Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1600 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Innowacyjność w myśleniu, kreatywność i profesjonalizm! Tego poszukują dzisiejsi pracodawcy!

Masz ogromną szansę studiowania, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, unikatowego i innowacyjnego kierunku, którego program został opracowany w oparciu o współczesne trendy w kraju i na świecie. Jako nasz Student sam wybierasz profil, który najbardziej Cię interesuje. Ponadto masz możliwość odbycia części studiów zagranicą, w ramach programu ERASMUS +. Przed Tobą otwierają się więc szerokie perspektywy kariery zawodowej, we wszystkich wymiarach sfery publicznej. Wybierz kierunek… na przyszłość!

Specjalności:

 • Branding: dzięki tej specjalności staniesz się specjalistą w zakresie promowania i zarządzania projektami innowacyjnymi związanymi z budową świadomości marki - kreowaniem i utrzymaniem jej pozytywnego wizerunku. Zyskasz umiejętności samodzielnego kształtowania strategii marki oraz określania jej architektury. Zachowania konsumenckie i style życia, brand design, design management, semiotyka kultury popularnej - to przykładowe przedmioty, które przewiduje program kształcenia na tej specjalności. Otwiera się zatem przed Tobą perspektywa zatrudnienia w firmach konsultingowych, agencjach brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką.
 • Coaching: Interesuje Cię coaching? - a pełnienie funkcji coach managera, wykorzystującego coachingowy styl zarządzania oraz mentorską odpowiedzialność za rozwój innych - brzmi dla Ciebie atrakcyjnie? To znaczy, że ten kierunek stworzyliśmy z myślą o Tobie. Studia na tej specjalności, gwarantują zdobycie kompleksowej wiedzy na temat specyfiki coachingu i mentoringu. Wyposażymy Cię w kompetencje organizacyjne, pozwalające na wdrażanie rozbudowanych programów rozwojowych, planowanie i koordynowanie projektów coachingu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Poznasz uwarunkowania psychologiczne procesu rozwoju i związane z nim trudności, a poprzez opanowanie metod, technik i narzędzi coachingu, będziesz przygotowany do wspierania rozwoju pracowników i wprowadzania zmian. Program studiów przewiduje takie przedmioty jak m.in.: narzędzia w coachingu, coaching kariery, coaching w biznesie, warsztat i modele sesji coachingowych. Jako nasz Absolwent będziesz przygotowany do pracy w charakterze coach menagera w organizacji, profesjonalnego doradcy zawodowego, mentora, specjalisty w zakresie rozwoju zawodowego, trenera, koordynatora projektów, jak i koordynatora zespołów.
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego: innowacyjne zarządzanie w kontekście rozwoju lokalnego i regionalnego, to dziś wyzwanie przyszłości. Studia na tej specjalności wyposażą Cię w umiejętności i kompetencje warunkujące właściwe programowanie strategiczne oraz wykonywanie kompleksowych przedsięwzięć prorozwojowych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Otrzymasz wiedzę na temat finansów publicznych, a w szczególności kwestii zasad finansowania jednostek samorządowych. W swojej przyszłej pracy, bez problemu będziesz wykorzystywał technologie informacyjne i komunikacyjne e-administracji. Będziesz dysponował umiejętnościami tworzenia strategii marketingowych, mających na celu podnoszenie konkurencyjności miast i regionów - w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Konkurencyjność i kreatywność regionu, zarządzanie majątkiem publicznym, strategie zrównoważonego rozwoju, marketing terytorialny - to przykładowe przedmioty, realizowane w cyklu studiów.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po Innowacyjności i zarządzaniu sferą publiczną na UKW?

Jako nasz Absolwent, będziesz przygotowany do pracy w urzędach gminnych, powiatowych oraz marszałkowskich, w jednostkach zajmujących się procesami programowania rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, w administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci są także bardzo dobrze przygotowani do pracy w instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

Warto studiować innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny 
Instytut Nauk Politycznych 
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
tel: 52 32 59 230
www.naukipolityczne.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym
  w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za te przedmioty podwyższa się o 20% .
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci ze "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr 

 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wstęp do filozofii
 • Język obcy
 • Innowacyjny lider
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Procesy globalizacyjne
 • Wstęp do nauki o polityce
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikacja społeczna

II semestr 

 • Statystyka i demografia
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna
 • Społeczne uwarunkowania innowacyjności
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Public relations
 • Komunikacja międzykulturowa

III semestr 

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Polityki innowacyjności
 • E-polityka
 • Zarządzanie strategiczne
 • Badania marketingowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Polityka społeczna
 • Marketing internetowy
 • Przedmiot kierunkowy

IV semestr 

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Nowe idee polityczne
 • Zarządzanie instytucją publiczną
 • Socjotechnika życia publicznego
 • Przedmiot kierunkowy
 • Seminarium licencjackie
 • Praktyka zawodowa

Specjalność: Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych
 • Konkurencyjność i kreatywność regionu

Specjalność: Coaching

 • Teoria i praktyka coachingu
 • Narzędzia w coachingu

Specjalność: Branding

 • Semiotyka kultury popularnej
 • Brand design

V semestr 

 • Społeczne studia nad nauką i technologią
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Komentarz polityczny
 • Negocjacje
 • Przedmiot ogólnouczelniany (2x)
 • Seminarium licencjackie

Specjalność:  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Marketing terytorialny
 • Przedsiębiorczość sektora publicznego
 • Zarządzanie majątkiem publicznym

Specjalność: Coaching

 • Coaching kariery
 • Zarządzanie rozwojem w grupie
 • Coaching w biznesie

Specjalność: Branding

 • Zarządzanie projektem
 • Zachowania konsumenckie i style życia
 • Design management

VI semestr

 • Innowacyjność dla zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie wiedzą
 • Procedury decyzyjne w UE
 • Warsztat rzecznika prasowego
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Przedmiot kierunkowy
 • Seminarium licencjackie

Specjalność:  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych
 • Konkurencyjność i kreatywność regionu

Specjalność: Coaching

 • Coaching wykonawczy
 • Warsztat i modele sesji coachingowych
 • Idea i podstawy mentoringu

Specjalność: Branding

 • Techniki promocji i sprzedaży
 • Techniki prezentacji ofert
 • Rebranding

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną