Pedagogika o spec. resocjalizacja

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) brak
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zmień życie innych

Resocjalizacja to misja. To kierunek dla pomagających tym, którzy zbłądzili z właściwej ścieżki swojego życia. Podczas studiów nauczysz się analizować i interpretować zachowania ludzi, a zwłaszcza ich problemy związane z niedostosowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie. Będziesz potrafił udzielić wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. resocjalizacja na UKW?

Absolwenci tej specjalności mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe - pedagog,

 • placówki pozaszkolne, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - pedagog, wychowawca,

 • szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych

  ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych - pedagog,

 • ośrodki pomocy społecznej - asystent rodzinny,

 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze - wychowawca,

 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze  - wychowawca,

 • policja - Policjant, a w szczególności policjant służby prewencji,

 • areszty śledcze i zakłady karne - funkcjonariusz służby więziennej. 

Warto studiować pedagogikę o spec. resocjalizacja na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady: 

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

 • Resocjalizacja przez pracę

 • Wprowadzenie do specjalności
 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Psychospołeczne problemy niedostosowania społecznego
  • Psychologia kliniczna
  • Drama i choreoterapia
  • Resocjalizacja przez pracę
 • Język obcy
 • Etyka w działaniu

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Pedagogika resocjalizacyjna, penitencjarna z elementami pracy socjalnej
  • Patologie społeczne z elementami kryminologii
  • Dydaktyka szczegółowa: Podstawy pracy asystenta rodzinnego
  • Arteterapia w resocjalizacji
  • Sport i rekreacja w resocjalizacji
  • Wybrane zagadnienia z socjologii zdrowia z promocją zdrowia
  • Pomoc i wspieranie rodzin
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Dydaktyka szczegółowa: Metodyka resocjalizacyjna nieletnich i dorosłych
  • Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego i dla dorosłych
  • Dydaktyka szczegółowa: Rewalidacja niedostosowań społecznych z innymi niepełnosprawnościami
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
  • Podstawy pracy pedagoga szkolnego
  • Terapia w uzależnieniach od środków toksycznych - alkoholu, narkotyków
  • Praca w instytucjach resocjalizacyjnych

  • Tworzenie projektów i programów

 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Dydaktyka szczegółowa: Metodyka resocjalizacyjna nieletnich i dorosłych
  • Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego i dla dorosłych
  • Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym
  • Terapia w uzależnieniach od środków toksycznych - alkoholu, narkotyków
  • Terapia w uzależnieniach behawioralnych
  • Terapia w uzależnieniach od jedzenia
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. resocjalizacja