Kulturoznawstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Pracuj i Studiuj

Niezależnie od wieku! Studiuj bezpłatnie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kulturoznawstwo 40+, bezpłatne 3-letnie studia licencjackie w trybie popołudniowym.

Film, teatr, moda - po kulturoznawstwie jest w czym wybierać

Twoją ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest ambitne kino albo wizyta w teatrze? To pierwsze oznaki tego, że powinieneś skierować swoje kroki na kierunek kulturoznawstwo. Kierunek ten jeszcze bardziej rozbudzi Twoją pasję, pokaże jak wykorzystać te zainteresowania w życiu zawodowym i pozwoli Ci na poznanie ludzi, dla których kultura jest tak samo ważna jak dla Ciebie.

Specjalności:

 • Filmowo-teatralna: pasjonują Cię kino i teatr? Chciałbyś poznać ich historię i współczesność? Nauczyć się pisać o nich? Wziąć udział w warsztatach filmowych i teatralnych? Wybierz specjalność filmowo-teatralną. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci zajmować się tematyką filmową i teatralną w mediach elektronicznych, telewizji, domach kultury, pracować w kinach lub teatrach. Będziesz mógł też podjąć własną działalność artystyczną. 
 • Moda w kulturze: interesujesz się modą, oglądasz pokazy? Chcesz wiedzieć, jaką rolę odgrywa ona w kulturze, co ma wspólnego moda z ciałem, sztuką i reklamą? Ciekawi Cię jej historia? Wybierz specjalność moda w kulturze! Dowiesz się, jak można się jej przyglądać w sposób naukowy, jak o niej pisać, jak ją promować i wykorzystywać. Weźmiesz udział w warsztatach. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci pracę w instytucjach kulturalnych, mediach, firmach odzieżowych, reklamowych, badawczych i edukacyjnych.  

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kulturoznawstwie na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje Ci kilka możliwości. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich kulturoznawstwa lub na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Do absolwenta tego kierunku są skierowane oferty pracy dla animatorów kultury, dziennikarzy, krytyków literackich, kustoszy, ale także pracowników działu promocji i samorządowych jednostek kultury oraz prywatnych firmach zajmujących się organizacją masowych imprez.

Warto studiować kulturoznawstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Językoznawstwo kulturowe
 • Historia filozofii
 • Dzieje kultury
 • Semiotyka kultury
 • Wprowadzenie do nauki o teatrze
 • Teoria kultury
 • Retoryka i teoria dyskusji
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy pracy naukowej
 • Lektorat j. obcego:
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański
  • j. włoski

II semestr

 • Antropologia kultury
 • Dzieje kultury
 • Teoria i interpretacja literatury
 • Warsztat badawczy kulturoznawcy
 • Dziedzictwo kulturowe i językowe w edukacji regionu
 • Dziedzictwo i tradycja
 • Wprowadzenie do wiedzy o filmie
 • Teoria reklamy
 • Kultura języka polskiego
 • Cyfrowe obszary kultury
 • Lektorat j. obcego
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański
  • j. włoski

III semestr

 • Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu
 • Dzieje sztuki
 • Filozofia kultury
 • Współczesna kultura literacka
 • Kultura i media
 • Marketing w kulturze
 • Lektorat j. obcego
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański
  • j. włoski

Przedmioty dla specjalności: filmowo-teatralnej

 • Teoria i estetyka filmu i nowych mediów
 • Wiedza o telewizji
 • Antropologia teatru i widowisk

Przedmioty dla specjalności: moda w kulturze

 • Wprowadzenie do kultury popularnej
 • Antropologia ciała
 • Historia mody i ubioru

IV semestr

 • Socjologia kultury
 • Folklorystyka
 • Estetyka artystyczna
 • Polszczyzna regionalna
 • Projektowanie w kulturze
 • Lektorat j. obcego
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. hiszpański
  • j. włoski
 • Religioznawstwo
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty dla specjalności: filmowo-teatralnej

 • Historia filmu
 • Film i kultura
 • Warsztaty filmowe

Przedmioty dla specjalności: moda w kulturze

 • Historia mody i ubioru
 • Semiotyka stroju
 • Estetyka kiczu i Kampu w modzie

V semestr 

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Metodyka współczesnej humanistyki
 • Onomastyka polska
 • Seminarium dyplomowe 

Przedmioty dla specjalności: filmowo-teatralnej

 • Warsztaty telewizyjne
 • Historia teatru
 • Film współczesny

Przedmioty dla specjalności: moda w kulturze

 • Poetyka tekstu w modzie
 • Moda w literaturze
 • Marketing w modzie - warsztaty

VI semestr 

 • Kultura totalitarna i jej korzenie
 • Analiza i interpretacja przekazów kulturowych
 • Estetyka w myśli europejskiej
 • Techniki pracy metodą dramową
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty dla specjalności: filmowo-teatralnej

 • Teatr współczesny
 • Warsztaty ekspresji aktorskiej
 • Krytyka filmowa i teatralna

Przedmioty dla specjalności: moda w kulturze

 • Krytyka artystyczna
 • Moda w reklamie - warsztaty
 • Moda a multimedialność

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom kulturoznawstwa:

Kulturoznawstwo