Ochrona środowiska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Dbaj o środowisko i dobrze zarabiaj!

Zostań wykształconym i doświadczonym specjalistą, wyposażonym w wiedzę pozwalającą minimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze. Poznaj zasady zrównoważonego rozwoju i naucz się racjonalnie gospodarować zasobami środowiska. Realizuj projekty badawcze, edukacyjne i ochroniarskie na najwyższym światowym poziomie, znając aktualne przepisy i akty prawne obowiązujące w kraju i za granicą.

Oferujemy:

 • nowe, atrakcyjne specjalności: Ekoturystyka i Kształtowanie środowiska,
 • ćwiczenia, laboratoria i zajęcia terenowe,
 • szeroki wachlarz przedmiotów praktycznych,
 • wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody,
 • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie,
 • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty),
 • możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+,
 • możliwość kontynuacji nauki na 2-letnich studiach magisterskich!

Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:

 • Ekoturystyka: studiując specjalność Ekoturystyka poznasz walory turystyczne wybranych regionów kraju oraz nauczysz się integrować działalność turystyczną z celami ochrony przyrody oraz z życiem społeczno-gospodarczym. Będziesz specjalistą w zakresie kształtowania właściwych postaw zarówno turystów, jak i organizatorów ruchu turystycznego, w prężnie rozwijającej się dziedzinie gospodarki. Zostaniesz przygotowany do zawodu pod względem nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu ekoturystyki i funkcjonowania europejskiego rynku turystycznego.
 • Ochrona i kształtowanie środowiska: Wybierając specjalność Ochrona i kształtowanie środowiska nauczysz się świadomie i celowo oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w celu przywrócenia ekologicznych funkcji poszczególnych ekosystemów i całych krajobrazów. Poznasz zagrożenia i sposoby eliminowania niekorzystnych zmian spowodowanych działalnością człowieka, zarówno w skali kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Będziesz specjalistą potrafiącym przewidzieć skutki oddziaływania różnych gałęzi przemysłu na środowisko i zaplanować działania zmierzające do zharmonizowania warunków życia człowieka z przyrodą.  

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ochronie środowiska na UKW?

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
 • dyrekcje ochrony środowiska różnego szczebla,
 • wydziały/jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich,
 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria,
 • biura ocen i ekspertyz środowiskowych,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • centra edukacji ekologicznej,
 • proekologiczne organizacje i fundacje,
 • stacje sanitarno-epidomiologiczne,
 • biura podróży,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej zajmujące się promocją, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną, 
 • gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne,
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym. 

Warto studiować ochronę środowiska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii Środowiska
Al. Ossolińskich 12
85-093 Bydgoszcz
www.srodowisko.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał biologię lub chemię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ochrony środowiska:

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka
 • Zoologia
 • Mikologia
 • Geologia i geomorfologia
 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Socjologia
 • Ochrona własności intelektualnych
 • Szkolenie bhp 

II semestr

 • Fizyka
 • Botanika
 • Chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Meteorologia z klimatologią
 • Biologia pasożytów
 • Techniki pracy terenowej z zoologii
 • Flora Polski
 • Fauna Polski
 • Język obcy
 • Filozofia z etyką

III semestr

 • Mikrobiologia ogólna
 • Biochemia
 • Ekologia ogólna
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Ochrona i rekultywacja gleb
 • Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery
 • Problemy inżynierii procesowej
 • Techniki pracy terenowej z mikologii
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Zajęcia z oferty uczelni w obszarze nauk przyrodniczych
 • Praktyki zawodowe 

Moduły kształcenia do wyboru:

Ekoturystyka

Blok Botaniczny:

 • Walory turystyczne wybranych ekosystemów. Przyrodnicze atrakcje turystyczne Kujaw

Blok Zoologiczny

 • Las jako element krajobrazu
Ochrona i kształtowanie środowiska

Blok Botaniczny

 • Roślinność Polski

Blok Zoologiczny

 • Kręgowce - ochrona, biologia i znaczenie w środowisku

IV semestr  

 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Ochrona przyrody
 • Podstawy hydrologii
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Techniki pracy terenowej z botaniki
 • Techniki pracy terenowej z ekologii
 • Techniki pracy terenowej z mikrobiologii
 • Biologia środowiskowa
 • Biocenologia
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduły kształcenia do wyboru:

Ekoturystyka

Blok Zoologiczny

 • Zagrożenia parazytologiczne na świecie

Blok Ekologiczny

 • Ekologia w gospodarstwach agroturystycznych

Blok Mikologiczny

 • „Na grzyby” jeden z rodzajów turystyki
Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Blok Zoologiczny

 • Wybrane zagadnienia z zoologii gleby

Blok Ekologiczny

 • Monitoring entomologiczny

Blok Mikologiczny

 • Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach stersów

V semestr 

 • Genetyka
 • Biogeografia
 • Teledetekcja i GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska
 • Zagrożenia środowiska i ich skutki
 • Zasady minimalizacji i kompensacji przyrodniczej
 • Seminarium dyplomowe

Moduły kształcenia do wyboru:

Ekoturystyka

Blok Botaniczny

 • Obszary turystyki przyrodniczej Polski

Blok Ekologiczny

 • Ekosystemy solniskowe i ich znaczenie w turystyce

Blok Mikologiczny

 • Znaczenie grzybów w środowisku człowieka
Ochrona i Kształtowanie Środowiska

Blok Botaniczny

 • Problemy wybranych obszarów chronionych

Blok Ekologiczny

 • Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych

Blok Mikologiczny

 • Ochrona różnorodności biologicznej grzybów

VI semestr  

 • Bioróżnorodność i jej przemiany
 • Ekonomia a ochrona środowiska
 • Bioindykacja i monitoring środowiska
 • Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Seminarium dyplomowe

Moduły kształcenia do wyboru:

Ekoturystyka

Blok Zoologiczny

 • Historia świata zwierząt

Blok Mikologiczny

 • Grzyby mikoryzowe w ekosystemach
Ochrona i Kształtowanie środowiska

Blok Zoologiczny

 • Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery

Blok Mikologiczny

 • Mikologia stosowana

Ochrona środowiska