Pedagogika wczesnoszkolna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zawód, dzięki któremu możesz mieć największy wpływ na to, jakie będą przyszłe pokolenia

Pedagogika wczesnoszkolna jest atrakcyjnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dla tych osób, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach niższych szkoły podstawowej. Studiowanie na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gwarancję bardzo dobrego przygotowania do podjęcia pracy dydaktyczno-wychowawczej na etapie wczesnej edukacji uzyskasz dzięki kwalifikowanej kadrze nauczycieli akademickich. Kładziemy duży nacisk na wiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką pedagogiczną i uwzględniamy najnowsze trendy w profesjonalnym przygotowaniu nauczycieli wczesnej edukacji. Zdobycie rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczycielskiego zapewnia też program studiów, który jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do studiowania Pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Moduły kształcenia do wyboru:

 • Pedagogika przedszkolna: wybór tego modułu pogłębi kompetencje do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych w różnych typach placówek przedszkolnych. Cechą charakterystyczną tego modułu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje praktyczne w zakresie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola. Moduł Pedagogika przedszkolna pokaże, jak dbać o wszechstronny rozwój dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości.
 • Innowacyjna edukacja muzyczna: studia na tym module są atrakcyjną formą rozwijania kompetencji kreatywnych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji. Moduł ten jest jedyną w Polsce propozycją akademickiego kształcenia specjalistów wczesnej edukacji, którzy są przygotowywani do wdrażania innowacyjnej strategii rozwoju myślenia muzycznego dziecka. Absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela wczesnej edukacji. Będą oni jednocześnie wyposażeni w kompetencje do prowadzenia kreatywnych zajęć muzyczno-rozwojowych z dziećmi w żłobku, przedszkolu i klasach niższych szkoły podstawowej. Rozwijamy specjalistyczne umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjną metodykę nauczania muzyki.
 • Terapia pedagogiczna: wybór tego modułu umożliwi nabycie umiejętności organizowania pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program modułu skupia się głównie na nabyciu kompetencji do udzielania pomocy dzieciom wykazującym różnego rodzaju specyficzne trudności w uczeniu się. Pozwoli uzyskać umiejętności stymulowania rozwoju dziecka i nadawania mu społecznie pożądanego kierunku. Moduł ten jest chętnie wybierany przez studentów, którzy chcą być tutorami i interesują się udzielaniem pomocy terapeutycznej dzieciom przedszkolnym i uczniom klas niższych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice wczesnoszkolnej na UKW?

Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje nauczycielskie i tym samym są przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych. Mają też możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Warto studiować studiować pedagogikę wczesnoszkolną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady:

 • Kwalifikacja na podstawie zaświadczenia od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych. pobierz
  Brak dostarczenia powyższego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 • Na drugim roku studenci wybierają moduły kształcenia: pedagogika przedszkolna, terapia pedagogiczna, innowacyjna edukacja muzyczna.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

Semestr I

 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Filozoficzne podstawy wychowania
 • Biomedyczne podstawy wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Emisja głosu
 • Techniki nauczania-uczenia się
 • Język obcy

Semestr II

 • Język polski dla nauczycieli
 • Matematyka dla nauczycieli
 • Przyroda dla nauczycieli
 • Literatura dla dzieci
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej
 • Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Podstawy socjologii i socjologia edukacji
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wybrane zagadnienia psychologii społecznej i wychowawczej
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Język obcy

Semestr III

 • Profilaktyka w szkole
 • Dydaktyka pierwszych lat nauczania
 • Metodyka edukacji polonistycznej i projektowanie
 • Metodyka edukacji matematycznej  i projektowanie
 • Metodyka edukacji przyrodniczej i projektowanie
 • Metodyka wychowania fizycznego i promocja zdrowia
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
 • Język obcy

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Pedagogika przedszkolna

 • Metodyka edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji muzycznej w  przedszkolu
 • Projektowanie edukacyjne w przedszkolu
 • Wprowadzenie do logopedii

