Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Poznaj język przyszłości biznesu

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Jeśli na maturze wybrałeś język niemiecki, przyjdź do nas, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Studia zapewniają zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C1 (język niemiecki) oraz B2 (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W trakcie studiów studenci germanistyki mają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych oraz zdobywania szerokich kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Przy Katedrze Germanistyki działa od 2008 roku lektorat DAAD, który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.

Moduły do wyboru:

 • moduł: język niemiecki w biznesie
 • moduł: tłumaczenie tekstów

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. germanistyka na UKW?

Firmy bydgoskie ciągle poszukują naszych absolwentów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają zdobycie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, administracji lokalnej i centralnej oraz w instytucjach kultury, a dodatkowo po ukończeniu modułu nauczycielskiego (płatnego) także w szkolnictwie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Warto studiować filologię o spec. germanistyka na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.germanistyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady  

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język niemiecki. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język niemiecki.

 • Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego

 • Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 • Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 • Kandydaci ze „starą maturą.”
 • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

WAŻNE: Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących:

 • egzamin pisemny z języka niemieckiego,
 • egzamin ustny z języka niemieckiego,

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu.

Egzamin pisemny

Test gramatyczno-leksykalny w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.

Egzamin ustny 

Składa się z czterech części, ocenianych osobno:

 • tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) -10 pkt,
 • pytań do tekstu - 15 pkt

oraz dwóch pytań losowanych:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 10 pkt,
 • pytania z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego - 15 pkt.

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 15 punktów.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Akwizycja i nauka języka
 • Fonetyka i fonologia
 • Język obcy
 • Filozofia z etyką
 • Komunikacja interpersonalna

II semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Morfologia i składnia
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Krajoznawstwo
 • Język obcy

III semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wstęp do teorii i praktyki przekładu
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • Język obcy

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Lingwistyka kontrastywna
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • Język obcy
 • Pisanie akademickie
 • Wykład monograficzny (moduł kształcenia z zajęć ogólnouczelnianych)
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Historia języka niemieckiego
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Język obcy

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Literatura niemieckojęzyczna

Moduły do wyboru

Moduł: język niemiecki w biznesie

 • Wstęp do teorii języków specjalistycznych
 • Leksykologia
 • Język niemiecki w biznesie i ekonomii
 • Język niemiecki w prawie i administracji
 • Język niemiecki w hotelarstwie
 • Język niemiecki w gastronomii
 • Nowe technologie w pracy filologa
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Praktyka zawodowa

Moduł: tłumaczenie tekstów

 • Lingwistyka tekstu
 • Pragmatyka językowa
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (z języka niemieckiego na język polski)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (z języka niemieckiego na język polski)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (z języka polskiego na język niemiecki)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (z języka polskiego na język niemiecki)
 • Nowe technologie w pracy filologa
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Praktyka zawodowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom germanistyki:

Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego)