Wychowanie fizyczne

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2100 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zostań trenerem, a może mistrzem świata!

Jeżeli pasją bliską Twojemu sercu jest aktywność fizyczna, sport to właśnie kierunek wychowanie fizyczne na UKW jest dla Ciebie! Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy z tytułami Mistrzów Świata i Europy a także osoby, dla których aktywność ruchowa jest życiową pasją.

Studenci wychowania fizycznego mają doskonałe warunki do studiowania i trenowania. Niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu: z basenem, halą do gier, salami fitness,  boiskami zewnętrznymi ze sztuczna nawierzchnią, kortami tenisowymi oraz  laboratoriami wysiłkowymi.

Podczas studiowania i odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Dzięki temu nie Ty będziesz szukał pracy, ona znajdzie Ciebie!
W ramach studiów, studenci zdobywają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej. Ponadto uzyskują uprawnienia pedagogiczne (w ramach specjalności nauczycielskiej) oraz kompetencje zawodowe w ramach specjalności dodatkowej gimnastyka korekcyjna.

W ramach studiów studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Uzyskują także uprawnienia pedagogiczne w ramach:

 • specjalności nauczycielskiej.

Ponadto uzyskują kompetencje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Gdzie możesz znaleźć pracę po wychowaniu fizycznych na UKW?

Jeśli od zawsze marzyłeś o podjęciu pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Zawód nauczyciela wychowania fizycznego ma wiele pozytywnych aspektów. Nie tylko będziesz miał możliwość podjęcia pracy z młodymi ludźmi, ale także przez cały czas będziesz mógł prowadzić aktywny, zdrowy tryb życia, łącząc pracę zawodową ze swoimi zainteresowaniami. 

Po studiach możesz pracować jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz oświatowych placówkach wychowawczo-opiekuńczych.

Otrzymujesz także uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Warto studiować wychowanie fizyczne na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Kultury Fizycznej
ul. Sportowa 2
85-091 Bydgoszcz
www.kulturafizyczna.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
 • Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagana jest umiejętność pływania.  (pobierz).
 • Kandydaci składają oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (pobierz) oraz o obowiązku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania studióww trakcie studiów (pobierz).
 • Konkurs świadectw dojrzałości odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 1 Uchwały Senatu UKW.
 • O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.
 • Kandydat uzyskuje dodatkowo 4 pkt. za pracę w charakterze nauczyciela lub instruktora sportu (punkty przydziela się na podstawie zaświadczenia wydanego przez pracodawcę, odpisu dyplomu lub dokumentu potwierdzającego uprawnienia).
 • Kandydaci – sportowcy posiadający klasę mistrzowską legitymujący się zaświadczeniem potwierdzającym posiadaną klasę mistrzowską uzyskują dodatkowo 25 pkt.
 • Kandydaci legitymujący się aktualną I klasą sportową otrzymują dodatkowo 15 pkt.

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska, specjalność dodatkowa gimnastyka korekcyjna

I semestr

 • Psychologia ogólna
 • Ergonomia, bhp i ochrona własności intelektualnej
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Teoria WF   
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Zabawy i gry ruchowe
 • Taniec
 • Historia kultury fizycznej
 • Anatomia funkcjonalna i rtg
 • Dydaktyka ćwiczeń kształtujących

II semestr

 • Pedagogika
 • Pedagogika aktywności ruchowej
 • Psychologia aktywności ruchowej
 • Dydaktyka ogólna
 • Dydaktyka WF
 • Język obcy
 • Anatomia człowieka
 • Ćwiczenia korekcyjne z elementami rehabilitacji ruchowej
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej
 • Taniec/ Podstawy teorii i metodyki pracy amatorskich zespołów tanecznych
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki / Teoria i metodyka lekkoatletyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka gimnastyki / Teoria i metodyka gimnastyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka pływania /Teoria i metodyka pływania z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka koszykówki /Teoria i metodyka  koszykówki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Programowy obóz  letni

 

Praktyki:

 • praktyka w zakresie modułu 2 (przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznych

III semestr

 • Dydaktyka WF
 • Język obcy
 • Fizjologia
 • Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej
 • Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki / Teoria i metodyka lekkoatletyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka gimnastyki / Teoria i metodyka gimnastyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka pływania /Teoria i metodyka pływania z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej /Teoria i metodyka  piłki siatkowej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka koszykówki /Teoria i metodyka  koszykówki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Programowy obóz  zimowy

IV semestr

 • Dydaktyka WF
 • Antropologia
 • Biochemia    
 • Edukacja zdrowotna
 • Metodologia badań naukowych z elementami statystyki
 • Żywienie człowieka
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Sporty do wyboru
 • Teoria i metodyka lekkoatletyki / Teoria i metodyka lekkoatletyki z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka pływania /Teoria i metodyka pływania z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki nożnej  /Teoria i metodyka piłki nożnej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej /Teoria i metodyka  piłki siatkowej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Seminarium dyplomowe o charakterze praktycznym / Seminarium dyplomowe o charakterze teoretycznym

V semestr

 • Dydaktyka WF
 • Emisja głosu z elementami komunikacji i kultury języka
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika 
 • Podstawy fizjoterapii
 • Teoria i metodyka pływania /Teoria i metodyka pływania z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej  /Teoria i metodyka piłki ręcznej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Teoria i metodyka piłki nożnej  /Teoria i metodyka piłki nożnej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe o charakterze praktycznym / Seminarium dyplomowe o charakterze teoretycznym
 • Dziennikarstwo sportowe

 

 

Praktyki::

 • praktyka zawodowa w zakresie modułu 3 (przygotowanie w zakresie dydaktycznym - I część szkoła podstawowa)
 • praktyka zawodowa w zakresie modułu 3 (przygotowanie w zakresie dydaktycznym - II część szkoła podstawowa)

VI semestr

 • Organizacja i prawo w oświacie 
 • Teoria sportu      
 • Propedeutyka medycyny WF
 • Teoria turystyki i rekreacji
 • Kinezjologia
 • Kinezyterapia z elementami masażu
 • Ćwiczenia korekcyjne w wodzie
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej  /Teoria i metodyka piłki ręcznej z elementami sportu kwalifikowanego
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe o charakterze praktycznym / Seminarium dyplomowe o charakterze teoretycznym

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom wychowania fizycznego:

Wychowanie fizyczne