Praca socjalna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zawód, który będzie potrzebny zawsze, bo…trzeba pomagać słabszym

Studia mają na celu wykształcenie pracownika socjalnego posiadającego wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin, odnoszącą się do skomplikowanych sytuacji społecznych i indywidualnych potrzeb osób potrzebujących takiej pomocy. Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, dokonywania analizy oraz diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek czy grup lokalnych. Pozwoli też na wykształcenie umiejętności praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej. Idealny kandydat na kierunek praca socjalna powinien być komunikatywny i cierpliwy.

Moduły specjalnościowe:

  • pracownik socjalny, asystent i doradca socjalny
  • pracownik socjalny w środowisku i instytucjach lokalnych

Gdzie możesz znaleźć pracę po pracy socjalnej na UKW?

  • ośrodki pomocy społecznej - pracownik socjalny, asystent rodzinny,
  • ośrodki wsparcia  - pracownik socjalny, pracownik wsparcia rodziny,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze - pracownik socjalny, 
  • ośrodki interwencji kryzysowej,
  • regionalne ośrodki polityki społecznej (centra rozwoju regionalnego),
  • powiatowe centra pomocy rodzinie,
  • domy pomocy społecznej,
  • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
  • środowiskowe instytucje pomocy i wsparcia prowadzone przez organizacje pozarządowe,
  • inne podmioty gospodarcze i organizacje świadczące usługi społeczne dla osób,  rodzin i społeczności wymagających wsparcia.

Warto studiować pracę socjalną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

  • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
  • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

  • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
  • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
    • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
    • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
  • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
  • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
  • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

  • Wprowadzenie do filozofii
  • Wprowadzenie do socjologii
  • Polityka społeczna
  • Psychologia ogólna
  • Wprowadzenie do pedagogiki
  • Podstawy prawa
  • Wprowadzenie do pracy socjalnej
  • Język obcy

II semestr 

  • Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
  • Psychologia społeczna
  • Pedagogika społeczna
  • Praca socjalna w perspektywie historycznej
  • Teoretyczne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej
  • Dynamika grupy
  • Język obcy
  • Biomedyczne podstawy rozwoju

  • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

III semestr 

  • Wprowadzenie do metodologii badań nauk społecznych
  • Metodyka pracy socjalnej
  • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Patologia społeczna
  • Język obcy
  • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych): Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny :
    • Asystent i doradca socjalny – role i zadania
    • Warsztat specjalnościowy I

IV semestr

  • Podstawy andragogiki
  • Struktura i organizacja pomocy społecznej
  • Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
  • Kapitał ludzki i społeczny - czynniki stymulujące i bariery
  • Wychowanie fizyczne
  • Pedagogika specjalna

  • Wprowadzenie do metodologii badań nauk społecznych

  • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego
  • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych): Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny :
    • Diagnoza rodziny
    • Warsztat specjalnościowy II
    • Pracownia dyplomowa I, II, III (seminarium)

V semestr 

  • Etyka zawodowa
  • Prawo socjalne
  • Kryminologia z wiktymologią
  • Psychiatria środowiskowa
  • Środowiskowe instytucje wspierające rodzinę

  • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

  • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych): Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny :
    • Elementy terapii rodzin
    • Projekt socjalny
    • Środowiskowe instytucje wspierające rodzinę
    • Aktywność seniorów i geragogika
    • Pracownia dyplomowa I, II, III (seminarium)

VI semestr 

  • Superwizja pracy socjalnej
  • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
  • Wybrane systemy pomocy społecznej w Europie
  • Warsztat metodyczny pracownika socjalnego

  • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych): Pracownik socjalny asystent i doradca socjalny :
    • Interwencja kryzysowa
    • Piecza zastępcza
    • Pracownia dyplomowa I, II, III (seminarium)
Dodatkowo:
  • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru
  • Realizacja praktyk i warsztatów  - 270 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

  • Bułgaria
  • Finlandia
  • Francja
  • Grecja
  • Hiszpania
  • Litwa
  • Niemcy
  • Słowacja
  • Szwajcaria
  • Turcja
  • Węgry
  • Wielka Brytania
  • Włochy
  • Norwegia
  • Portugalia
  • Łotwa
  • Czechy
  • Cypr
  • Belgia
  • Estonia
  • Rumunia
  • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pracy socjalnej:

Praca socjalna