 0,5 punktu
 • poniżej 3,50 - 0 punktów

Oceny znajomości języka obcego (średnia z toku studiów) (od 0 do 3 punktów):

 • bardzo dobra - 3 punkty
 • dobra plus - 2,5 punktu
 • dobra - 1,5 punktu
 • dostateczna plus - 1 punkt
 • dostateczna - 0,5 punktu

Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje dodatkowo 5 punktów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy (pobierz)
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia,
 • kandydaci - beneficjenci programu "Diamentowy Grant": poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie "Diamentowego Grantu" oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenie studiów pierwszego stopnia) albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich),
 • dokumenty potwierdzające ocenę pracy dyplomowej, średnią ocen z toku studiów, stopień znajomości języka obcego,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (m.in. publikacje, referaty na konferencjach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych itp.),
 • 3 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • kserokopia dowodu osobistego (z poświadczeniem zgodności z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne niż dyplom ukończenia studiów kwalifikacje i uprawnienia zawodowe (o ile kandydat je posiada).
 • deklaracja udziału w realizacji jednego z projektów doktorskiej, wybranego z wykazu projektów ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych do realizacji w trakcie studiów doktoranckich.
 • zgoda samodzielnego pracownika naukowego będącego pracownikiem jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie na sprawowanie nad nim opieki naukowej w przypadku, gdy kandydat zostanie przyjęty na studia doktoranckie.
 • deklaracja kandydata o udziale w realizacji jednego z projektów doktorskiej, wybranego z wykazu projektów ogłoszonego w danym roku akademickim przez Dziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych do realizacji w trakcie studiów doktoranckich

Komplet dokumentów należy złożyć w tekturowej teczce z opisem (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dyscyplina naukowa).

Terminy

 • Termin rejestracji internetowej: 4 czerwca 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  3-4 września 2018 r. w godz. 10.00 - 14.00
 • Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  piętro 7, pokój 702
  ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
  tel. 52 32 36 756
  e-mail: paula.popiela@ukw.edu.pl
 • Termin i miejsce postępowania kwalifikacyjnego:
  19 września 2018 r., godz. 09.00 rozmowa kwalifikacyjna
  ul. M.K.Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz, piętro 7, pokój 706

Skład Komisji Egzaminacyjnej na studia III stopnia w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w roku akademickim 2018/2019.

 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. - Dziekan WNP (przewodniczący),
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Kierownik KBE, Kierownik studiów doktoranckich,
 • dr hab. Wiesław Krumrych, prof. nadzw.
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw. - Prodziekan ds. Nauki,
 • mgr Monika Szymańska (przedstawiciel doktorantów).

Lista przedmiotów

Lista przedmiotów do wyboru na studiach trzeciego stopnia w dziedzinie nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia oraz ekologia

Blok zajęć obligatoryjnych

 • Pracownia doktorska
 • Seminarium doktorskie
 • Praktyki zawodowe
 • Przygotowanie wniosków o finansowanie badań naukowych

Blok zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne*

 • Dydaktyka szkół wyższych
 • e-Learning
 • Komunikacja w edukacji
 • Pomiar dydaktyczny
 • Projektowanie edukacyjne i ewaluacja zajęć
 • Rozwijanie zdolności uczenia się i tutoring
  * doktorant wybiera 3 przedmioty

Blok zajęć fakultatywnych przygotowujących do pracy badawczej**

 • Aktualne problemy w ekologii
 • Analityka chemiczna - rozwój i walidacja metod
 • Biologia roztoczy
 • Dynamika roślinności wodnej
 • Ekologia roztoczy
 • Ekosystemy Polski
 • Ewolucja białek
 • Genetyka populacyjna II
 • Hydrobiologia stosowana
 • Hydroekologiczne podstawy funkcjonowania mokradeł
 • Metody chromatograficzne w laboratorium biologicznym
 • Metody hodowli grzybów mykoryzowych w kulturach in vitro
 • Metody w badaniach akarologicznych
 • Migracje plejstoceńskie jako źródło bioróżnorodności
 • Mikologia stosowana
 • Molekularne mechanizmy ruchliwości komórkowej
 • Morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne strategie korzeni
 • Nieparametryczne metody analizy danych
 • Nowoczesne metody badań biometrycznych
 • Problemy współczesnej biologii konserwatorskiej
 • Różnorodność owoców i nasion
 • Statystyka II
 • Stres środowiskowy w hodowlach mikroorganizmów
 • Systematyka roztoczy
 • Trendy badawcze w biologii ewolucyjnej
 • Trendy badawcze w malakologii
 • Trendy w bezpieczeństwie żywności i pasz
 • Warsztat badawczy oraz ścieżki kariery zawodowej pracownika naukowego.
 • Współczesne trendy badawcze w systematyce roślin
 • Współczesne zmiany roślinności leśnej
 • Wykorzystanie pakietu R w analizie danych
 • Zastosowanie metod statystycznych w geobotanice
  * doktorant, w porozumieniu z promotorem wybiera przedmioty pozwalające na uzyskanie od 5 do 10 punktów ECTS

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom biologii III stopnia:

Biologia