Stosunki międzynarodowe

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Specjalności:

 • Dyplomacja i służba konsularna: w ramach tej specjalności studenci nabędą wiedzę na temat znaczenia i roli dyplomacji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, a także na temat funkcjonowania protokołu dyplomatycznego oraz istoty dyplomacji w wymiarze gospodarczym i politycznym w dobie globalizacji; ponadto poznają zasady savoir vivre i będą potrafili je wykorzystywać w międzyludzkich kontaktach zawodowych. Dzięki temu będą przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: obserwowana obecnie destabilizacja stosunków międzynarodowych i militarnych w naszej części Europy oraz ciągle postępująca komplikacja relacji na Bliskim Wschodzie i Afryce wymagać będzie w przyszłości znaczącego nakładu wysiłków ze strony państw europejskich i rozmaitych organizacji w celu ich normalizacji. Wiązać się z tym będzie duże zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych w szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom zapraszamy do studiowania specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe na kierunku stosunki międzynarodowe.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW?

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 320 57 61
www.ihism.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Historia Polski XX w.
 • Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Statystyka i demografia
 • Filozofia
 • Socjologia polityki
 • Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.
 • Język obcy

II semestr 

 • Współczesne systemy polityczne
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Parlamentaryzm polski w XX wieku na tle porównawczym
 • Unia i instytucje europejskie
 • Protokół dyplomatyczny
 • Psychologia polityki
 • Język obcy
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Podstawy negocjacji
 • Język obcy podstawowy (angielski)
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)

III semestr

 • Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
 • Prawa człowieka
 • Ekonomia
 • Media międzynarodowe
 • Wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.
 • Język obcy
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Prawne i instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Terroryzm międzynarodowy

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Korespondencja i źródła dyplomatyczne

IV semestr

 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Proseminarium dyplomowe
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Język obcy - dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Przedmioty do wyboru z oferty IHiSM
 • Wykład z oferty UKW

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Teorie bezpieczeństwa międzynarodowego

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Historia dyplomacji polskiej

Specjalność: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

 • Problemy gospodarcze państw regionu

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Problemy gospodarcze państw regionu

V semestr

 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Systemy edukacyjne w państwach europejskich
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy
 • Konflikty narodowościowe i religijne we współczesnym świecie
 • Współczesne konflikty międzynarodowe
 • Polityka bezpieczeństwa RP

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Negocjacje i komunikowanie międzynarodowe
 • Dyplomacja współczesna
 • Translatorium z języka angielskiego

Specjalność: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowościowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowościowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

Przedmioty do wyboru z oferty IHiSM

 • Public Relations
 • Zmiany społeczno-gospodarcze współczesnej Europy

Specjalność: Regionalistyka Europejska

 • Teoria regionalizmu
 • Instytucjonalne mechanizmy współ-pracy regionów i społeczności lokalnych
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
 • Kulturowa różnorodność UE

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

VI semestr

 • Polityka gospodarcza
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Integracja europejska i system prawny UE
 • Organizacje międzynarodowe
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Wykład monograficzny w j. angielskim

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Wykład monograficzny w j. angielskim

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom stosunków międzynarodowych:

Stosunki międzynarodowe