Inżynieria techniczno-informatyczna

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Już dzisiaj poznaj technologie jutra

Studia na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na UKW przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Specjalności:

 • materiały inżynierskie: Na tej specjalności przygotujemy Cię w pełni w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Bez tajemnic będą dla Ciebie obszary materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji. Dzięki takiemu przygotowaniu możesz znaleźć pracę w sferze gospodarki i przemysłu, a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym).
 • techniki wytwarzania: Na tej specjalności przygotujemy Cię w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Otrzymasz pełną wiedzę dotyczącą nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. W toku studiów poznasz innowacyjne materiały i technologie wytwarzania tworzyw sztucznych, materiałów drzewnych i metali. Kwalifikacje te dają możliwość pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej na UKW?

Absolwent kierunku inżynieria techniczno-informatyczna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego) i jest przygotowany do nauczania przedmiotów: technika, podstawy informatyki, oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent ma także pełne kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Warto studiować inżynierię techniczno-informatyczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

 I semestr 

 • Matematyka
 • Chemia
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Organizacja pracy, zarządzanie, elementy ergonomii i BHP
 • Ekonomia z elementami marketingu
 • Grafika inzynierska
 • Metrologia techniczna
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski/francuski
 • Technologia informacyjna
 • Szkolenie BHP

 II semestr 

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (tworzywa sztuczne)
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (materiały drzewne)
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (metale)
 • Podstawy informatyki i algorytmiki
 • Technologia polimerów
 • Język angielski/niemiecki/francuski/rosyjski
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Historia postępu naukowo-technicznego

 III semestr 

 • Mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • Podstawy programowania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski
 • Innowacyjne materiały i technologie (tworzywa sztuczne)
 • Innowacyjne materiały i technologie (materiały drzewne)
 • Innowacyjne materiały i technologie (metale)

IV semestr 

 • Mechanika techniczna oraz wytrzymałość materiałów
 • Elektrotechnika
 • Programowanie obiektowe
 • Grafika i techniki multimedialne
 • Podstawy bioinżynierii medycznej
 • Wychowanie fizyczne
 • Pracownia technologiczna
 • Nowe procesy wytwarzania
 • Przedsiębiorczość

 V semestr 

 • Konstrukcja i eksploatacja maszyn
 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Bazy danych
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • Komputerowe wspomaganie w technice
 • Pracownia projektowo-konstruktorska urządzeń mechanicznych
 • Wykład specjalnościowy I
 • Projekt I

VI  semestr 

 • Elektronika
 • Nowoczesne techniki informatyczne
 • Termodynamika
 • Pracownia projektowo-konstruktorska urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Laboratorium specjalnościowe
 • Wykład specjalnościowy II
 • Projekt II
 • Innowacyjność w gospodarce i przemyśl

VII semestr 

 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Edukacja ekologiczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa
 • Nowoczesne technologie w procesie kształcenia

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii techniczno-informatycznej:

Inżynieria techniczno-informatyczna