Politologia

studia drugiego stopnia (magisterskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 2 lata

Sztuka władzy, marketing polityczny, kampanie wyborcze? Specjalista politolog niezbędny!

Absolwenci politologii II stopnia zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działań na rzecz podmiotów uczestniczących w życiu publicznym. Studia politologiczne kierowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz nabyć umiejętności praktycznych z zakresu życia publicznego, w tym politycznego, rozumianego wielowymiarowo, zarówno z punktu widzenia poznania narzędzi takich działań, jak i ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji.

Specjalności:        

 • Lider Społeczny - jako absolwent tej specjalności będziesz dysponował szeroką wiedzą z zakresu nauk o polityce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i lokalnych uwarunkowań praktyk politycznych. Będziesz rozumiał zjawiska i procesy polityczne zachodzące w przestrzeni publicznej, wyróżnisz się wiedzą na temat tworzenia mechanizmów przywódczych i kreowania lidera w określonym środowisku społecznym. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, aktywizacji społeczności lokalnej i zarządzania zespołem. Dodatkowo zostaniesz wyposażony w odpowiednie kwalifikacje, by wdrażać w praktyce zasady ekonomii społecznej. 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - dzięki tej specjalności poznasz i zrozumiesz zjawiska oraz procesy polityczne zachodzące we współczesnym świecie. Zdobędziesz wiedzę na temat polityki bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie państwa, ale i w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Nauczysz się analizować i oceniać procesy dotyczące ładu i porządku publicznego, w tym identyfikacji i właściwej interpretacji potencjalnych zagrożeń. Dowiesz się jak właściwie oceniać ryzyko, nauczysz się stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, motywowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego w czasie imprez masowych, zagrożenia o charakterze terrorystycznym). 

Gdzie możesz znaleźć pracę po politologii na UKW?

Absolwent politologii II stopnia może podjąć pracę na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organach partii politycznych, w mediach, w organizacjach i instytucjach krajowych, także tych współpracujących z zagranicą lub międzynarodowych. Może być ekspertem w ośrodkach badania opinii publicznej oraz w instytucjach naukowych, a także działach public relations.

Absolwent specjalności lider społeczny dzięki procesowi kształcenia i nabytym umiejętnościom jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej, zarówno na poziomie samorządowym, jak i centralnym. Otwierają się przed nim perspektywy zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i w organizacjach pozarządowych.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i innych organizacjach rządowych i pozarządowych.

Warto studiować politologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Teoria polityki
 • Polski system bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Metodologia badań politologicznych
 • Psychologia polityki
 • Innowacyjność społeczna
 • Filozofia nowożytna
 • Komentarz polityczny
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Kultura a polityka
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego UE
 • Polityka zagraniczna RP
 • Mediatyzacja polityki
 • Komentarz polityczny
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie
 • Przywództwo społeczne
 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce
 • Filozofia polityki
 • Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej
 • Systemy władzy w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Komentarz polityczny
 • Seminarium magisterskie

II semestr

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Kultura a polityka
 • System bezpieczeństwa wewnętrznego UE
 • Polityka zagraniczna RP
 • Mediatyzacja polityki
 • Komentarz polityczny
 • Język obcy
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Lider społeczny

 • Przywództwo społeczne

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Zintegrowany system zarządzania kryzysowego w Polsce

III semestr

 • Filozofia polityki
 • Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej
 • Systemy władzy w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Komentarz polityczny
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Lider społeczny

 • Administracja publiczna
 • Aktywizowanie społeczności lokalnych
 • Marka osobista lidera

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
 • Służby, inspekcje i straże w gminnym systemie zarządzania kryzysowego
 • Działalność samorządu terytorialnego w sytuacji nadzwyczajnej

IV semestr

 • Globalne problemy demograficzne
 • Prawo europejskie
 • Decydowanie polityczne
 • Komentarz polityczny
 • Seminarium magisterskie

Specjalność: Lider społeczny

 • Ekonomia społeczna
 • Dialog społeczny
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie zespołem

Specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 • Infrastruktura krytyczna i bezpieczeństwo informatyczne
 • Organizacja i zadania Obrony Cywilnej
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Policja w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom politologii:

Politologia