Historia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Połącz pasję ze swoją karierą

Jest to kierunek dla ludzi z pasją, którzy wiedzą, że poruszanie się we współczesnym świecie bez znajomości jego tradycji jest błądzeniem w ciemności. Historia jest nauką umożliwiającą poruszanie się w czasie, dającą możliwość podróżowania do krain i cywilizacji z przeszłości, które dziś już nie istnieją, poznawania ludzi, a nawet zaprzyjaźnienia się z nimi, którzy poprzedzili nas na osi czasu. Ci, którzy poznają przeszłość są ludźmi bogatymi doświadczeniem minionych pokoleń i mądrzy mądrością przodków.
W dzisiejszym świecie tak bardzo ukierunkowanym na przyszłość i tzw. nowoczesność, w państwach o najwyższym współczynniku rozwoju cywilizacyjnego jest również olbrzymi szacunek dla tradycji i zrozumienie dla historii. Współczesny człowiek, mądry, wykształcony, kulturalny, przedsiębiorczy coraz częściej chce wiedzieć skąd przychodzimy. Czy pomożesz mu w zrozumieniu tej podstawowej prawdy? Czy chcesz pomóc mu cieszyć się bogactwem przeszłości? Historia to nie tylko daty. Historia to przede wszystkim nauka o prawidłach kierujących rozwojem społeczeństw. Zatem studia historyczne wymagają od Ciebie mądrości, wszechstronności, odpowiedzialności. Dzisiejsza nauka historyczna potrzebuje ludzi kreatywnych, obeznanych z najnowszymi technikami pozyskiwania i przekazywania wiedzy, pasjonatów. Jeżeli posiadasz te cechy, to z pewnością powinieneś studiować historię. My pomożemy Ci w rozwinięciu tych talentów. Sprawimy, że z pasjonata staniesz się profesjonalistą.
Dodatkowo możesz skorzystać z zajęć w ramach modułu nauczycielskiego (płatnego), dzięki któremu zdobędziesz uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej w klasach 4-8. Program studiów został tak ułożony by dać Ci maksimum wiedzy, a jednocześnie by studia historyczne były wielką przygodą.

Specjalności:

 • Historia ustroju i administracji: Istotnym miejscem pracy są urzędy administracji samorządowej i państwowej. Częstokroć borykają się one z problemem braku specjalistów posiadających ponadprzeciętną wiedzę z zakresu historii ustroju państwa i jego administracji, potrafiących przekuwać posiadaną wiedzę historyczną na potrzeby współczesnego społeczeństwa  W ramach tej specjalności studenci zapoznają się nie tylko z ewolucją ustroju i administracji w Polsce ale także w skali ogólnoeuropejskiej, w tym takich instytucji jak Kościół i Unia Europejska. Na tej specjalności kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności analitycznych tekstów o charakterze konstytucyjno-prawnym, co będzie jednym z Twoich atutów, gdy podejmiesz już pracę zawodową. 
 • Nauczycielska (Historia): Studiując tę specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata patrząc na nie przez pryzmat doświadczenia historycznego. W programie tej specjalności kładziemy duży nacisk na zagadnienia związane z edukacją. Szkoły są wszak nadal jednym z głównych miejsc pracy historyków. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą zespołową jakże przydatną w pracy nauczyciela. 

Uruchomienie specjalności będzie zależało od wyboru wyrażonego w głosowaniu przez studentów kierunku.

Gdzie możesz znaleźć pracę po historii na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dają Ci kilka możliwości. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować jako nauczyciel, animator kultury, redaktor, przewodnik i pilot turystyczny, organizator widowisk historycznych, urzędnik (a może nawet uznany dyplomata lub polityk), żołnierz lub policjant. Oczywiście, najlepiej zrobisz, gdy będziesz kontynuować naukę na na studiach magisterskich uzupełniających z Historii lub na pokrewnym kierunku albo skorzystasz z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. W obecnej rzeczywistości standardem jest wykształcenie magisterskie.

