Humanistyka drugiej generacji

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1950 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studiuj i pracuj na styku dwóch światów!

Reagujemy na zmiany cywilizacyjne i rynkowe! 

Zasoby i możliwości humanistyki (teksty, narracje, obrazy, bazy danych itd.) łączymy z nowymi technologiami i nowymi mediami. Zagospodarowujemy świat Internetu, ale tworzymy też w realnej przestrzeni. Wykorzystujemy gotowe aplikacje, stawiamy jednak na autorskie projekty. Zarówno wśród  zasobów sieciowych, jak i rzeczy codziennego użytku znajdziesz opracowane przez nas informacje, grafiki, wytwory pisarskie i dziennikarskie, materiały do druku, książki, gry… 

Zwróć uwagę! Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym, oferujący:

 • aż 5 semestrów kształcenia specjalnościowego,
 • w tym co najmniej 3 semestry pracy nad autorskim projektem i współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • oraz 1 semestr praktyki.

Zajęcia na specjalności rozpoczynają sie po pierwszym semestrze.

Specjalność:

 • Gamedec - badanie i projektowanie gier - game designer jest wizjonerem, stworzycielem światów, opowiadaczem historii. Projektantem wrażeń i emocji. Konstruktorem mechanizmów i systemów. Skutecznym liderem projektów. Animatorem społeczności. Z takim pakietem umiejętności, humanistyczno-techniczno-menedżerskich, może zawodowo działać w wielu sferach. A branża gier przyjmuje ochoczo. Nie boimy się o zatrudnialność absolwentów, gdy już na I i II roku co trzeci gamedek zarabia pieniądze na grach. (czytaj więcej). Ale trzeba te umiejętności realnie posiadać! Od gamedeków wymagamy ciągłego rozwoju kompetencji. Wszechstronności designerskiej (planszówki + larpy + gry wideo + grywalizacja). Profesjonalnego podejścia do terminów i zobowiązań. Szybkiej adaptacji do zmiennych warunków. Języka angielskiego na co dzień (w tej branży angielski nie jest językiem obcym!) Mnóstwa systematycznej pracy, własnej i zespołowej. I prawdziwej pasji kreatywnej, dzięki której ciężka praca zamiast frustracji niesie satysfakcję. Bez tego nikt nie wytrzyma tak intensywnego treningu. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po humanistyce drugiej generacji na UKW?

Trzyletnie studia na naszym kierunku dają Ci już wyższe wykształcenie i możliwość podjęcia pracy w wielu branżach. Nastawiamy się przede wszystkim na te sektory przedsiębiorcze, gdzie zapotrzebowanie na pracowników nie maleje, a rośnie. Są to portale internetowe, firmy zajmujące się projektowaniem gier, agencje interaktywne, biblioteki, centra informacji, placówki edukacyjne i turystyczne i każda firma, która chce zaistnieć w sieci, bo kto tego nie potrzebuje?

Warto studiować humanistykę drugiej generacji na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz 
adres strony: humanistyka2.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Przedmioty specjalnościowe

specjalność: Człowiek Cyfrowy (CC) 

specjalność: Badanie i projektowanie gier (gamedec)

Level (semestr) 1

 • Intro do badania i projektowania gier
 • Literatura interaktywna*

Level 2

 • Projektowanie gier planszowych
 • Projektowanie gier role-playing
 • Prawo i ekonomia rynku gier
 • Projekt

Level 3

 • Projektowanie gier wideo I
 • Gamifikacja w edukacji i zarządzaniu
 • Teoria gier dla projektantów
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 4

 • ARG i gry miejskie
 • Projektowanie gier wideo II
 • Game Studies I
 • Projekt
 • Współpraca z branżą

Level 5

 • Projektowanie gier edukacyjnych
 • Gry w adaptacjach i transmediach
 • Historia gier cyfrowych
 • Game Studies II
 • Projekt dyplomowy**

Level 6

 • Projekt dyplomowy
 • Praktyki zawodowe (3 m-ce)***

*Literatura interaktywna formalnie jest w bloku ogólnym, nie w specjalizacji, ale już tam zaczyna się szkolenie z game designu.

**Licencję gamedeka otrzymasz nie za napisanie pracy, lecz za praktyczny, wdrożony projekt growy, przy którym spędzisz kilka miesięcy pod okiem projectmastera (promotora).

***Na Level 6 nie ma już szkoleń w kwaterze głównej > są tylko praktyki w zewnętrznej firmie + realizacja projektu i pracy dyplomowej w e-kontakcie z projectmasterem.

Więcej na stronie Humanistyki 2.0

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Humanistyka drugiej generacji