Geografia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Poszerzamy horyzonty...

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności otaczającego nas świata. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

Program studiów zawierający szereg przedmiotów praktycznych, w tym również z zakresu geoinformacji, został pozytywnie oceniony przez współpracujących z nami specjalistów i przedsiębiorców. Zajęcia terenowe, wycieczki tematyczne, to ten element nauki, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania  wiedzy i umiejętności podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich uzupełniających z geografii lub na pokrewnym kierunku (np. na turystyce i rekreacji).

Specjalności:

 • Geografia fizyczna z geoinformacją: studiując geografię fizyczną z geoinformacją będziesz potrafił badać współzależności między elementami środowiska przyrodniczego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji oraz skutków zmian. Nauczysz się użytkować oprogramowanie GIS, które jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym analizę danych przestrzennych oraz ich wizualizację w postaci map cyfrowych (w ramach neogeografii, geoinformacji, systemów informacji geograficznej). Po ukończeniu studiów możesz pracę podjąć w instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.
 • Geografia społeczna z rozwojem regionalnym: studiując tę specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata. Nauczysz się badać  procesy i zjawiska w ujęciu czasowym i przestrzennym co umożliwia realizowanie konkretnych zadań m.in. w ramach lokalnych i regionalnych projektów, opartych o zasady zrównoważonego rozwoju. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą zespołową.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. W zależności od wyboru specjalności, możesz pracować w:

 • firmach geoinformatycznych, firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS);
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej);
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych;
 • służbach państwowych (jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla)
  • centrach zagrożenia kryzysowego (meteorologia i klimatologia hydrologia, osłona hydrometeorologiczna),
  • biurach zarządzania środowiskiem,
  • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),
  • komórkach ochrony, monitoringu oraz kształtowania środowiska przyrodniczego;
 • organizacjach i biurach turystycznych i innych.

Warto studiować geografię na UKW 

Jednostka prowadząca:
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Mińska 15 
85-428 Bydgoszcz 
tel. 52 349 62 50
www.geografia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Na kierunku Geografia, studia I stopnia profil praktyczny realizowane będą następujące przedmioty:

I Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Neogeografia
 • Geograficzny warsztat pracy
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Geografia ludności
 • Systemy informacji geograficznej
 • Matematyka
 • Statystyka w geografii
 • Prawne podstawy zarządzania środowiskiem
 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Geografia gospodarcza
 • Geografia społeczna
 • Geografia osadnictwa
 • Geografia polityczna
 • Geografia regionalna świata
 • Podstawowe metody analizy przestrzennej
 • Geologia
 • Kartografia i topografia
 • Gleboznawstwo i geografia  gleb
 • Kształtowanie i ochrona  środowiska
 • Gospodarka przestrzenna
 • Teledetekcja
 • Biogeografia
 • Geoinformacja
 • Podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ćwiczenia terenowe - Topografia
 • Ćwiczenia terenowe - Meteorologia i klimatologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa
 • Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia
 • Ćwiczenia terenowe - Gleboznawstwo
 • Ćwiczenia terenowe - Hydrologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia gospodarcza
 • Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska

II Moduły zajęć ogólnych

 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informatyczne w geografii
 • Język obcy
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ekologia z podstawami fitosocjologii

III Moduły zajęć specjalnościowych

Specjalność: geografia fizyczna z geoinformacją

 • Podstawy topoklimatologii
 • Geografia krajobrazu
 • GIS w klimatologii i meteorologii
 • Interakcje człowiek-atmosfera
 • Geomorfometria z GIS
 • Ekofizjografia
 • Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS
 • Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu
 • Geografia fizyczna Polski
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne
 • Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Seminarium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku

Specjalność: geografia społeczna z rozwojem regionalnym

 • Uwarunkowania i problemy rozwoju miast
 • Kartografia społeczno-ekonomiczna
 • Podstawy geografii turyzmu
 • Wybrane polityki wspólnotowe UE
 • Wybrane zagadnienia rozwoju transportu
 • Seminarium dyplomowe
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • GIS w geografii społeczno-ekonomicznej
 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Podstawy badań społecznych i gospodarczych
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku
 • Ćwiczenia terenowe z geografii społecznej

IV Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 • Ekonomia
 • Historyczne podstawy geografii
 • Socjologia

V Moduły zajęć ogólnouczelnianych

 • Wykład ogólnouczelniany

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia