Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Chcesz pomagać innym ludziom?

Oferujemy Ci możliwość przygotowania się do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a także osobami dorosłymi żyjącymi w różnych środowiskach. Umożliwimy Ci rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych i rozwijanie umiejętności pomagania innym ludziom. Będziesz mogła/mógł nauczyć się:

 • projektowania i badania skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych adresowanych do różnych grup dzieci i młodzieży,
 • wspierania ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, pracy z rodziną mającą trudności w opiece i wychowaniu dzieci,
 • pomagania rodzicom i nauczycielom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przejawiających trudne zachowania,
 • zapobiegania zachowaniom problemowym: piciu alkoholu, paleniu papierosów, używaniu narkotyków, hazardowi i wielu innym zachowaniom dzieci i młodzieży zagrażającym ich rozwojowi,
 • wspierania rozwoju dzieci, których rodzice z różnych powodów nie tworzą im odpowiednich warunków rozwoju, np. są uzależnieni od alkoholu, narkotyków, poważnie chorują, są długotrwale bezrobotni, sami sobie nie radzą ze swoim życiem.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną na UKW?

Absolwenci tej specjalności mogą pracować w instytucjach takich jak:

 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne: świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne; pracy podwórkowej), opiekuńczo-wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne, specjalistyczno-terapeutyczne, rodzinne), hostele jako wychowawca, socjoterapeuta, opiekun dziecięcy; 
 • szkoły podstawowe, branżowe szkoły I stopnia - pedagog szkolny. 
 • placówki wychowania pozaszkolnego, zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - pedagog, wychowawca; 
 • ośrodki i domy pomocy społecznej, dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ofiar przemocy w rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki wsparcia, wioski dziecięce - asystent rodziny, opiekun, koordynator pieczy zastępczej, wychowawca; 
 • placówki wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży - wychowawca, opiekun; 
 • kuratela sądowa - społeczny kurator sądowy;
 • jednostki samorządu terytorialnego - pełnomocnik ds. dziecka, rodziny, profilaktyki.

Warto studiować pedagogikę o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.pedagogikaopiekuncza.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Wybór specjalności na kierunku pedagogika

Wybór specjalności następuje w trakcie pierwszego roku studiów. Specjalność może zostać uruchomiona, jeżeli wybierze ją co najmniej 25 studentów. Pierwszeństwo wyboru danej specjalności przysługuje studentom, którzy podczas rekrutacji zadeklarowali jej wybór.

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Filozofia ogólna
 • Socjologia ogólna
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej
 • Język obcy

II semestr 

 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Psychologia rozwoju i wychowania
 • Filozofia edukacji
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • Wprowadzenie do pedagogiki pracy
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • Język obcy

III semestr

 • Pedeutologia
 • Socjologia edukacji
 • Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Techniki pracy umysłowej
  • Animacja działań w dużych grupach
  • Pedagogika opiekuńcza<
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - pracownia specjalizacyjna
  • Profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka
 • Język obcy
 • Etyka w działaniu

IV semestr

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Diagnoza rozwoju warunków dziecka
  • Profilaktyka uniwersalna
  • Promocja zdrowia
  • Metodyka pracy socjoterapeutycznej z arteterapią
  • Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją
  • Warsztat pracy z grupą
  • Podstawy pracy z osobami starszymi
  • Podstawy prawne wspierania rodziny, pieczy zastępczej i pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Seminarium dyplomowe
 • Wychowanie fizyczne

V semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Podstawy pracy z osobami starszymi
  • Teoria i metodyka pracy z uczniem z trudnościami w nauce
  • Projektowanie i ewaluacja oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
  • Teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
  • Studium przypadku
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr 

 • Moduły zajęć do wyboru (moduły zajęć specjalnościowych):
  • Teoria i metodyka pracy z rodziną
  • Studium przypadku
  • Organizacja życia rodzinnego z pielęgnacją małego dziecka
  • Metodyka realizacji zajęć z zakresu przygotowania do życia w rodzinie
  • Wsparcie w sytuacjach trudnych
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowo:

 • Szkolenie BHP w wymiarze 4 godz. na początku I semestru

W trakcie studiów realizacja praktyk:

 • praktyk pedagogicznych - 150 h
 • praktyk zawodowych - 160 h

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom pedagogiki:

Pedagogika o spec. opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną