Humanistyka drugiej generacji

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Studiuj i pracuj na styku dwóch światów!

Reagujemy na zmiany cywilizacyjne i rynkowe! 

Zasoby i możliwości humanistyki (teksty, narracje, obrazy, bazy danych itd.) łączymy z nowymi technologiami i nowymi mediami. Zagospodarowujemy świat Internetu, ale tworzymy też w realnej przestrzeni. Wykorzystujemy gotowe aplikacje, stawiamy jednak na autorskie projekty. Zarówno wśród  zasobów sieciowych, jak i rzeczy codziennego użytku znajdziesz opracowane przez nas informacje, grafiki, wytwory pisarskie i dziennikarskie, materiały do druku, książki, gry… 

Zwróć uwagę! Humanistyka 2.0 to kierunek o profilu praktycznym, oferujący:

 • aż 5 semestrów kształcenia specjalnościowego,
 • w tym co najmniej 3 semestry pracy nad autorskim projektem i współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 • oraz 1 semestr praktyki.

Zajęcia na specjalności rozpoczynają sie po pierwszym semestrze.

Specjalność:

 • Badanie i projektowanie gier - specjalność kształci specjalistów w zakresie projektowania gier, w szczególności gier analogowych (RPG, Larpów, gier karcianych, terenowych itd.), a także specjalistów w zakresie prowadzenia działań marketingowych w branży growej i w zakresie dziennikarstwa growego. 

*Dana specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zebrania odpowiedniej liczby studentów.

Gdzie możesz znaleźć pracę po humanistyce drugiej generacji na UKW?

Potencjalne miejsca pracy absolwentów specjalności badanie i projektowanie gier:

 • Tester gier
 • Grafik w branży growej
 • Projektant gier
 • Programista gier (o ile student samodzielnie dokształci się w tej dziedzinie)
 • Dziennikarz growy
 • PRowiec w branży gier. 

Warto studiować humanistykę drugiej generacji na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
www.dziennikarstwo.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I rok I semestr

 • Humanistyka 2.0 - podstawy game design
 • Konstruowanie fabuły
 • Kapitał ludzki: kompetencje miękkie
 • Filozofia i nowe technologie
 • Logika z elementami logiki aplikacji
 • Społeczeństwo wiedzy, informacji i cyfryzacji
 • Wstęp do nowych mediów
 • Wprowadzenie do programowania i grafiki
 • Projektowanie gier planszowych i karcianych
 • Język obcy (angielski)

I rok II semestr 

 • Wprowadzenie do groznawstwa
 • Teksty - dyskursy - narracje
 • Prawo internetu
 • LARP - wprowadzenie
 • RPG - wprowadzenie
 • Projektowanie gier cyfrowych - wprowadzenie
 • Projektowanie LARP-ów (do wyboru: chamber / action)
 • Projektowanie gier RPG (do wyboru: TRPG / CRPG)
 • Projektowanie gier cyfrowych (do wyboru: video / mobilne)
 • Język obcy (angielski)

II rok III semestr 

 • Historia gier
 • Probabilistyka i algorytmy
 • Psychologia i kultura gier i graczy
 • Wprowadzenie do VR i ARG
 • Gry perwasywne
 • Zarządzanie projektami
 • Projektowanie LARP-ów (do wyboru: chamber / action)
 • Projektowanie gier RPG (do wyboru: TRPG / CRPG)
 • Projektowanie gier cyfrowych (do wyboru: video / mobilne)
 • Projekt i współpraca z interesariuszami
 • Język obcy (angielski)
 • Wychowanie fizyczne

II rok 4 semestr

 • Metodologia badań społecznych (w cyberprzestrzeni)
 • Historia gier
 • Game Studies
 • Teoria gier dla projektantów
 • Marketing i PR na rynku gier
 • Projektowanie gier cyfrowych (do wyboru: video / mobilne)
 • Projektowanie gier edukacyjnych (do wyboru: edu gry i grywalizacja / gry szkoleniowe i serious games)
 • Projekt i współpraca z interesariuszami
 • Inkubator technologiczny 

III rok 5 semestr

 • Ekonomia rynku gier
 • Wprowadzenie do produkcji gier
 • Grywalizacja w edukacji i zarządzaniu
 • Motywy literackie w tekstach kultury
 • Projektowanie gier edukacyjnych (do wyboru: edu gry i grywalizacja / gry szkoleniowe i serious games)
 • Badanie i analiza gier (do wyboru: etnografia i antropologia / cyfrowa humanistyka)
 • Dziennikarstwo growe / E-sport
 • Testowanie gier / Produkcja gier
 • Projekt i współpraca z interesariuszami
 • Seminarium dyplomowe

III rok 6 semestr

 • Motywy literackie w tekstach kultury
 • Projekt i współpraca z interesariuszami
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (zewnętrzna)

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Humanistyka drugiej generacji