Regionalistyka europejska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zostań ekspertem od spraw europejskich

Europa jest wyjątkowo fascynująca, dlatego zastanów się czy nie chciałbyś poznać jej jeszcze bardziej? Wybierz regionalistykę europejską jako Twój kierunek studiów. UKW daje możliwości rozwoju, dlatego masz doskonałą szansę podjąć studia na tym właśnie kierunku. Studia na kierunku regionalistyka europejska mają profil humanistyczny, jednakże sporo miejsca w programie nauczania poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co czyni z regionalistyki europejskiej kierunek interdyscyplinarny. Celem studiów jest wyedukowanie ekspertów, znających problematykę i historię poszczególnych regionów Europy.

Podczas tych studiów zdobędziesz wszechstronne wykształcenie. Poznasz historię poszczególnych regionów Europy. Zdobędziesz wiedzę między innymi z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii. Poznasz działalność organizacji samorządowych działających w różnorodnych zakątkach Europy.

Specjalności:

 • regionalistyka w Polsce: specjalność pozwala studentowi na poznanie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, zbadanie głównych zależności dotyczących rozwoju cywilizacyjnego Europy na przestrzeni dziejów i różnorodnych czynników mających wpływ na ukształtowanie się specyficznych zjawisk regionalnych, w tym pograniczy kulturowych i cywilizacyjnych, regionalnej integracji gospodarczej i społeczno-politycznej.  
 • regionalistyka w Unii Europejskiej: specjalność pozwala studentowi na poznanie naukowych podstaw funkcjonowania środowiska międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalizmu europejskiego oraz specyfiki działalności instytucji europejskich. Student zdobędzie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących w skali globalnej, w Europie i w krajach Unii Europejskiej oraz postrzegania relacji między państwami Unii Europejskiej, m.in. przez pryzmat różnic regionalnych.

Specjalności wybiera się w drugim semestrze, zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się w trzecim semestrze.

Uruchomienie specjalności będzie zależało od wyboru wyrażonego w głosowaniu przez studentów kierunku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po regionalistyce europejskiej na UKW?

Twoje kompetencje pozwolą ci podjąć pracę w instytucjach o profilu kulturalnym, promujących kulturę i sztukę rozmaitych regionów Europy. Staniesz się łakomym kąskiem dla przemysłu turystycznego. Jako specjalista z dziedziny stosunków międzynarodowych będziesz atrakcyjnym pracownikiem dla wielu firm z sektora prywatnego, prowadzących interesy w rożnych rejonach Europy.Kierunek ten jest ciągle nowością w polskim systemie kształcenia, stąd zapotrzebowanie na jego absolwentów nie maleje. 

Warto studiować regionalistykę europejską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 320 57 61
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Wstęp do regionalistyki
 • Geografia polityczna Europy
 • Podstawy badań humanistycznych i społecznych
 • Etniczność i wielokulturowość
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania regionu
 • Marketing terytorialny
 • Gromadzenie danych o regionie
 • Język obcy

II semestr

 • Samorząd terytorialny
 • Urbanizacja i ruralizacja w Europie
 • Zagospodarowanie obszarów wiejskich
 • Polityka zrównoważonego rozwoju w regionie
 • Polska po 1989 r.
 • Polityka regionalna w Unii Europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej
 • Kultura i sztuka w polityce regionalnej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Specjalność: Regionalistyka w Polsce

 • Regionalny krajobraz kulturowy polskich pradziejów
 • Regionalny krajobraz kulturowy polskiego średniowiecza
 • Regionalny krajobraz kulturowy polskiej nowożytności
 • Vademecum badacza dziejów regionalnych
 • Problemy społeczne współczesnej Polski
 • Kultura i sztuka w polityce regionalnej

Specjalność: regionalistyka w Unii Europejskiej

 • Regionalny krajobraz cywilizacji antycznej
 • Regionalny krajobraz europejskiej cywilizacji średniowiecza
 • Regionalny krajobraz europejskiej cywilizacji nowożytnej
 • Vademecum badacza dziejów regionalnych
 • Problemy społeczne współczesnej Europy

IV semestr

 • Przygotowanie projektów finansowanych przez Unię Europejską
 • Planowanie i zarządzanie regionalne
 • Edukacja regionalna
 • Język obcy
 • Proseminarium

Specjalność: Regionalistyka w Polsce

 • Regionalny krajobraz kulturowy ziem polskich XIX wieku
 • Organizacja bezpieczeństwa w regionie
 • Specjalność: regionalistyka w Unii Europejskiej
 • Regionalny krajobraz europejskiej cywilizacji XIX wieku
 • Bezpieczeństwo w krajach Unii Europejskiej

V semestr

 • Wykład monograficzny w języku polskim
 • Regionalny krajobraz kulturowy Polski XX i XXI wieku
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Regionalistyka w Polsce

 • Polska a Unia Europejska
 • Sztuka w Polsce
 • Rewitalizacja przestrzeni publicznej
 • Tradycje cywilizacyjne obszarów pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej
 • Problemy narracji, pamięci, tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej

Specjalność: regionalistyka w Unii Europejskiej

 • Regiony i Euroregiony w Europie
 • Sztuka w Europie
 • Regionalna integracja gospodarcza
 • Tradycje cywilizacyjne obszarów pograniczy europejskich
 • Problemy narracji, pamięci, tożsamości w Europie Zachodniej

VI semestr

 • Wykład monograficzny w języku obcym (angielskim, niemieckim lub rosyjskim)
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Regionalistyka w Polsce

 • Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce
 • Potencjał turystyczno-kulturowy regionów Polski
 • System polityczno-administracyjny Polski
 • Organizacje rządowe i pozarządowe w regionach
 • Migracje w Europie

Specjalność: Regionalistyka w Unii Europejskiej

 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Europie
 • Potencjał turystyczno-kulturowy regionów Europy
 • Systemy polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Mikroregiony w Europie
 • Migracje w Europie

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Regionalistyka europejska