Mechatronika

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2300 zł za semestr
Studia stacjonarne inżynierskie trwają 3,5 roku
Studia niestacjonarne inżynierskie trwają 4 lata

Stwórz świat XXII wieku

Jeśli w dzieciństwie Twoją ulubioną zabawą był mały komputerek, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy na niego osoby o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych. Mechatronika łączy w sobie kilka dziedzin – inżynierię mechaniczną, elektryczną, komputerową, automatykę i robotykę. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, o czym świadczy chociażby rozrastający się świat robotów. Chcesz go tworzyć? Dołącz do nas! Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych tak, aby nasz absolwent posługiwał się specjalistycznym językiem na poziomie B2. Studenci kierunku w ramach programu MSDN AA mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Acces, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Specjalności:

 • Mechatronika przemysłowa i produkcyjna: dzięki tej specjalności będziesz umiał projektować, wytwarzać i eksploatować układy mechatroniczne. Nauczymy Cię rozwiązywać problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
 • Systemy pomiarowe i diagnostyczne: specjalność da Ci praktyczne przygotowanie w zakresie nowoczesnych metod akwizycji danych (sensory, układy sensoryczne), metod kondycjonowania i przetwarzania sygnałów (analogowych i cyfrowych) oraz zaawansowanego specjalistycznego programowania składników i funkcji układów pomiarowych. Poznasz również ważniejsze techniki pomiarowe stosowane w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po mechatronice na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia mechatroniki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających mechatroniki lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji studia inżynierskie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w interdyscyplinarnych zespołach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem, eksploatacją maszyn, w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, obrabiarkowym lub w charakterze programisty.

Warto studiować mechatronikę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki Fizyki i Techniki
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
ul. M. Kopernika 1
85-074 Bydgoszcz
www.imis.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Matematyka I,
 • Nauka o materiałach,
 • Podstawy robotyki,
 • Tworzywa sztuczne i kompozyty,
 • Zapis konstrukcji +CAD,
 • Mechanika I,
 • Elementy ergonomii i BHP,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Przedmioty humanistyczne,
 • Język obcy.

semestr II

 • Matematyka II,
 • Podstawy fizyki,
 • Nauka o materiałach,
 • Programowanie strukturalne i obiektowe,
 • Elektrotechnika i elektronika,
 • Wprowadzenie do mechatroniki,
 • Język obcy.

semestr III:

 • Podstawy automatyki,
 • Rachunek różniczkowy w zastos. inżynierskich,
 • Programowanie strukturalne i obiektowe,
 • MES i metody numeryczne,
 • Mechanika II,
 • Wytrzymałość materiałów ,
 • Język obcy,
 • Wychowanie fizyczne,

specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.

specjalności  Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Wprowadzenie do systemów pomiarowych,
 • Metody przetwarzania sygnałów.

semestr IV

 • Wstęp do teorii sterowania
 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów
 • Techniki wytwarzania
 • Przedmioty ogólnouczelniane (do wyboru przez studentów)
 • Język obcy

specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

 • Wykład monograficzny
 • Automatyzacja procesów produkcji
 • Projektowanie systemów mechatronicznych

specjalności  Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Wykład monograficzny
 • Sensory, aktuatory i układy sensoryczne
 • Metody przetwarzania sygnałów

semestr V

 • Architektura systemów komputerowych,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Mechanika płynów,
 • Napędy maszyn i urządzeń,
 • Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice,
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe,

specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

 • Wykład monograficzny,
 • Hydraulika i pneumatyka,
 • Sterowniki przemysłowe,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa,

specjalności  Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Wykład monograficzny,
 • Układy napędowe,
 • Elektroniczna i mikroprocesorowa technika pomiarowa,
 • Techniki pomiarowe I,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

semestr VI

 • Napędy maszyn i urządzeń,
 • Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice,
 • Elementy sztucznej inteligencji,
 • Sterowanie dyskretne i nieliniowe,
 • Projektowanie procesów technologicznych,
 • Wprowadzenie do baz danych,

specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

 • Wykład monograficzny,
 • Mechatroniczne systemy sensoryczne,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa 

specjalności  Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Układy napędowe
 • Techniki pomiarowe I
 • Programowanie w układach pomiarowych
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

semestr VII

 • Maszyny CNC i CAM,
 • Eksploatacja układów mechatroniki,
 • Inżynieria zarządzania,
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej,
 • Seminarium dyplomowe,

specjalność: Mechatronika przemysłowa i produkcyjna

 • Przetwarzanie obrazów i układy wizyjne,
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa.

specjalności  Systemy pomiarowe i diagnostyczne

 • Techniki pomiarowe II
 • Specjalnościowa pracownia dyplomowa

 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom mechatroniki:

Mechatronika