Rewitalizacja dróg wodnych

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Drogi wodne jak autostrady - potrzebują specjalistów inżynierów

Rewitalizacja dróg wodnych to unikatowy kierunek w skali Europy, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nowoczesne studia inżynierskie przygotowują specjalistów z zakresu kompleksowego zarządzania drogami wodnymi. W toku studiów zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych, w dziedzinach związanych m.in. z nawigacją, transportem i logistyką, projektowaniem inżynierskim, systemami informacji rzecznej czy funkcjonowaniem środowiska wodnego.

Praktyczny wymiar studiowania rewitalizacji dróg wodnych to przede wszystkim zdobycie doświadczenia oraz umiejętności, preferujących ich jako absolwentów na rynku pracy. Odbywa się to nie tylko w ramach licznych zajęć terenowych m.in. na obiektach hydrotechnicznych oraz na kutrze „Kazimierz” i statku szkolnym m/s „Władysław Łokietek”, ale również w ramach praktyk zawodowych. Studenci, zainteresowani pracą jako załoga jednostek pływających, w trakcie studiów mogą odbyć praktykę zawodową w przedsiębiorstwach żeglugowych w Polsce i zagranicą. Wszyscy studiujący rewitalizację dróg wodnych mogą uzyskać podstawowe uprawnienia żeglugowe – świadectwo młodszego marynarza, które w ramach praktyk mogą następnie podwyższać.

Specjalności: 

Po drugim roku studiów, w czasie których zdobywa się szeroką wiedzę nt. funkcjonowania dróg wodnych w aspektach środowiskowych, inżynieryjnych oraz nawigacyjnych - studenci wybierają jedną z dwóch przygotowanych specjalności.

 • zarządzanie drogami wodnymi - specjalność ukierunkowana na problematykę związaną z planowaniem rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej dróg wodnych, aranżację terenów nadrzecznych oraz zarządzaniem zasobami wodnymi i środowiskowymi rzek i kanałów.
 • żegluga śródlądowa - charakteryzuje się większą ilością przedmiotów związanych z eksploatacją statków śródlądowych, infrastrukturą portową oraz nawigacją techniczną.

Istnieje możliwość uruchomienia w danym roku tylko jednej specjalności.

Gdzie możesz znaleźć pracę po rewitalizacji dróg wodnych na UKW?

Absolwent posiada szeroką wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu podjęcie pracy jako załoga na statku żeglugi śródlądowej bądź w urzędach administracji rządowej i samorządowej o profilach związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Umożliwia również pracę w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych skupiających działalność wokół problematyki środowiska wodnego, w szczególności w obszarze dróg wodnych. Jest również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie dróg wodnych.

Absolwenci kierunku podjęli już pracę m.in. w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biurach terenowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Biurach Planowania Przestrzennego, u prywatnych armatorów śródlądowych oraz biurach projektowych.  

Warto studiować rewitalizację dróg wodnych na UKW

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
Pl. Kościeleckich 8 
85-033 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
www.geografia.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, biologię, fizykę lub chemię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Specjalność - Zarządzanie drogami wodnymi

I semestr 

 • Język obcy
 • Matematyka
 • Hydrologia ogólna
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Żegluga śródlądowa
 • Współczesne procesy polityczne
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym
 • Rozwój gospodarczy Polski
 • Ekonomia

II semestr 

 • Język obcy
 • Fizyka
 • Ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Praktyka zawodowa

III semestr 

 • Język obcy
 • Podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • Zasady nawigacji
 • Geoinformacja
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Historia żeglugi
 • Socjologia

IV semestr 

 • Ćw.terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Monitoring i ochrona środowiska
 • Geomorfologia i geologia fluwialna
 • Wychowanie fizyczne
 • Grafika inżynierska
 • Praktyka zawodowa
 • Ekohydrologia

V semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Hydrodynamika rzek
 • Waterfront w strukturze miasta
 • Potamologia
 • Planowanie infrastruktury hydrotechnicznej
 • Systemy Informacji Rzecznej
 • Locja śródlądowych dróg wodnych
 • Geochemia krajobrazu dolin rzecznych

VI semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Geografia dróg wodnych
 • Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • Zapory wodne i ich zbiorniki
 • Architektura krajobrazu
 • Pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym

VII semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Podstawy rewitalizacji dróg wodnych
 • Gospodarka wodnościekowa w dolinach rzecznych
 • Programy i projekty rewitalizacyjne
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Planowanie i zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych
 • Transport w gospodarce światowej

Specjalność - Żegluga Śródlądowa

I semestr 

 • Język obcy
 • Matematyka
 • Hydrologia ogólna
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Żegluga śródlądowa
 • Współczesne procesy polityczne
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym
 • Rozwój gospodarczy Polski
 • Ekonomia

II semestr 

 • Język obcy
 • Fizyka
 • Ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Podstawy turystyki i rekreacji
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Praktyka zawodowa

III semestr 

 • Język obcy
 • Podstawy kartografii i pomiarów geodezyjnych
 • Zasady nawigacji
 • Geoinformacja
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Historia żeglugi
 • Socjologia

IV semestr 

 • Ćw. terenowe - doliny rzeczne, kanały
 • Monitoring i ochrona środowiska
 • Geomorfologia i geologia fluwialna
 • Wychowanie fizyczne
 • Grafika inżynierska
 • Praktyka zawodowa
 • Wstęp do nautologii

V semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Hydrodynamika rzek
 • Historia budowy statków
 • Nawigacja techniczna i łączność
 • Prace bosmańskie
 • Systemy Informacji Rzecznej
 • Locja śródlądowych dróg wodnych
 • Transport i logistyka

VI semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Geografia dróg wodnych
 • Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
 • Zapory wodne i ich zbiorniki
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Pomiary geodezyjne w budownictwie wodnym

VII semestr 

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia inżynierska - edukacja poprzez projekty
 • Ćwiczenia terenowe - praktyka dyplomowa
 • Podstawy rewitalizacji dróg wodnych
 • Gospodarka wodnościekowa w dolinach rzecznych
 • Eksploatacja statków śródlądowych
 • Inżynieria ruchu morskiego i śródlądowego
 • Ekologia w żegludze śródlądowej
 • Podstawy prawne w żegludze śródlądowej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Rewitalizacja dróg wodnych