Socjologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1250 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Nowy profil praktyczny

Socjologia na UKW:

 • Od roku akademickiego 2018/19 rusza nowy, wyjątkowy w skali kraju profil praktyczny!
 • Zajęcia z praktykami prowadzącymi własne firmy badawcze!
 • Studia we współpracy z Urzędem Statystycznym – zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez pracowników Urzędu; konferencje i praktyki dla studentów!
 • Program opracowany w partnerstwie z Ośrodkiem Badań i Analiz Społecznych, Fundacją Court Watch Polska, firmą szkoleniową „Inicjatywa”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami!
 • Współcześnie wiedza o życiu społecznym jest niezbędna dla przedstawicieli niemal wszystkich zawodów!
 • Badania pokazują, że jedynie 3,5 proc. absolwentów socjologii kończących uczelnie publiczne boryka się z problemem bezrobocia!

Przeczytaj więcej na stronie Katedry Socjologii – kliknij tutaj.

Socjologia na UKW to propozycja dla osób, które interesują się badaniami ludzi, ich zachowań konsumenckich, relacjami oraz zjawiskami zachodzącymi w społeczeństwie. Studia socjologiczne pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy ludzkich zachowań, a także wyjaśnić przebieg procesów społecznych (także tych związanych z marketingiem czy sprzedażą). Uczą samodzielnego myślenia oraz kształtują zmysł obserwacji.

W roku akademickim 2017/18 ruszają studia zaprojektowane w oparciu o kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Oferowane specjalności:

 • Badania społeczne i rynkowe – tu zdobędziesz umiejętności niezbędne do samodzielnego zaprojektowania i realizowania badań, analizowania ich wyników, stawiania diagnoz i wyprowadzania z nich wniosków praktycznych. Nauczysz się, jak przeprowadzić badania opinii publicznej, ewaluacje, badania marketingowe, testy konsumenckie, badania mniejszości etnicznych, grup migranckich, kultury popularnej, kultur organizacyjnych, analizę dyskursu medialnego i wiele innych. Dodatkowo poznasz tajniki realizacji badań przez internet oraz nauczysz się zarządzać projektem badawczym. Praktyczne umiejętności będziesz szkolić pod okiem doświadczonych badaczy. 
 • Innowacyjność w przestrzeni społecznej – skupia się na nowatorskich inicjatywach, których celem jest podniesienie jakości życia ludzi. Polskimi przykładami innowacji społecznych są między innymi: Szlachetna paczka, banki czasu, kooperatywy spożywcze czy finansowanie społecznościowe. Innowacyjność jest także priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Na kierunku nauczysz się, jak tworzyć i realizować takie innowacyjne projekty. Poznasz także najnowsze trendy zmian społecznych, zmian w obszarze kultury, stylu życia oraz nowych mediów. Jeśli jesteś osobą kreatywną, chcesz świadomie kształtować rzeczywistość społeczną, to wybór dla Ciebie.

Uruchomiona zostanie tylko jedna z tych specjalności, wskazana przez większość studentów.

Gdzie możesz znaleźć pracę po socjologii na UKW?

Kończąc socjologię na UKW będziesz mógł podjąć pracę w agencjach badania rynku i opinii publicznej, także w organizacjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, administracji rządowej i samorządowej. To kierunek umożliwiający szerokie perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą tworzyć i realizować projekty finansowane przez Unię Europejską. Socjologowie UKW dobrze odnajdują się również w biznesie – w działach marketingu, agencjach reklamowych, Human Resources i Public Relations.

Warto studiować socjologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Katedra Socjologii
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
www.socjologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

dla rocznika rozpoczynającego studia w 2016 roku

I semestr

 • Wstęp do socjologii
 • Trening kreatywności
 • Historia myśli socjologicznej
 • Makrostruktury społeczne
 •  Psychologia społeczna
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Technologia pracy umysłowej
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Metodologia nauk społecznych
 • Proces integracji europejskiej
 • Informatyka
 • Język nowożytny

II semestr

 • Demografia społeczna
 • Wstęp do socjologii
 • Historia myśli socjologicznej
 • Zachowania konsumenckie
 • Mikrostruktury społeczne
 • Dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Gospodarka oparta na wiedzy

 • Komercjalizacja w naukach społecznych
 • Technologia pracy umysłowej
 • Informatyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Język nowożytny

III semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Metody badań socjologicznych
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Antropologia kultury
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Etniczność, wielokulturowość, pogranicza
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Metody badań socjologicznych
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Antropologia kultury
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Zmiana społeczna w filmie i teatrze
 • Warsztaty antydyskryminacyjne
 • Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Socjologia miasta
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)

IV semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Statystyka
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)
 • Filozoficzne podstawy innowacyjności
 • Socjologia kultury
 • Przemiany współczesnej kultury popularnej
 • Wykład fakultatywny

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Statystyka
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Język nowożytny
 • Wychowanie fizyczne (obowiązuje na studiach stacjonarnych)
 • Zmiany na współczesnym rynku pracy
 • Watchdog - działania na rzecz jawności w życiu publicznym
 • Wykład fakultatywny

V semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Innowacje społeczne
 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Socjologia internetu
 • Socjologia moralności
 • Socjologia rodziny
 • Nowe ruchy społeczne
 • Socjologia globalizacji
 • Seminarium dyplomowe

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Migracje jako czynnik zmiany społecznej
 • Socjologia internetu
 • Badania ewaluacyjne
 • Badanie kultur organizacji
 • Badanie mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migranckich w Polsce
 • Budowanie społeczności konsumenckich
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

specjalność - Innowacyjność w przestrzeni społecznej

 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Mediacje - zarządzanie konfliktem
 • Socjologia społeczności lokalnych
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów
 • Etyka społeczna
 • Seminarium dyplomowe

specjalność - Badania społeczne i rynkowe

 • Metody badań w internecie
 • Badania marketingowe
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Etyka społeczna
 • Państwo, naród, gospodarka we współczesnych prądach ideowych
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom socjologii:

Socjologia