Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 4 lata

Dla poliglotów praca na całym świecie

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem rosyjskim i chińskim oraz kulturą Rosji i Chin. Te studia otwierają ogromne możliwości związania zawodowej kariery z rynkami gospodarczymi stale otwierającymi się na europejski i polski biznes. Studia na kierunku filologia o specjalności lingwistyka stosowna j. rosyjski z j. chińskim na UKW gwarantują znajomość języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i umożliwiają zdobycie umiejętności posługiwania się językiem chińskim na poziomie B2.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS +, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim na UKW?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować w roli nauczyciela, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego lub chińskiego, jak też kultury obszaru rosyjsko- lub chińskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków.

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
www.neofilologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej oraz kandydaci ze „starą maturą”:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust. 2. Uchwały. 

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.


Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Kurs podstawowy
  • Pismo chińskie
 • Leksykologia rosyjska
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia filozofii

II semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Kurs podstawowy
  • Pismo chińskie
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia Chin
 • Technologia informacyjna
 • Akwizycja i nauczanie języka

III semestr

 • Praktyczna nauka  języka rosyjskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Kurs podstawowy
  • Fonetyka
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Kultura Chin
 • Historia Chin
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Kurs podstawowy
  • Fonetyka
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Fleksja
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego
 • Kultura Chin
 • Kultura rosyjska
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Konwersacje
  • Rozumienie ze słuchu
  • Kompozycja tekstu
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego
 • Kultura Chin
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Językoznawstwo kontrastywne (chiński / rosyjski)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Konwersacje
  • Rozumienie ze słuchu
  • Kompozycja tekstu
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Historia języka z elementami gramatyki (chiński / rosyjski)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*

VII semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Konwersacje
  • Rozumienie ze słuchu
  • Kompozycja tekstu
 • Gramatyka opisowa języka chińskiego
 • Leksykologia rosyjska
 • Tłumaczenie tekstów  z języka chińskiego
 • Wybrane zagadnienia z historii literatury chińskiej
 • Historia literatury rosyjskiej
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VIII semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
 • Praktyczna nauka języka chińskiego:
  • Konwersacje
  • Rozumienie ze słuchu
  • Kompozycja tekstu
 • Tłumaczenie tekstów z języka chińskiego
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii rosyjskiej:


Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. rosyjski z j. chińskim