Zarządzanie kryzysowe w środowisku

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne)  2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Wiedza o środowisku podstawą zarządzania kryzysowego 

Doświadczamy niemal na co dzień, jak różnorodne czynniki meteorologiczne i hydrologiczne przyczyniają się do zmian warunków bytowych, co może spowodować obniżenie bezpieczeństwa ludności zamieszkałej na danym obszarze. Monitorowanie oraz reagowanie na owe zakłócenia wymaga troskliwej opieki organów administracji publicznej, a w tym, wielu specjalistów zatrudnionych w centrach zarządzania kryzysowego.

Kierunek Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku zapewnia wykształcenie specjalistów kompetentnych w zakresie analizowania czynników meteorologicznych i hydrologicznych, oceny ich wpływu na komfort bytowy miejscowej ludności oraz podejmowania skutecznych decyzji w razie wystąpienia zdarzeń niekorzystnych lub kryzysowych. W takim ujęciu jest to współcześnie oczekiwany interdyscyplinarny, unikatowy tok kształcenia praktycznego - łączy teorię z praktyką, integrujący trzy obszary nauk: społecznych, przyrodniczych i technicznych.

Specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym - charakteryzuje się programem ukierunkowanym na problematykę związaną z przebiegiem zjawisk pogodowych, prognozowaniem ich przebiegu oraz modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym - wyróżnia się większą ilością przedmiotów związanych z zasobami środowiska wodnego, w tym z modelowaniem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wodnym, glebowym oraz prognozowaniu zasięgu zjawisk powodzi i suszy.  

Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności odnoszące się do klasyfikowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych w aspekcie potrzeb zarządzania kryzysowego. Zna odpowiednie procedury organizowania monitoringu oraz wykonywania pomiarów wielkości wrażliwych na stan środowiska. Zna i potrafi posługiwać się metodami opracowywania danych niezbędnych do opracowania diagnozy oraz prognozy zmian. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności do podejmowania decyzji dla działań profilaktycznych, organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz likwidacji szkód.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu kryzysowym w środowisku na UKW?

Absolwent jest przygotowany do pracy;

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej, w tym w komórkach zarządzania kryzysowego,
 • monitoringu środowiska,
 • w terenowych oddziałach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW PIB),
 • w służbie Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego (MOLC) i Meteorologicznej Osłonie Kraju (MOK). 

Warto studiować zarządzanie kryzysowe w środowisku na UKW

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
www.geografia.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, fizykę, chemię, matematykę lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka z elementami statystyki
 • Fizyka
 • Podstawy prawa
 • Chemia
 • Podstawy kartografii i topografii
 • Meteorologia z elementami klimatologii
 • Hydrologia
 • Geografia fizyczna
 • Organizacja monitoringu środowiska
 • Wprowadzenie do geoinformacji
 • Język obcy
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej
 • Szkolenie bhp w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

II semestr

 • Matematyka z elementami statystyki
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Meteorologia z elementami klimatologii
 • Hydrologia
 • Podstawy geodezji
 • Infrastruktura komunikacji lądowej
 • Pomiary geodezyjne w hydrologii i meteorologii
 • Język obcy
 • Etyka zawodu

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Meteorologia synoptyczna

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Infrastruktura hydrotechniczna

III semestr

 • Fizjografia
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Meteorologia synoptyczna
 • Meteorologia lotnicza
 • Agrometeorologia
 • Biometeorologia

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Infrastruktura hydrotechniczna
 • Potamologia
 • Limnologia
 • Kriologia

IV semestr

 • Mechanika techniczna płynów
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe
 • Metody kartograficzne
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego
 • Język obcy
 • Proseminarium

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Metody obserwacji i pomiarów meteorologicznych
 • Terenowe obserwacje i pomiary meteorologiczne

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Metody obserwacji i pomiarów hydrologicznych
 • Terenowe obserwacje i pomiary hydrologiczne

V semestr

 • Praktyka zawodowa (Zapewniamy wszystkim studentom realizację praktyk zawodowych u Naszych partnerów biznesowych)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Terenowe obserwacje i pomiary meteorologiczne

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Terenowe obserwacje i pomiary hydrologiczne

VI semestr

 • Specjalistyczne systemy informatyczne CAD
 • Elementy geologii, geomorfologii, gleboznawstwa
 • Geochemia środowiska
 • Metody obrazowania Ziemi - teledetekcja
 • GIS - metody wizualizacji danych przestrzennych
 • Infrastruktura obszarów zurbanizowanych
 • Podstawy prawne, organizacja i struktury zarządzania kryzysowego
 • Podstawy marketingu i finansów
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Metody obserwacji i pomiarów meteorologicznych

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Metody obserwacji i pomiarów hydrologicznych

VII semestr

 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geochemia środowiska
 • Podstawy prawne monitoringu hydrometeorologicznego
 • Rozwój zrównoważony
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym

 • Międzynarodowe konwencje służby meteorologicznej

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w środowisku wodnym

 • Międzynarodowe konwencje służby hydrologicznej

Zajęcia prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę, zarówno teoretyków jak i praktyków, posiadających liczne sukcesy zawodowe i doświadczenie w pracy z zakresu hydrologii, meteorologii, zarządzania kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska.

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom zarządzania kryzysowego w środowisku:


Zarządzanie kryzysowe w środowisku