Inżynieria materiałowa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają 3,5 roku

Zostań inżynierem od nowych technologii

W dobie wciąż rosnących wymogów dotyczących jakości i kosztów produkcji, bardzo ważna stała się umiejętność dokonywania właściwego wyboru odpowiedniego materiału. W ostatnich latach nowe materiały, będące dziełem przemyślanych badań inżynierów materiałowych, zdominowały postęp praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Obecnie inżynierowie mają do dyspozycji ponad 160 000 materiałów, z których ok. 45 000 stanowią polimery i ich kompozyty.

Inżynieria materiałowa jest dziedziną inżynierii, obejmującą zastosowanie nauki o materiałach dla bezpośrednio użytecznych celów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem różnych produktów i dóbr powszechnego użytku. Łączy ona w sobie wiele dyscyplin naukowych, a dobrze wyposażone laboratoria pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w trakcie wykładów. Kierunek ten jest skierowany do osób, które pasjonują się odkrywaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz szeroko pojętą mechaniką. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa uzyskają zawansowaną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych inżynierskich materiałów polimerowych i kompozytowych, metalowych oraz ceramicznych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i stypendia przyznane pracownikom Katedry Inżynierii Materiałowej (m.in. stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa dla wybitnych młodych naukowców, stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagrody Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego) oraz uzyskane granty badawcze. Zajęcia programowe realizowane są w laboratoriach Katedry Inżynierii Materiałowej wyposażonych w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę badawczą. Są to:

 • Specjalistyczne Laboratorium Badań Materiałów Polimerowych,
 • Laboratorium Inżynierii Polimerów,
 • Laboratorium Badań Wytrzymałości Materiałów,
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni.

Dowodem na to, że inżynieria materiałowa może zafascynować, jest działalność Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. Jego członkowie mogą rozwijać swoją wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej i uczestniczyć w pracach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry, a później prezentować swoje osiągnięcia np. na konferencjach.

Specjalności:

 • Inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych: specjalność skupia się na poznaniu technologii wytwarzania materiałów i produktów tworzywowych oraz na budowie maszyn stosowanych w przetwórstwie tworzyw polimerowych.
 • Współczesne materiały polimerowe i metalowe: studenci tej specjalności poznają właściwości i strukturę materiałów inżynierskich wykorzystywanych w procesach produkcji zarówno powszechnie stosowanych jak i najnowocześniejszych urządzeń. W trakcie swojej edukacji poznają również podstawy nanotechnologii.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii materiałowej na UKW?

Wiedza inżynierów materiałowych jest niezwykle cenna dla każdej innowacyjnej firmy, praktycznie niezależnie od rodzaju jej produkcji. Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w handlu, placówkach badawczych, transporcie, energetyce, szeroko pojętym przemyśle, firmach wytwórczych. Dowie się też jak zarządzać zespołami ludzkimi, pozna podstawy prawa i ochrony intelektualnej. Zdobędzie wiedzę, która umożliwi mu pracę w zakresie:

 • projektowania materiałowego i technologicznego w przemyśle oraz w jednostkach badawczych,
 • obsługi specjalistycznej aparatury oraz oprogramowania komputerowego do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich,
 • dystrybucji i handlu materiałami mających szerokie zastosowania w wielu dziedzinach naszego życia.

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w bardzo wielu przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym w takich jak PESA, Grafform, Apator, Metron, Towimor, Philips, International Paper, Sharp lub Nitrochem.

Studia inżynierii materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stwarzają również możliwości dalszego kształcenia. Można po ich ukończeniu kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studenci mogą też zdobyć kwalifikacje nauczycielskie po wybraniu modułu nauczycielskiego (płatnego).

Warto studiować inżynierię materiałową na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicya 30
85-074 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Matematyka
 • Chemia
 • Nauka o materiałach
 • Elektrotechnika
 • Inżynieria i ochrona środowiska
 • Technologia polimerów
 • Organizacja pracy z elementami ergonomii i BHP
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski/francuski
 • Przedmiot humanistyczny I do wyboru

II semestr 

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Materiały inżynierskie
 • Elektronika
 • Inżynieria wytwarzania
 • Komputerowe bazy danych
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski/francuski
 • Ochrona własności intelektualnej

III semestr

 • Matematyka
 • Materiały inżynierskie
 • Mechanika techniczna
 • Inżynieria wytwarzania
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy programowania
 • Język angielski/niemiecki/francuski
 • Przedmiot ogólnouczelniany
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot humanistyczny II do wyboru
 • Technologia informacyjna

IV semestr 

 • Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
 • Metodyka badania materiałów
 • Technologia procesów materiałowych
 • Wytrzymałość materiałów
 • Termodynamika techniczna
 • Komputerowe wspomaganie w technice
 • Recykling materiałów
 • Język angielski/niemiecki/francuski
 • Wychowanie fizyczne

V semestr 

 • Projektowanie inżynierskie
 • Automatyka i robotyka
 • Mechatronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia techniczna
 • Podstawy obliczeń inżynierskich
 • Sieci komputerowe
 • Charakterystyka współczesnych materiałów inżynierskich
 • Projekt przejściowy

VI semestr

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Projekt inżynierski
 • Podstawy bioinżynierii medycznej
 • Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji
 • Charakterystyka współczesnych materiałów inżynierskich
 • Podstawy kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich
 • Materiały specjalne
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

VII semestr 

 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Modelowanie w technice
 • Budowa maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Wybrane problemy badań materiałów inżynierskich
 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii materiałowej:

Inżynieria materiałowa