Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Kieruj ścieżkami kariery

W dobie rosnącej świadomości rodziców i maturzystów na temat tego, jak istotne w życiu każdego młodego człowieka jest kierowanie ścieżką zawodową już w trakcie nauki wyciągamy pomocną dłoń i kształcimy przyszłych specjalistów od rozwoju kariery. 

Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie doradztwa zawodowego oraz human resources wzbogaconych o metodę tutoringu w zakresie kariery; organizacji  działalności gospodarczej i funkcjonowania współczesnego zakładu pracy; komunikacji interpersonalnej, a także posługiwania się specjalistycznym warsztatem metodycznym i diagnostycznym.

Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i human resources z tutoringiem kariery. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery na UKW?

Absolwent specjalności Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery:

 • może uzyskać zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy i innych instytucjach realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • może podjąć pracę w charakterze szkolnego doradcy zawodowego i doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • może uzyskać zatrudnienie na stanowisku specjalisty w agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego oraz działach human resources jako doradca personalny oraz specjalista w działach kadr i szkolenia,
 • może także ubiegać się o pracę w charakterze specjalisty ds. tutoringu kariery.

Absolwent uzyskuje:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12.03.2009 r.
  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz. U 2009.50.400– tekst jednolity z 6.08.2015 r. (Dz.U.2015 poz.1264),
 • uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242304) w instytucjach rynku pracy(Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U.2013 poz.829) oraz innych realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu specjalisty ds. human resources - doradcy personalnego(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 242303) oraz specjalisty ds. tutoringu kariery(w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności nr 235920).

Warto studiować pedagogikę o spec. doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery na UKW

Jednostka prowadząca:
Instytut Pedagogiki UKW
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.


Lista przedmiotów

Semestr I

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Filozofia ogólna
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Język obcy 
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Socjologia ogólna
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej

Semestr II

 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Filozofia edukacji
 • Język obcy
 • Praktyki pedagogiczne
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej 
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy 
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wproawdzenie do edukacji obywatelskiej 

Semestr III

 • Etyka w działaniu
 • Język obcy
 • Pedeutologia 
 • Podstawy zawodoznawstwa
 • Podstawy działalności gospodarczej  
 • Praktyki pedagogiczne
 • Psychologia pracy
 • Socjologia edukacji
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Wprowadzenie do specjalności

Semestr IV

 • Metodyka tutoringu kariery
 • Rynek pracy
 • Seminarium dyplomowe 
 • Socjologia pracy
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego z metodyką
 • Teoretyczne podstawy kształcenia zawodowego
 • Teoretyczne podstawy tutoringu kariery
 • Wychowanie fizyczne

Semestr V

 • Seminarium dyplomowe 
 • Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji
 • Teoretyczne podstawy Human Resources z metodyką
 • Ustawiczna edukacja zawodowa dorosłych
 • Warsztaty aktywności zawodowej

Semestr VI

 • Etyka zawodowa
 • Prawo pracy
 • Seminarium dyplomowe 
 • Teoretyczne podstawy Human Resources z metodyką
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności doradczych
 • Zarządzanie karierą zawodową

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery