Pedagogika resocjalizacyjna

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Zmień życie innych

Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dla ludzi odważnych, gotowych do trudnych wyzwań, którym dobro innych leży na sercu. Jeżeli chcesz zmieniać osoby niedostosowane społecznie, pomagać i udzielać im wsparcia to jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki Tobie wiele osób zacznie życie od nowa, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, a także wykorzysta swoje umiejętności twórczo i kreatywnie.

Studia pedagogika resocjalizacyjna to studia dualne o profilu praktycznym, gdzie nauka odbywa się przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i praktycznych odbywanych w różnych placówkach (młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zakładach poprawczych, organizacjach pozarządowych, aresztach śledczych i zakładach karnych)  w postaci praktyk i staży. Realizacja zajęć na terenie uczelni oraz praktycznych w postaci stażu i praktyk pozwoli Ci nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną dotycząca pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, ale i niezbędne doświadczenie, które w pełni będzie odpowiadać potrzebom rynku pracy. Te studia przygotują Cię do wejścia na rynek pracy i dadzą Ci nie tylko wiedzę, ale doświadczenie.

Kierunek studiów został zgłoszony do konkursu: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice resocjalizacyjnej na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w takich instytucjach jak:

 • szkoły podstawowe - pedagog,
 • placówki pozaszkolne, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania - pedagog, wychowawca,
 • szkoły wchodzące w skład szkół w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych - pedagog,
 • ośrodki pomocy społecznej - asystent rodziny,
 • placówki opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze - wychowawca,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze  - wychowawca,
 • policja - Policjant, a w szczególności policjant służby prewencji,
 • areszty śledcze i zakłady karne - funkcjonariusz służby więziennej. 

Warto studiować pedagogikę resocjalizacyjną UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz 
www.pedagogika.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu sumy punktów z:

 1. średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”) z części pisemnej z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym: język polski, język obcy. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały
 2. liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej szczególne predyspozycje do studiowania na tym kierunku, to jest:
 • motywacji do studiowania,
 • projektu zawodowego wykorzystania zdobytych umiejętności,
 • posiadanych hobby i zainteresowań,
 • prezentacji siebie.

Za rozmowę można uzyskać max 60 punktów. Rozmowa jest zaliczona jeżeli kandydat otrzyma za nią min. 30 pkt. Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej lub nieuzyskanie wymaganej ilości punktów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Semestr I

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Wprowadzenie do resocjalizacji
 • Endo i egzogenne uwarunkowania zaburzeń zachowań
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy prawne życia społecznego
 • Język obcy

Moduł – przygotowanie pedagogiczne:

 • Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
 • Technologia informacyjna
 • Psychologia kształcenia
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Biopsychospołeczne podstawy rozwoju
 • Historyczne podstawy wychowania 

Semestr II

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Patologie społeczne
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Rozwój zawodowy pedagoga resocjalizacji
 • Język obcy

Moduł – przygotowanie pedagogiczne:

 • Socjologia edukacji
 • Podstawy dydaktyki
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wprowadzenie do metodologii badań

Moduł zajęć do wyboru

 • Filozofia z elementami filozofii edukacji
 • Pedagogika penitencjarna
 • Wprowadzenie do kryminologii i wiktymologii
 • Praca w instytucjach resocjalizacyjnych
 • Terapie w resocjalizacji
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 • Współpraca instytucjonalna pedagoga resocjalizacyjnego
 • Wybrane zagadnienia z socjologii zdrowia z promocją zdrowia 

Semestr III

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Dydaktyka szczegółowa Metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
 • Dydaktyka szczegółowa Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego
 • Język obcy

Moduł – przygotowanie pedagogiczne:

 • Teoria wychowania
 • Ortodydaktyka i pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rewlidacja osób z zaburzeniami w zachowaniu
 • Etyka zawodu pedagoga

Moduł zajęć do wyboru

 • Pedeutologia
 • Terapie w resocjalizacji
 • Demoralizacja i przestępczość nieletnich
 • Socjologia dewiacji
 • Humor w resocjalizacji
 • Asystent rodziny
 • Zaburzenia odżywiania 

Semestr IV

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Dydaktyka szczegółowa Metodyka pracy resocjalizacyjnej z dorosłymi
 • Dydaktyka szczegółowa Metodyka pracy kuratora sądowego dla dorosłych
 • Dydaktyka szczegółowa Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe

Moduł – przygotowanie pedagogiczne:

 • Emisja głosu

Moduł zajęć do wyboru

 • Diagnostyka w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Terapie w resocjalizacji
 • Przestępczość seksualna
 • Ryzyko i wybrane zachowania ryzykowne
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dzieciom z SPE
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Podstawy prawa karnego i rodzinnego
 • Organizacja czasu wolnego w warunkach penitencjarnych
 • Pomoc rodzinie w środowisku otwartym 

Semestr V

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Psychologia kliniczna
 • Podstawy psychiatrii
 • Elementy diagnozy w resocjalizacji
 • Profilaktyka z elementami pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru:

 • Terapie w resocjalizacji
 • Problemy rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu
 • Uzależnienia behawioralne
 • Psychopatologie
 • Naznaczanie społeczne
 • Zaburzenia zachowań w sieci 

Semestr VI

Moduł przedmiotów podstawowych:

 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru:

 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Terapie w resocjalizacji
 • Projekty i programy resocjalizacyjne
 • Społeczne oblicza przemocy
 • Praca i wolontariat w zakładach karnych
 • Elementy psychiatrii dla pedagogów

Dodatkowo:

Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. oraz szkolenie biblioteczne na początku I semestru.

W toku studiów studenci nabędą przygotowanie pedagogicznego zgodnie Rozp. MEN w spawie kwalifikacji nauczycieli (Dz.U.2017, poz.1575). Program kształcenia studiów opracowano w oparciu o standardy kształcenia nauczycieli określone w Rozp. MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012, poz. 131).

Praktyki:

Praktyka pedagogiczna – 150 godzin

Staż – Staże realizowane będą w następujących instytucjach: Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie przy TZN, Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Klinicznym im. Jurasza w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Dziecka i in. Możliwe jest poszerzenie lub zmiana miejsc staży w toku cyklu kształcenia.

Każdy ze studentów jest zobowiązany do odbycia 4 staży (po 1 w semestrze) w rożnych lub tej samej placówce. Harmonogram odbywania staży to:

 • semestr 3-5 - po 2 dni w tygodniu 6h/dzień - łącznie- 12godzin/tydzień x 15 tyg. - 180h

na semestr

 • semestr 6 - po 4 dni w tygodniu 6 h/dzień - łącznie- 24 h/tydzień x 15 tyg. - 360 h na

Praktyka zawodowa – 240 godzin

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki resocjalizacyjnej:

Pedagogika resocjalizacyjna