Matematyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2500 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studia matematyki x Twój talent = Dobrze płatna praca

Matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk. Będziecie mogli przekonać się o tym wybierając ten kierunek.  Przyszły pracodawca doceni umiejętność  ścisłego, analitycznego, krytycznego myślenia, kreatywność i zdolność analizy złożonych problemów.

Studia I stopnia zapewnią Ci  ogólną,  wszechstronną wiedzę matematyczną i umiejętność samodzielnego jej pogłębiania, tak abyś był przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w różnych instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Specjalności:

 • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych: absolwent specjalności posiada dodatkowo podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów, a także kryptologii i jej zastosowań do ochrony danych.
 • Nauczycielska: absolwent specjalności posiada niezbędne kwalifikacje do nauczania matematyki w szkole podstawowej.
 • Informatyczna (z język wykładowym angielskim) - Informatics in English

Zastrzegamy, że w przypadku  małej liczby chętnych, jedna ze specjalności nie zostanie uruchomiona.

Gdzie możesz znaleźć pracę po matematyce na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studiowanie matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci wiele możliwości!

W  dobie powszechnej informatyzacji, przedsiębiorcy, aby skutecznie konkurować na rynku poszukują specjalistów ds. analiz statystycznych oraz analizy i przetwarzania danych. Nowe zaostrzone regulacje unijne w zakresie ochrony danych  jeszcze bardziej zwiększą  popyt na specjalistów posiadających wiedzę w zakresie bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania informacji. 

Jeśli twoją pasją jest dzielenie się swoją wiedzą z innymi, to dobrym wyborem będzie specjalność nauczycielska, w ramach której możesz uzyskać kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej.

W zależności od wybranej specjalności, nasi absolwenci podejmują pracę w szkolnictwie, w sektorze finansowym oraz  w przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie niezbędna jest analiza i zachowanie poufności danych w szczególności w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Możesz także kontynuować  naukę na studiach magisterskich uzupełniających  (na matematyce lub na pokrewnym kierunku)  lub  skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Warto studiować matematykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Matematyki
Pl. Weyssenhoffa 11
85-090 Bydgoszcz
www.matematyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Wstęp do matematyki
 • Elementarna teoria liczb
 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometria
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

II semestr

 • Analiza matematyczna I
 • Algebra liniowa z geometria
 • Język obcy
 • Kurs języków programowania
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:
  • Wstęp do ekonomii matematycznej
  • Podstawowe techniki kryptologiczne
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Pedagogika
  • Psychologia
  • Podstawy dydaktyki

III semestr

 • Analiza matematyczna II
 • Algebra z teoria liczb
 • Język obcy
 • Filozofia
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:
  • Matematyka finansowa
  • Modele rynku, produkcji i gospodarki narodowej
  • Algorytmiczna teoria liczb
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Pedagogika II etapu kształcenia
  • Psychologia II etapu kształcenia
  • Praktyka psychologiczno-pedagogiczna śródroczna II etapu edukacyjnego
  • Dydaktyka matematyki II etapu kształcenia

IV semestr

 • Algebra z teoria liczb
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Zajęcia ogólnouczelniane
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:
  • Matematyka ubezpieczeń
  • Kryptologia i ochrona danych
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:
  • Dydaktyka matematyki II etapu kształcenia (n)
  • Polska szkoła matematyczna (n)

V semestr

 • Statystyka matematyczna
 • Matematyka dyskretna
 • Wstęp do topologii
 • Wykład monograficzny I / II (do wyboru)
 • Seminarium dyplomowe
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:
  • Bazy danych
  • Protokoły kryptograficzne
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
  • Technologia informacyjna w edukacji

VI semestr

 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Wykład monograficzny I / II (do wyboru)
 • Seminarium dyplomowe
 • Metody numeryczne
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA FINANSOWA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:
  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
  • Inwestycje i finanse
  • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych
 • MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE - SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
  • Geometria dla nauczycieli
  • Matematyka szkolna z wyższego stanowiska
  • Emisja głosu

Specjalność informatyczna / Informatics in English
Moduł zajęć podstawowych / Basic Subjects

 • Wstęp do matematyki / Introduction to Mathematics

 • Elementarna teoria liczb / ElementaryNumberTheory

 • Analiza matematyczna I /  Calculus I

 • Algebra liniowa z geometrią / Linear Algebra with Geometry

 • Analiza matematyczna II / Calculus II

 • Algebra z teorią liczb / Algebra with NumberTheory

 • Rachunek prawdopodobieństwa / Probability

 • Statystyka matematyczna / Mathematical Statistics

 • Matematyka dyskretna / DiscreteMathematics

 • Wstęp do topologii / Introduction to Topology

 • Równania różniczkowe zwyczajne / Ordinary DifferentialEquations

 • Wykład monograficzny I/II (do wyboru) / Special Course I/II

 • Seminarium dyplomowe / DiplomaSeminar

 • Język obcy / Foreign Language Course

 • Technologia informacyjna / Information Technology

 • Wychowanie fizyczne / PhysicalEducation

 Moduł zajęć specjalnościowych

 • Kurs języków programowania I / Programming Languages I 

 • Teoria informacji / Information Theory 

 • Architektura komputerów / Computer Architecture

 • Teoretyczne podstawy informatyki / Theoretical Foundations of Computer Science

 • Kurs języków programowania II / Programming Languages II

 • Systemy operacyjne / Operating Systems

 • Algorytmy i struktury danych / Algorithms and Data Structures

 • Bazy danych / Databases

 • Kurs języków programowania III / Programming Languages III

 • Sieci komputerowe / Computer Networks

 • Kurs języków programowania IV / Programming Languages IV

 • Metody numeryczne / Numerical Methods

Moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 • Filozofia / Philosophy
 • Przedmiot społeczny / Social Science subject 

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom matematyki:

Matematyka