Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Efektywnie zarządzaj swoją pasją

Interesuje Cię historia i nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Podpowiadamy! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków to coś dla Ciebie. Jeśli zabytki i ich historia są Ci bliskie, to właśnie Ty wpisujesz się w status idealnego kandydata tego kierunku. Ważne jest, abyś umiał pracować w grupie i dobrze posługiwał się językiem obcym. W tym przypadku Twój sukces jest na wyciągnięcie ręki. Nie rezygnuj z marzeń, masz możliwości ich spełnienia, więc spełniaj je nim będzie za późno.

Specjalności:

 • Eksploracja skarbów kultury: specjalność przeniesie Cię w świat zabytków. Wczytując się w karty historii, staniesz się ekspertem w opisywaniu i rozpoznawaniu drewnianej architektury. Przyglądając się bliżej przedmiotom, których na co dzień używali nasi przodkowie, przekonasz się, że eksplorowanie namacalnych przedmiotów z przeszłości może być nie tylko ciekawe, ale i pouczające. Wybór tej specjalności pozwoli Ci również wcielić się w rolę archeologa, a wszystko to dzięki nauce nieinwazyjnych metod archeologicznych. Za sprawą zajęć prowadzonych w terenie, będziesz podziwiać zabytki nie tylko z perspektywy teoretycznej, ale i praktycznej. Nauczysz się je opisywać i inwentaryzować.
 • Zabytkoznawstwo: dzięki tej specjalności piękny i osnuty tajemnicą świat zabytków będzie w zasięgu Twojej wrażliwości. Analiza dzieł architektury i sztuk plastycznych ożywi w Tobie zmysł estety. Poznasz przestrzeń kultury, na którą składa się historia architektury drewnianej. Dowiesz się też, z jakimi problemami boryka się współczesny świat oraz jak sobie z nimi radzi. Bez wątpienia w przyszłej pracy zawodowej przydadzą Ci się umiejętności z zakresu zarządzania i administrowania dobrami kultury, które ta specjalność oferuje. 

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i ochronie zabytków na UKW?

Absolwenci kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków mają ogromy wachlarz ofert na rynku pracy. Z pewnością będą to państwowe służby ochrony zabytków, administracja państwowa i samorządowa. Dodatkowo można ubiegać się o etat w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki i antykwariatach. Otworem stoją także instytucje public relations oraz fundacje działające na rzecz dziedzictwa kulturowego.

Wybierz Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochronę zabytków na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 320 57 61
www.ihism.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub historię sztuki, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Europejskie dziedzictwo archeologiczne
 • Wstęp do historii sztuki
 • Niematerialne dziedzictwo kultury
 • Współczesne muzealnictwo i galerie sztuki
 • Historyczne techniki i materiały budowlane
 • Techniki sztuk plastycznych
 • Nauki pomocnicze historii w dokumentacji zabytków
 • Język obcy
 • Język łaciński
 • Etyka w ochronie i konserwacji zabytków

II semestr 

 • Historia sztuki starożytnej
 • Doktryny konserwatorskie
 • Organizacja promocji dziedzictwa kulturowego
 • Rysunek techniczny wraz z dokumentacją pomiarową zabytków
 • Zamówienia publiczne
 • Wybrane zagadnienia współczesnej sztuki wizualnej
 • Etnografia Polski
 • Mecenat artystyczny
 • Współczesne teorie kultury
 • Język obcy
 • Język łaciński

III semestr 

 • Historia sztuki powszechnej do k. XIX w.
 • Historia kultury materialnej Europy
 • Rynek dzieł sztuki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Eksploracja skarbów kultury

 • Kolekcjonerstwo
 • Historyczne przedmioty codziennego użytku
 • Nieinwazyjne metody badań archeologicznych

Specjalność: Zabytkoznawstwo

 • Prawo budowlane
 • Metodyka inwentaryzacji zabytków budownictwa i architektury
 • Problemy ochrony krajobrazu wiejskiego

IV semestr

 • Historia sztuki polskiej X-XIX w.
 • Historia kultury materialnej ziem polskich
 • Fotografia dokumentalna
 • Język obcy
 • Proseminarium

Specjalność: Eksploracja skarbów kultury

 • Laboratorium z analizy architektury i sztuk plastycznych
 • Zagadnienia turystyki historyczno-kulturowej
 • Terenowe warsztaty inwentaryzatorsko-zabytkoznawcze

Specjalność: Zabytkoznawstwo

 • Metodyka inwentaryzacji zabytków ruchomych
 • Laboratorium z analizy architektury i sztuk plastycznych
 • Terenowe warsztaty historyczno-zabytkoznawcze

V semestr 

 • Sztuka powszechna i polska XX w.
 • Ochrona zabytków w prawie polskim i unijnym
 • Prawne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym
 • Wykład monograficzny
 • Blok przedmiotowy do wyboru
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Eksploracja skarbów kultury

 • Podstawy geodezji i kartografii
 • Bronioznawstwo i militaria zabytkowe

Specjalność: Zabytkoznawstwo

 • Ochrona krajobrazu zielonego

VI semestr

 • Podstawy urbanistyki i rewaloryzacji miast
 • Modele finansowania w zarządzaniu kulturą
 • Historia architektury drewnianej w Polsce
 • Wykład monograficzny
 • Blok przedmiotowy do wyboru
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Eksploracja skarbów kultury

 • Techniki rekonstrukcji historycznych

Specjalność:  Zabytkoznawstwo

 • Problemy ochrony historycznych obiektów militarnych

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków