Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Biznes potrzebuje lingwistów

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i rosyjskim oraz kulturą niemiecko- i rosyjskojęzyczną. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki chcesz dodatkowo nauczyć się języka rosyjskiego, przyjdź do nas. Te studia zapewnią Ci wysoki poziom specjalistyczny potrzebny wielu firmom działającym na rynkach międzynarodowych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci posługiwać się językiem niemieckim i językiem rosyjskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim?

Po ukończeniu studiów na filologii o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW absolwenci mają możliwość rozpoczęcia ścieżki zawodowej w kilku firmach informatycznych współpracujących z uczelnią. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu naczycielskiego (płatnego) oraz w placówkach dyplomatycznych, kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, środkach masowego przekazu oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego lub rosyjskiego, jak też kultury obszaru niemiecko- lub rosyjskojęzycznego. Praca czeka także w firmach, które rozszerzają swoją działalność na rynki rozwijające się, do kontaktów z którymi potrzebna jest perfekcyjna znajomość ich języków. 

Warto studiować filologię o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2 
85-601 Bydgoszcz 
www.neofilologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Kandydaci z "nową maturą"

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język niemiecki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język niemiecki.

 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego

 1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 3. Kandydaci ze „starą maturą.”
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

WAŻNE: Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących:

 • egzamin pisemny z języka niemieckiego,
 • egzamin ustny z języka niemieckiego,

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu.

Egzamin pisemny

Test gramatyczno-leksykalny w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.

Egzamin ustny

Składa się z czterech części, ocenianych osobno:

 • tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) -10 pkt,
 • pytań do tekstu – 15 pkt

oraz dwóch pytań losowanych:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 10 pkt,
 • pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego – 15 pkt.

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 15 punktów.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.2.Uchwały (Uchwała Senatu Nr 98/2012/2013 UKW z dnia 21 maja 2013 r.).

Dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową i na dyplomie mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik na dyplomie.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów w zależności od poziomu, na którym zdawał obowiązujący przedmiot wg zasady podanej w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
 • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia filozofii

II semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Kurs podstawowy
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia literatury niemieckiej  z elementami historii Niemiec
 • Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego
 • Technologia informacyjna
 • Akwizycja i nauczanie języka 

III semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Fonologia
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Leksykologia
 • Historia literatury niemieckiej  z elementami historii Niemiec
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Krajoznawstwo niemieckiego obszaru językowego
 • Historia  literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Morfologia
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
 • Fleksja
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego
 • Historia  literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka niemieckiego:
  • Składnia
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Składnia
 • Kultura niemieckiego obszaru językowego
 • Historia  literatury rosyjskiej
 • Kultura rosyjska
 • Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Językoznawstwo kontrastywne (niemiecki / rosyjski)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego:
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Tłumaczenie tekstów z języka niemieckiego
 • Tłumaczenie rosyjskich tekstów użytkowych
 • Historia języka z elementami gramatyki (niemiecki/ rosyjski)
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa/ literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom lingwistyki stosowanej:

Filologia o spec. lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim