Politologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia popołudniowe

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Sztuka władzy, marketing polityczny, kampanie wyborcze? Specjalista politolog niezbędny

Politologia jest nauką humanistyczną, głównie zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych, w dużej mierze prawidłowościami i zasadami życia politycznego. Kandydat powinien nie tylko posiadać wiedzę z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, ale również z zakresu bieżących wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej. Twoimi fundamentalnymi umiejętnościami w zawodzie politologa są płynność wypowiedzi w mowie i w piśmie oraz zdolność kojarzenia faktów i wyciągania logicznych wniosków. Ważne jest także, aby czytanie sprawiało Ci przyjemność, bo jako przyszły politolog będziesz zajmował się przeglądaniem przede wszystkim prasy codziennej, a także publikacji z zakresu polityki i socjologii. Politologia jest też nastawiona na rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia, przydatnej w różnych sferach życia społecznego.
Absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pracuj i Studiuj

Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym, zapewniające elastyczny program zajęć - rozpoczynający się po godzinie 16.00.

Specjalności:            

 • Reklama i Public Relations: nie ma dziś instytucji czy firmy, która nie dbałaby o swoją promocję. Studia na tej specjalności, otwierają zatem przed Tobą szerokie perspektywy zawodowe. Dzięki nim, nauczysz się jak właściwie kreować wizerunek, jak współpracować z mediami – radiem, telewizją i prasą, jak wykorzystać do celów promocyjnych Internet. Na zajęciach warsztatowych zobaczysz jak w pratyce zorganizować konferencję prasową czy event. Zostaniesz również przygotowany do publicznych wystąpień. Wybór tej specjalności to gwarancja zdobycia wiedzy i umiejętności pomocnych zarówno w zakresie tworzenia kampanii reklamowych, jak i kampanii społecznych czy politycznych. Jako nasz Absolwent, będziesz doskonale przygotowany do pracy w działach marketingu i promocji, w agencjach reklamowych, domach mediowych, czy też w działach public relations.
 • Analityk polityczny - przetworzenie docierających zewsząd komunikatów politycznych i wyciągnięcie z nich wniosków – to podstawowe zadanie analityka politycznego. Absolwent tej specjalności pozna zasady analizowania zjawisk politycznych oraz tworzenia kampanii wyborczych. Celem tej specjalności jest także wypracowanie umiejętności analizy przekazów medialnych i zachowań wyborczych, co pozwoli na przygotowanie do rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po politologii na UKW?

Kończąc studia na kierunku politologia możesz pracować jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, czy specjalista od Public Relations. Absolwenci politologii UKW pracują również w służbie cywilnej i samorządowej, jako doradcy polityczni i organizatorzy spotkań publicznych. Wielu z nich jest ekspertami od rozwiązywania konfliktów społecznych i specjalistami w dziedzinie dyplomacji.

Warto studiować politologię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Nauk Politycznych
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wstęp do filozofii
 • Wstęp do ekonomii
 • Klasyczna myśl polityczna
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikowanie społeczne
 • Wstęp do nauki o polityce

II semestr

 • Statystyka i demografia
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Systemy polityczne Europy Zachodniej i USA
 • Historia świata po 1945r.
 • Najnowsza historia Polski
 • Organizacja i zarządzanie
 • Geografia polityczna
 • Komentarz polityczny

III semestr 

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Systemy polityczne Europy Wschodniej
 • Ideologie polityczne
 • Socjologia polityki
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Wstęp do badań politologicznych
 • Przedmiot kierunkowy

Przedmioty dla specjalność: Reklama i Public Relations

 • Kreowanie wizerunku instytucji
 • Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych

IV semestr 

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Partie i systemy partyjne
 • System polityczny RP
 • Polska myśl polityczna
 • Integracja europejska
 • Seminarium licencjackie
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty dla specjalność: Reklama i Public Relations

 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • Media Relations

Studenci wszystkich specjalności po IV semestrze powinni zaliczyć 3-tygodniową praktykę. W zależności od specjalności studenci mogą odbywać praktyki w organach administracji rządowej i samorządowej, mediach lokalnych, organizacjach pozarządowych, organach Unii Europejskiej, biurach poselskich i senatorskich.

V semestr 

 • Samorząd i polityka lokalna
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Marketing polityczny
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Seminarium licencjackie

Przedmioty dla specjalność: Reklama i Public Relations

 • Kampanie komunikacyjne
 • Strategie i techniki negocjacji

VI semestr

 • Administracja publiczna
 • Public Relations
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka ekologiczna
 • Etyka życia publicznego
 • Seminarium licencjackie
 • Przedmiot kierunkowy 

Przedmioty dla specjalność: Reklama i Public Relations

 • Public Relations w sytuacjach kryzysowych
 • Promocja i reklama 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom politologii:

Politologia