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Terapia pedagogiczna

 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Warsztat diagnostyczny - poznawanie ucznia

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Innowacyjna edukacja muzyczna

 • Teoretyczne podstawy muzyki
 • Tańce dla dzieci i improwizacje ruchowe
 • Zespół wokalny z metodyką
 • Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
 • Metodyka gry na instrumentach
 • Metodyka wczesnego nauczania muzyki
 • Wprowadzenie do logopedii

Semestr IV

 • Dydaktyka pierwszych lat nauczania
 • Metodyka edukacji polonistycznej i projektowanie
 • Metodyka edukacji matematycznej  i projektowanie
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Organizacja i kierowanie klasą
 • Warsztat metodyczny nauczyciela kl. I-III
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Pedagogika przedszkolna

 • Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
 • Metodyka kultury fizycznej i promocja zdrowia w przedszkolu
 • Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Terapia pedagogiczna

 •  Psychologia różnic indywidualnych
 • Modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych
 • Warsztat metodyczny terapeuty

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Innowacyjna edukacja muzyczna

 • Teoretyczne podstawy muzyki
 • Tańce dla dzieci i improwizacje ruchowe
 • Zespół wokalny z metodyką
 • Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
 • Metodyka gry na instrumentach
 • Teoria uczenia się muzyki według E. E. Gordona
 • Metodyka wczesnego nauczania muzyki
 • Pomiar i wartościowanie w muzyce
 • Warsztat wczesnego umuzykalniania

Semestr V

 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji technicznej
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego
 • Warsztat metodyczny nauczyciela kl. I-III
 • Warsztat refleksyjnego nauczyciela
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Pedagogika przedszkolna

 • Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji językowej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu
 • Metodyka edukacji technicznej w przedszkolu
 • Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Terapia pedagogiczna

 • Rozwijanie zdolności uczenia
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch
 • Projektowanie w terapii pedagogicznej
 • Modele kształcenia, wybrane metody i strategie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • Warsztat metodyczny terapeuty

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Innowacyjna edukacja muzyczna

 • Diagnozowanie zmian w rozwoju muzycznym
 • Tańce dla dzieci i improwizacje ruchowe
 • Zespół wokalny z metodyką
 • Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
 • Metodyka gry na instrumentach
 • Teoria uczenia się muzyki według E. E. Gordona
 • Metodyka wczesnego nauczania muzyki
 • Pomiar i wartościowanie w muzyce
 • Warsztat wczesnego umuzykalniania

Semestr VI

 • Nietypowe dzieci w edukacji i strategie pracy z nimi
 • Warsztat metodyczny nauczyciela kl. I-III
 • Podstawy pedeutologii
 • Komunikacja społeczna i językowa w edukacji
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Projekt biznesowy w edukacji
 • Seminarium dyplomowe

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Pedagogika przedszkolna

 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych
 • Teoria i metodyka wychowania przedszkolnego
 • Pedagogika zabawy
 • Wspomaganie rozwoju dziecka o szczególnych uzdolnieniach
 • Praca z dzieckiem o zaburzonym rozwoju
 • Diagnoza przedszkolnej dojrzałości
 • Warsztat metodyczny nauczyciela przedszkola

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Terapia pedagogiczna

 • Rozwijanie zdolności uczenia
 • Podstawy prawne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rehabilitacja edukacyjna
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole
 • Metodyka pracy profilaktyczno-wychowawczej
 • Warsztat pracy z rodzicami
 • Warsztat metodyczny terapeuty

Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):: Innowacyjna edukacja muzyczna

 • Zespół wokalny z metodyką
 • Wprowadzenie do improwizacji wokalnej
 • Teoria uczenia się muzyki według E. E. Gordona
 • Pomiar i wartościowanie w muzyce
 • Warsztat wczesnego umuzykalniania
Dodatkowo:
 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

 • Realizacja praktyk pedagogicznych - 150 h


Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika wczesnoszkolna