Rewitalizacja dróg wodnych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Drogi wodne jak autostrady - potrzebują specjalistów inżynierów

Rewitalizacja dróg wodnych to nowoczesny i unikatowy kierunek w Europie, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rewitalizacja dróg wodnych przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania drogami wodnymi w kontekście ich funkcjonowania, przebudowy, odnawiania i planowania transportu ładunków. W toku studiów zdobywa się wiedzę m.in. z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, a także w dziedzinie nawigacji, transportu i logistyki, ochrony wód, architektury krajobrazu i ekonomii.
Na studiach duży nacisk kładzie się na ich praktyczny wymiar poprzez zdobywanie umiejętności i doświadczenia przez studentów. Zajęcia terenowe odbywają się m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze Kazimierz i statku szkolnym Władysław Łokietek. Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i zagranicą. Wszyscy studiujący na tym kierunku mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe - młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą rozwijać np. w kierunku stopnia starszego marynarza. Zdobyte uprawnienia i praktyka, umożliwiają po zakończeniu studiów, podejście do egzaminu państwowego na kolejne stopnie i patenty wydawane przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej.

Specjalności: 

 • zarządzanie drogami wodnymi - specjalność ukierunkowana na problematykę związaną z planowaniem rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej dróg wodnych, aranżację terenów nadrzecznych oraz zarządzaniem zasobami wodnymi i środowiskowymi rzek i kanałów.
 • żegluga śródlądowa - charakteryzuje się większą ilością przedmiotów związanych z eksploatacją statków śródlądowych, infrastrukturą portową oraz nawigacją techniczną.

Po drugim roku studiów studenci wybierają jedną z dwóch przygotowanych specjalności. Istnieje możliwość uruchomienia w danym roku tylko jednej specjalności

Gdzie możesz znaleźć pracę po rewitalizacji dróg wodnych na UKW?

Absolwent jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilu: gospodarka wodna i żegluga śródlądowa, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych. Pierwsi absolwenci kierunku podjęli już pracę m.in. w biurach terenowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Regionalnych Biurach Planowania Przestrzennego, u prywatnych właścicieli statków oraz biurach projektowych. 

Warto studiować rewitalizację dróg wodnych na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Mińska 15 
85-428 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
www.geografia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, biologię, fizykę lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Specjalność - Zarządzanie drogami wodnymi

I semestr 

 • Żegluga Śródlądowa
 • Zasady nawigacji
 • Hydrologia ogólna
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym
 • Matematyka z elementami statystyki
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Współczesne procesy polityczne
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy

II semestr 

 • Geografia dróg wodnych
 • Podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • Geoinformacja
 • Hydrometria
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Informatyka z technologią informacyjną
 • Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

III semestr 

 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Monitoring i ochrona środowiska
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Podstawy budowy statków rzecznych
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Język obcy

IV semestr 

 • Grafika inżynierska
 • Geomorfologia i geologia
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych
 • Ekohydrologia
 • Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • Socjologia
 • Przedmiot do wyboru z zajęć ogólnouczelnianych
 • Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

V semestr 

 • Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne terenów nadrzecznych
 • Planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • Architektura krajobrazu
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne
 • Pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym
 • Programy i projekty rewitalizacyjne
 • Waterfront w strukturze miasta
 • Potamologia
 • Ekologia
 • Podstawy filozofii i etyki
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Podstawy prawne gospodarki wodnej
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Transport w gospodarce światowej
 • Planowanie i realizacja inwestycji nadrzecznych
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe

VII semestr 

 • Systemy Informacji Rzecznej RIS
 • Locja europejskich dróg wodnych
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Zapory wodne i ich zbiorniki
 • Podstawy rewitalizacji dróg wodnych
 • Podstawy marketingu i finansów
 • Historia żeglugi
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność - Żegluga Śródlądowa

I semestr 

 • Żegluga Śródlądowa
 • Zasady nawigacji
 • Hydrologia ogólna
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym
 • Matematyka z elementami statystyki
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Współczesne procesy polityczne
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy

II semestr 

 • Geografia dróg wodnych
 • Podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • Geoinformacja
 • Hydrometria
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Informatyka z technologią informacyjną
 • Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

III semestr 

 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Monitoring i ochrona środowiska
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Podstawy budowy statków rzecznych
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Język obcy

IV semestr 

 • Grafika inżynierska
 • Geomorfologia i geologia
 • Gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych
 • Wstęp do nautologii
 • Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • Socjologia
 • Przedmiot do wyboru z zajęć ogólnouczelnianych
 • Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Praktyka zawodowa

V semestr 

 • Katastrofy ekologiczne na rzekach i kanałach
 • Prace bosmańskie
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Bezpieczeństwo żeglugi
 • Pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym 
 • Eksploatacja statków śródlądowych
 • Nawigacja techniczna i łączność
 • Historia budowy statków
 • Ekologia
 • Podstawy filozofii i etyki
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Podstawy prawne gospodarki wodnej
 • Transport i logistyka
 • Ekologia w żegludze śródlądowej
 • Podstawy prawne w żegludze śródlądowej
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe

VII semestr 

 • Systemy Informacji Rzecznej RIS
 • Locja europejskich dróg wodnych
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Zapory wodne i ich zbiorniki
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Podstawy rewitalizacji dróg wodnych
 • Podstawy marketingu i finansów
 • Historia żeglugi
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Rewitalizacja dróg wodnych