Inżynieria bezpieczeństwa

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia inżynierskie trwają  3,5 roku

Zostań inżynierem od trudnych sytuacji

Kto z nas nie marzył w dzieciństwie o życiu superbohatera ratującego świat? Taką szansę dają Ci studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zapraszamy na nie osoby, które lubią ekstremalne wyzwania i nie boją się pracy z trudnymi zjawiskami takimi jak: walka z żywiołami, lub protesty i uliczne zamieszki. Na tym kierunku otrzymasz wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków.

Na studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące zagrożeń w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego oraz cywilnego takich jak: awarie przemysłowe, wypadki komunikacyjne czy też klęski żywiołowe. Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-6.

Specjalności:

 • Inżynieria bezpieczeństwa publicznego: specjalność inżynieria bezpieczeństwa publicznego przygotuje Cię do projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa w gminie, mieście, powiecie czy województwie. Dowiesz się jak identyfikować, zapobiegać i usuwać zagrożenia związane z niebezpieczeństwem publicznym, związanym głównie z protestami i zamieszkami.
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: absolwent studiów o specjalności inżynieria bezpieczeństwa technicznego zdobywa umiejętności w zakresie: rozpoznawania i ewaluacji zagrożeń wynikających z awarii przemysłowych i budowlanych, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego. Absolwent zdobywa też wiedzę z zakresu diagnostyki urządzeń technicznych, a także procedur związanych z ich certyfikacją i bezpieczną eksploatacją. Uzyskuje także rozszerzoną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa transportowego.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii bezpieczeństwa na UKW?

Uzyskana przez absolwentów szeroka wiedza ogólnotechniczna oraz specjalistyczna umożliwiają absolwentom zatrudnienie - zależnie od wybranej specjalności - w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzaniem kryzysowym, w podmiotach gospodarczych zajmujących się ochroną mienia i osób (po ukończeniu dodatkowych kursów kwalifikacyjnych), a także przygotowuje do aplikacji do służb państwowych, działających w obszarach ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego. W tych też służbach absolwent ma kwalifikacje do zatrudnienia na stanowiskach cywilnych.

Warto studiować inżynierię bezpieczeństwa na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
www.technika.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Podstawy analizy ryzyka
 • Ergonomia, fizjologia w bezpieczeństwie pracy i BHP
 • Język niemiecki/angielski/rosyjski/francuski
 • Technologia informacyjna
 • Przedmiot humanistyczny I do wyboru
 • Szkolenie BHP

II semestr 

 • Matematyka
 • Podstawy informatyki i systemów informatycznych
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy prawa krajowego i międzynarodowego
 • Podstawy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
 • Podstawy technicznych systemów zabezpieczeń
 • Podstawy środków bezpieczeństwa i ochrony
 • Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania – tworzywa sztuczne i metale
 • Nauka o materiałach i iżynieria wytwarzania - materiały mineralne i naturalne
 • Język niemiecki/angielski/rosyjski/francuski
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot humanistyczny II do wyboru

III semestr 

 • Mechanika techniczna
 • Jakość systemów
 • Programowanie proceduralne i obiektowe
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Język angielski/niemiecki/rosyjski
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot ogólnouczelniany

 Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa publicznego

 • Prawne aspekty walki z przestępczością
 • Wprowadzenie do kryminologii i kryminalistyki
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • Monitorowanie zagrożeń w bezpieczeństwie cywilnym
 • Techniczne systemy zabezpieczeń w bezpieczeństwie cywilnym
 • Środki bezpieczeństwa i ochrony w bezpieczeństwie cywilnym

IV semestr 

 • Wytrzymałość  materiałów
 • Organizacja systemów ratownictwa
 • Procesy informacyjne
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy budownictwa
 • Język angielski/niemiecki/francuski
 • Wychowanie fizyczne

 Specjalność:  inżynieria bezpieczeństwa publicznego

 •   Przestępczość gospodarcza i zorganizowana

 Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • Wykład specjalnościowy

V semestr 

 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Modelowanie zagrożeń
 • Prowadzenie kontroli i audytu
 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Termondynamika i mechanika płynów
 • Inżynieria transportu

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy

 • Wykład specjalnościowy I
 • Projekt przejściowy I

 Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • Wykład specjalnościowy I
 • Projekt przejściowy I

VI semestr 

 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Skutki zagrożeń
 • Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka
 • Bezpieczeństwo teleinormatyczne

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pracy

 • Laboratorium specjalnościowe
 • Wykład specjalnościowy II
 • Projekt przejściowy II
 • Seminarium dyplomowe

 Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • Laboratorium specjalnościowe
 • Wykład specjalnościowy II
 • Projekt przejsciowy II
 • Seminarium dyplomowe

VII semestr 

 • Skutki zagrożeń
 • Elementy mechatroniki
 • Podstawy ekologii i zarządzanie środowiskiem
 • Zarządzanie kryzysowe

 Specjalność:  inżynieria bezpieczeństwa pracy

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

 Specjalność:  inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 • Seminarium dyplomowe
 • Pracownia dyplomowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom inżynierii bezpieczeństwa:

Inżynieria bezpieczeństwa