Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Poznaj język przyszłości biznesu

Do studiowania zachęcamy wszystkich zainteresowanych językiem niemieckim i kulturą krajów niemieckojęzycznych. Nie musisz znać języka niemieckiego, aby rozpocząć studia na tej specjalności. Studia zapewniają zdobycie umiejętności językowych na poziomie biegłości C1 (język niemiecki) oraz B2 (drugi język obcy) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W trakcie studiów studenci germanistyki mają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych oraz zdobywania szerokich kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Przy Katedrze Germanistyki działa od 2008 roku lektorat DAAD, który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.

Moduły do wyboru:

 • moduł: język niemiecki w biznesie
 • moduł: tłumaczenie tekstów

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii o spec. germanistyka na UKW?

Firmy bydgoskie ciągle poszukują naszych absolwentów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają zdobycie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług, administracji lokalnej i centralnej oraz w instytucjach kultury, a dodatkowo po ukończeniu modułu kształcenia nauczycieli (płatnego) także w szkolnictwie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Warto studiować filologię o spec. germanistyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Germanistyki
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.germanistyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci ze „starą maturą” oraz kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 128/2013/2014 UKW z dnia 27 maja 2014 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady. 

Dla kandydatów z "nową maturą" 

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi: 
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt). 
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach). 
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe. 
  Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język niemiecki.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Akwizycja i nauka języka
 • Język obcy
 • Filozofia z etyką
 • Komunikacja interpersonalna

II semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Fonetyka i fonologia
 • Morfologia i składnia
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Język obcy

III semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Wstęp do teorii i praktyki przekładu
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Krajoznawstwo
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • Język obcy

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Lingwistyka kontrastywna
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • Język obcy
 • Pisanie akademickie
 • Wykład monograficzny - moduł kształcenia z zajęć ogólnouczelnianych
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Historia języka niemieckiego
 • Literatura niemieckojęzyczna
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Język obcy

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Literatura niemieckojęzyczna

Moduły do wyboru

Moduł: język niemiecki w biznesie

 • Wstęp do teorii języków specjalistycznych
 • Leksykologia
 • Język niemiecki w biznesie i ekonomii
 • Język niemiecki w prawie i administracji
 • Język niemiecki w hotelarstwie
 • Język niemiecki w gastronomii
 • Nowe technologie w pracy filologa
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Praktyka zawodowa

Moduł: tłumaczenie tekstów

 • Lingwistyka tekstu
 • Pragmatyka językowa
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (z języka niemieckiego na język polski)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (z języka niemieckiego na język polski)
 • Tłumaczenie tekstów biznesowo-ekonomicznych (z języka polskiego na język niemiecki)
 • Tłumaczenie tekstów administracyjno-prawniczych (z języka polskiego na język niemiecki)
 • Nowe technologie w pracy filologa
 • Seminarium licencjackie
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • Praktyka zawodowa

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom germanistyki:

Filologia o spec. germanistyka (dla kandydatów uczących się języka niemieckiego od podstaw)