Stosunki międzynarodowe

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zostań ekspertem od spraw międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych.
Student wybierający się na kierunek stosunki międzynarodowe powinien wykazywać się umiejętnościami komunikowania, negocjowania i przekonywania. Niezbędne są także zainteresowania naukami politycznymi, prawnymi i ekonomicznymi.

Specjalności:

 • Dyplomacja i służba konsularna: w ramach tej specjalności studenci nabędą wiedzę na temat znaczenia i roli dyplomacji we współczesnych stosunkach międzynarodowych, a także na temat funkcjonowania protokołu dyplomatycznego oraz istoty dyplomacji w wymiarze gospodarczym i politycznym w dobie globalizacji; ponadto poznają zasady savoir vivre i będą potrafili je wykorzystywać w międzyludzkich kontaktach zawodowych. Dzięki temu będą przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych, organizacjach i firmach działających w wymiarze międzynarodowym.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe: obserwowana obecnie destabilizacja stosunków międzynarodowych i militarnych w naszej części Europy oraz ciągle postępująca komplikacja relacji na Bliskim Wschodzie i Afryce wymagać będzie w przyszłości znaczącego nakładu wysiłków ze strony państw europejskich i rozmaitych organizacji w celu ich normalizacji. Wiązać się z tym będzie duże zapotrzebowanie na pracowników wyspecjalizowanych w szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom zapraszamy do studiowania specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe na kierunku stosunki międzynarodowe.

Uruchomienie specjalności będzie zależało od wyboru wyrażonego w głosowaniu przez studentów kierunku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po stosunkach międzynarodowych na UKW?

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunków międzynarodowych będziesz mógł podjąć pracę w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych. Twoje kompetencje pozwolą Ci na pracę w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, różnego rodzaju bankach, firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych, będziesz mógł sprawdzić się jako pracownik w hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny, a także redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Warto studiować stosunki międzynarodowe na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 320 57 61
www.ihism.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Historia Polski XX w.
 • Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Statystyka i demografia
 • Filozofia
 • Socjologia polityki
 • Przemiany cywilizacyjne w Europie w XIX i XX w.
 • Język obcy

II semestr 

 • Współczesne systemy polityczne
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Parlamentaryzm polski w XX wieku na tle porównawczym
 • Unia i instytucje europejskie
 • Protokół dyplomatyczny
 • Psychologia polityki
 • Język obcy
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Podstawy negocjacji
 • Język obcy podstawowy (angielski)
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)

III semestr

 • Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
 • Prawa człowieka
 • Ekonomia
 • Media międzynarodowe
 • Wojny i konflikty zbrojne po 1945 r.
 • Język obcy
 • Język obcy dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Prawne i instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Terroryzm międzynarodowy

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Korespondencja i źródła dyplomatyczne

IV semestr

 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Proseminarium dyplomowe
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Język obcy - dodatkowy (niemiecki lub rosyjski)
 • Przedmioty do wyboru z oferty IHiSM

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Teorie bezpieczeństwa międzynarodowego

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Historia dyplomacji polskiej

Specjalność: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

 • Problemy gospodarcze państw regionu

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Problemy gospodarcze państw regionu

V semestr

 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Systemy edukacyjne w państwach europejskich
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Regionalne systemy bezpieczeństwa i współpracy
 • Konflikty narodowościowe i religijne we współczesnym świecie
 • Współczesne konflikty międzynarodowe
 • Polityka bezpieczeństwa RP

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Negocjacje i komunikowanie międzynarodowe
 • Dyplomacja współczesna
 • Translatorium z języka angielskiego

Specjalność: Kraje Europy Środkowo-Wschodniej

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowościowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowościowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

Przedmioty do wyboru z oferty IHiSM

 • Public Relations
 • Zmiany społeczno-gospodarcze współczesnej Europy

Specjalność: Regionalistyka Europejska

 • Teoria regionalizmu
 • Instytucjonalne mechanizmy współ-pracy regionów i społeczności lokalnych
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
 • Kulturowa różnorodność UE

Specjalność: Kraje niemieckiego obszaru językowego

 • Historia regionu XIX i XX w.
 • Polska a kraje regionu
 • Problemy narodowe i wyznaniowe regionu
 • Kultura i sztuka regionu

VI semestr

 • Polityka gospodarcza
 • Samorząd terytorialny w Europie
 • Integracja europejska i system prawny UE
 • Organizacje międzynarodowe
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Bezpieczeństwo narodowe

 • Wykład monograficzny w j. angielskim

Specjalność: Dyplomacja i służba konsularna

 • Wykład monograficzny w j. angielskim

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom stosunków międzynarodowych:

Stosunki międzynarodowe