Zarządzanie przyrodą

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2400 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Nowy, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów

Studiując Zarządzanie przyrodą poznasz nowoczesne techniki badań laboratoryjnych i terenowych, prawne uwarunkowania ochrony przyrody oraz zdobędziesz wiedzę na temat zarządzania i finansowania działalności pro-przyrodniczej. W trakcie studiów odbędziesz kilkumiesięczną praktykę zawodową przygotowującą Cię do sprawnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Jako absolwent Zarządzania przyrodą będziesz wykształconym przyrodnikiem, profesjonalistą przygotowanym do wykonywania ekspertyz opartych na szczegółowych badaniach, odpowiadających standardom europejskim. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po Zarządzaniu przyrodą na UKW?

Absolwenci kierunku uzyskają niezbędne kwalifikacje do pracy:

 • w biurach ocen i ekspertyz środowiskowych;
 • w wydziałach/jednostkach zajmujących się ochroną przyrody w urzędach administracji różnego szczebla;
 • w parkach narodowych i krajobrazowych;
 • w organizacjach zajmujących się działalnością na rzecz przyrody oraz edukacją ekologiczną;
 • w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, związanej m.in. z:
  • koniecznością wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku planowanych dużych inwestycji,
  • potrzebą sporządzania ekspertyz przyrodniczych z różnych dziedzin niezbędnych przy większości inwestycji,
  • koniecznością wykonywania planów zadań ochronnych i monitoringu na obszarach Natura 2000,
  • zapotrzebowaniem na prowadzenie edukacji ekologicznej. 

Warto studiować Zarządzanie przyrodą na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii Środowiska
Al. Ossolińskich 12
85-093 Bydgoszcz
www.srodowisko.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka i statystyka dla przyrodników
 • Różnorodność grzybów
 • Różnorodność zwierząt
 • Podstawy ekologii
 • Technologie informacyjne
 • Język obcy
 • Podstawy gospodarki leśnej
 • Inwentaryzacja podstawowych elementów przyrody – moduł terenowy
 • Szkolenie bhp

II semestr

 • Chemia biosfery
 • Różnorodność roślin
 • Zarządzanie przyrodą w ramach sieci Natura 2000
 • Język obcy
 • Teledetekcja i GIS w zarządzaniu przyrodą
 • Bioremediacja wód i gleby
 • Inwentaryzacja podstawowych elementów przyrody – moduł terenowy
 • Komunikacja językowa w mediach i negocjacjach społecznych

III Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Genetyka konserwatorska
 • Podstawy organizacji i zarządzania w ochronie środowiska
 • Język obcy
 • Tworzenie raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Metody monitoringu przyrodniczego
 • Bioetyka

Przedmioty fakultatywne*

 • Bioindykacyjna wartość fauny glebowej
 • Ochrona ekosystemów leśnych
 • Biocenologia
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Kolizje i konflikty środowiskowe
 • Odnawialne źródła energii
 • Problemy w zarządzaniu obszarami chronionymi
 • Rekultywacja ekosystemów wodnych

* Blok przedmiotów do wyboru: 8 przedmiotów, realizowanych w 3 i 4 semestrze; studenci wybierają 4 przedmioty spośród których trzy są realizowane w 3 semestrze i jeden w 4 semestrze.

IV Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Język obcy
 • WF
 • Fitosocjologia
 • Ochrona drzew i zadrzewień

Przedmioty fakultatywne

 • Monitoring gatunków i siedlisk – moduł terenowy**
 • Zajęcia z oferty Uczelni w obszarze nauk przyrodniczych

**Zajęcia w łącznym wymiarze 240 godzin, realizowane w formie wyjazdów terenowych w 4 i 5 semestrze. Studenci wybierają zakres szczegółowy: grupy gatunków oraz siedliska.

V Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Prawo autorskie i ergonomia
 • Inwazje biologiczne
 • Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi na obszarach wiejskich
 • Pracownia licencjacka
 • Seminarium

VI Semestr

Przedmioty obligatoryjne

 • Pracownia licencjacka
 • Seminarium
 • Praktyki zawodowe (zapewniamy wszystkim studentom miejsca realizacji praktyk zawodowych)

Zarządzanie przyrodą