Warto studiować historię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
www.ihism.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, wiedzę o społeczeństwie lub geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Archeologia ziem polskich
 • Źródła i problemy rekonstrukcji kultur prehistorycznych
 • Dzieje cywilizacji starożytnych do podboju rzymskiego
 • Krytyka i interpretacja źródeł do dziejów starożytnych Bliskiego Wschodu i Grecji
 • Historia cywilizacji rzymskiej
 • Krytyka i interpretacja źródeł do dziejów Imperium Romanum
 • Krainy i regiony historyczne
 • Vademecum studiów historycznych. Heurystyka i hermeneutyka historyczna
 • Podstawy archiwistyki
 • Bibliologia historyczna
 • Geografia historyczna
 • Język łaciński
 • Język obcy 

II semestr

 • Historia średniowieczna Polski X-XV w.
 • Historia średniowieczna Polski w świetle źródeł
 • Historia średniowieczna powszechna V-XV w.
 • Źródła do historii średniowiecznej powszechnej
 • Historia gospodarcza
 • Nauki pomocnicze historii
 • Język łaciński
 • Łacina średniowieczna i nowożytna
 • Język obcy 
 • Technologia informacyjna
 • Socjologia

III semestr

 • Historia nowożytna Polski XVI-XVIII w.
 • Historia Rzeczypospolitej szlacheckiej w świetle źródeł
 • Historia nowożytna powszechna XVI-XVIII w.
 • Źródła do historii nowożytnej powszechnej XVI-XVIII w.
 • Polityka historyczna
 • (e-)Zasoby archiwalne i biblioteczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Historia filozofii
 • Translatorium
 • Język obcy

Specjalność: Historia ustroju i administracji

 • Ustroje i administracje państw starożytnych
 • Ustroje i administracja państw średniowiecznej Europy
 • Ustroje i administracja państw Europy XVI-XVIII w.

Specjalność: Nauczycielska (specjalizacja HISTORIA)

 • Moduł 2. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Pedagogika ogólna
  • Psychologia ogólna
  • Pedagogika dla II etapu kształcenia
  • Psychologia dla II etapu kształcenia

IV semestr

 • Historia Polski 1795-1918
 • Historia Polaków czasu zaborów w świetle źródeł
 • Historia powszechna 1789-1918

 • Źródła do historii powszechnej 1789-1918

 • Historia sztuki

 • Język obcy

 • Proseminarium

 • Translatorium

 • Praktyka zawodowa (po IV semestrze; jej zaliczenie i dopisanie pkt. ECTS po VI semestrze)

 • Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna (po IV semestrze; jej zaliczenie i dopisanie pkt. ECTS po VI semestrze)

Specjalność: Historia ustroju i administracji

 • Dzieje administracji w Polsce do 1795 r.
 • Historia ustroju Polski przedustrojowej

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
  • Podstawy dydaktyki

  • Dydaktyka przedmiotu II etap kształcenia

  • Praktyka śródroczna - dydaktyczna przedmiotu

V semestr

 • Historia Polski po 1918 r.
 • Krytyka i interpretacja źródeł do historii Polski po 1918 r.
 • Historia powszechna po 1918 r.
 • Źródła do historii powszechnej po 1918 r.
 • Historia kultury życia codziennego
 • Seminarium licencjackie
 • Warsztat historyka

Specjalność: Historia ustroju i administracji

 • Historia ustroju Polski po 1795 r.

 • Dzieje administracji na ziemiach polskich okresu rozbiorów

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Moduł 2. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Emisja głosu
 • Moduł 3. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
  • Dydaktyka przedmiotu II etap kształcenia

  • Praktyka śródroczna - dydaktyczna przedmiotu

VI semestr

 • Wykład monograficzny
 • Naukowy objazd historyczny
 • Seminarium licencjackie

Specjalność: Historia ustroju i administracji

 • Ustroje i administracja państw w XX w.
 • Podziały administracyjne kościołów chrześcijańskich
 • Administracja Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego i okupacji
 • Administracja w Polsce po 1945 r.
 • Historia integracji europejskiej
 • Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie
 • Źródła do historii ustroju i administracji

Specjalność: Nauczycielska (Historia)

 • Przedmioty specjalnościowe:
  • Retoryka w komunikowaniu szkolnym
  • Źródła w edukacji historycznej i społecznej
  • Stosunki społeczne w Polsce X-XX w.
  • Regionalizm w edukacji społecznej i historycznej

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom historii:

Historia