Socjologia - profil praktyczny

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1250 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Innowacyjność - badania - społeczeństwo

Socjologia na UKW:

 • Od roku akademickiego 2017/18 nowy, wyjątkowy w skali kraju profil praktyczny!
 • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze!
 • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników Urzędu; konferencje i praktyki dla studentów!
 • Program opracowany w partnerstwie z Ośrodkiem Badań i Analiz Społecznych, Fundacją Court Watch Polska, firmą szkoleniową „Inicjatywa”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami!
 • Współcześnie wiedza o życiu społecznym jest niezbędna dla przedstawicieli niemal wszystkich zawodów!
 • Badania pokazują, że jedynie 3,5 proc. absolwentów socjologii kończących uczelnie publiczne boryka się z problemem bezrobocia!

Przeczytaj więcej na stronie Katedry Socjologii – kliknij tutaj.

Socjologia na UKW to propozycja dla osób, które interesują się badaniami ludzi, ich zachowań konsumenckich, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Studia socjologiczne pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań, a także wyjaśnić przebieg procesów społecznych (także tych związanych z marketingiem czy sprzedażą). Uczą samodzielnego myślenia oraz kształtują zmysł obserwacji.

W roku akademickim 2017/18 rusza nowy profil praktyczny, zaprojektowany w oparciu o kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Moduły na profilu praktycznym:

 • Badania społeczne i rynkowe – tu zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnego zaprojektowania i realizowania badań, analizowania ich wyników, stawiania diagnoz i wyprowadzania z nich wniosków praktycznych. Nauczysz się, jak przeprowadzić badania opinii publicznej, ewaluacje, badania marketingowe, testy konsumenckie, badania mniejszości etnicznych, grup migranckich, kultury popularnej, kultur organizacyjnych, analizę dyskursu medialnego i wiele innych. Dodatkowo poznasz tajniki realizacji badań przez internet oraz nauczysz się zarządzać projektem badawczym. Praktyczne umiejętności będziesz szkolić pod okiem doświadczonych badaczy. 
 • Innowacyjność w przestrzeni społecznej – skupia się na nowatorskich inicjatywach, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi. Polskimi przykładami innowacji społecznych są między innymi: Szlachetna paczka, banki czasu, kooperatywy spożywcze czy finansowanie społecznościowe. Innowacyjność jest także priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Na kierunku nauczysz się, jak tworzyć i realizować takie innowacyjne projekty. Poznasz także najnowsze trendy zmian społecznych, zmian w obszarze kultury, stylu życia oraz nowych mediów. Jeśli jesteś osobą kreatywną, chcesz świadomie kształtować rzeczywistość społeczną, to wybór dla Ciebie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po socjologii na UKW?

Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w agencjach badania rynku i opinii publicznej, także w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, administracji rządowej i samorządowej. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską. Socjologowie UKW dobrze odnajdują się również w biznesie – w działach marketingu, agencjach reklamowych, Human Resources i Public Relations.

Warto studiować socjologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Katedra Socjologii
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
www.socjologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

dla rocznika rozpoczynającego studia w 2016 roku

I semestr

 • Wstęp do socjologii
 • Trening kreatywności
 • Historia myśli socjologicznej
 • Makrostruktury społeczne
 •  Psychologia społeczna
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Technologia pracy umysłowej
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Metodologia nauk społecznych
 • Proces integracji europejskiej
 • Informatyka
 • Język nowożytny

II semestr

 • Demografia społeczna
 • Wstęp do socjologii
 • Historia myśli socjologicznej
 • Zachowania konsumenckie
 • Mikrostruktury społeczne
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Gospodarka oparta na wiedzy

 • Komercjalizacja w naukach społecznych
 • Technologia pracy umysłowej
 • Informatyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język nowożytny

III semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Metody badań socjologicznych
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Antropologia kultury
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Etniczność, wielokulturowość, pogranicza
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Metody badań socjologicznych
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Antropologia kultury
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Socjologia miasta
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)

IV semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Statystyka
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)
 • Filozoficzne podstawy innowacyjności
 • Socjologia kultury
 • Przemiany współczesnej kultury popularnej
 • Wykład fakultatywny

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Statystyka
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Watchdog - działania na rzecz jawności w życiu publicznym
 • Wykład fakultatywny

V semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Innowacje społeczne
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Socjologia internetu
 • Socjologia moralności
 • Socjologia rodziny
 • Nowe ruchy społeczne
 • Socjologia globalizacji
 • Seminarium dyplomowe

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Socjologia internetu
 • Badania ewaluacyjne
 • Badanie kultur organizacji
 • Badanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migranckich w Polsce
 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Mediacje - zarządzanie konfliktem
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów
 • Etyka społeczna
 • Seminarium dyplomowe

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Metody badań w internecie
 • Badania marketingowe
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Etyka społeczna
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom socjologii:

Socjologia - profil praktyczny