Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Najmłodsze pokolenia potrzebują profesjonalnych opiekunów

Nowoczesne rodzicielstwo to nie jedynie troska o dziecko, ale także zapewnienie warunków opieki, rozwoju i wczesnej edukacji. Wielkim projektem społecznym jest stworzenie klimatu i systemu wsparcia dla rodziny chcącej dla swego dziecka, zwłaszcza w pierwszych latach życia, wysokiej jakości opieki wspierającej edukacyjnie.
Rodzice są gotowi powierzać swoje potomstwo specjalistom, twórczym profesjonalistom o wysokich kompetencjach opiekuńczych oraz wychowawczych.
Ta pedagogiczna specjalność skupia się na umiejętnościach związanych z rozpoznawaniem potencjału dziecka i pomaganiem mu w procesach rozwoju. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani nie tylko do pracy z najmłodszymi, ale również z ich rodzinami.
Absolwent tej specjalności zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu: wychowawca małego dziecka.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju na UKW?

 • żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
 • placówki typu socjalizacyjnego (np. DMDz.,Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy;
 • przedszkola z oddziałami integracyjnymi, specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego na stanowisku asystenta nauczyciela (na podst. Rozp. MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, § 14, ust. 2 załącznika nr 1);
 • placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe - na stanowisku animatora;
 • inne placówki oferujące opiekę i zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) w roli pedagoga - członka Zespołu WWRD;
 • Absolwent może pracować także jako dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tyg. życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 r.ż. oraz niania, sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy uaktywniającej), a także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (zgodnie z ustawą z dnia 4.02. 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm.).

Warto studiować pedagogikę o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do specjalności:
  • Przedmioty specjalnościowe
  • Historia opieki nad dzieckiem
  • Badania nad dzieckiem i dzieciństwem
  • Propedeutyka pediatrii z elementami genetyki i neurologii
  • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

  • Warsztat zajęć opiekuńczo- wychowawczych

  • Różnice indywidualne w rozwoju dziecka

 • Język obcy
 • Etyka w działaniu

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Instytucjonalne formy opieki i wychowania
  • Świat społeczny dziecka
  • Konstruowanie projektu badań nad dzieckiem i dzieciństwem
  • Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju
  • Warsztat pracy z dzieckiem
  • Opieka logopedyczna nad dzieckiem
  • Rozwijanie kompetencji poznawczych i komunikacyjnych dziecka
  • Podstawy pedagogiki zabawy
  • Teoretyczne podstawy wczesnego diagnozowania i wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka
 • Seminarium dyplomowe
 • Podstawy psychologii klinicznej i psychiatrii dziecięcej

 • Opóźnienia i zaburzenia w rozwoju dziecka

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Integracja sensoryczna
  • Trening interakcji i umiejętności wychowawczych
  • Praca pielęgnacyjno-opiekuńcza z dzieckiem
  • Metodyka pracy w zakresie opieki i wielostronnego rozwoju dziecka
  • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Wczesna interwencja z profilaktyką zaburzeń rozwojowych dziecka
  • Podstawy komunikacji alternatywnej
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Współpraca z instytucjami pomocy i wsparcia dziecka
  • Emisja głosu
  • Metodyka pracy w zakresie opieki i wielostronnego rozwoju dziecka
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rehabilitacja ruchowa dziecka
  • Wspieranie środowiska rodzinnego dziecka
  • Konstruowanie indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka
 • Seminarium dyplomowe
 • Prawne i etyczne podstawy opieki i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju