Geografia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 2150 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Poszerzamy horyzonty...

To na tym kierunku pasje studentów na każdym kroku łączą się z zainteresowaniami naukowymi. Geografia to dziedzina wiedzy, która pozwala zrozumieć skomplikowane zależności systemu Ziemi. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy stawiamy na teorię połączoną z praktyką.

Zajęcia terenowe i tematyczne wyjazdy studialne, to ten element, którego geografom pozazdrościć mogą studenci innych kierunków. Dajemy możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności także podczas międzynarodowych wyjazdów w ramach programu ERASMUS + (Finlandia, Bułgaria, Słowacja, Francja, Turcja, Cypr). Poszerzamy horyzonty, aby zrozumieć zmieniający się świat.

Po uzyskaniu dyplomu licencjata istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich drugiego stopnia Geografia prowadzonych w Instytucie Geografii na UKW.

Specjalności:

Proponujemy dwie różne specjalności, które pozwalają na rozwinięcie własnych zainteresowań i preferencji zawodowych:

 •  Geografia fizyczna z geoinformacją: studiując tą specjalność będziesz rozumiał  współzależności zachodzące między elementami środowiska przyrodniczego, będziesz potrafił ocenić ich stan i kierunki zmian (w tym ich skutki tendencje), będziesz analizować uwarunkowania. Nauczysz się wykorzystywać oprogramowanie GIS, które jest nowoczesnym narzędziem ułatwiającym analizę danych przestrzennych oraz ich wizualizację w postaci map cyfrowych (w ramach neogeografii i geoinformacji oraz systemów informacji geograficznej).
 • Geografia społeczna z rozwojem regionalnym: studiując tą specjalność nauczysz się rozumieć i analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i gospodarcze współczesnego świata. Nauczysz się badać procesy i zjawiska w ujęciu czasowym i przestrzennym co umożliwia realizowanie konkretnych zadań m.in. w ramach lokalnych i regionalnych projektów bazujących na zasadach zrównoważonego rozwoju. Podczas studiów nauczymy Cię kierowania pracą w zespole ludzkim. 

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po geografii na UKW?

W zależności od wyboru specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w;

 • firmach geoinformatycznych, firmach i instytucjach wykorzystujących systemy informacji geograficznej (GIS);
 • biurach prognoz i analiz (badania rynku i opinii społecznej);
 • przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych;
 • służbach państwowych (jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla)
 • centrach zagrożenia kryzysowego (meteorologia i klimatologia hydrologia, osłona hydrometeorologiczna),
 • biurach zarządzania środowiskiem,
 • biurach planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego (pozyskiwanie funduszy strukturalnych UE),
 • komórkach ochrony, monitoringu oraz kształtowania środowiska przyrodniczego;
 • organizacjach i biurach turystycznych i innych. 

Warto studiować geografię na UKW

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 
Instytut Geografii 
ul. Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
www.geografia.ukw.edu.pl 

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, to liczbę przyznanych punktów za wymieniony przedmiot podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Na kierunku Geografia, studia I stopnia profil praktyczny realizowane będą następujące przedmioty:

I Moduły zajęć z zakresu nauk podstawowych

 • Podstawy geografii fizycznej
 • Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
 • Neogeografia
 • Geograficzny warsztat pracy
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Geografia ludności
 • Systemy informacji geograficznej
 • Matematyka
 • Statystyka w geografii
 • Prawne podstawy zarządzania środowiskiem
 • Geomorfologia
 • Hydrologia i oceanografia
 • Meteorologia i klimatologia
 • Geografia gospodarcza
 • Geografia społeczna
 • Geografia osadnictwa
 • Geografia polityczna
 • Geografia regionalna świata
 • Podstawowe metody analizy przestrzennej
 • Geologia
 • Kartografia i topografia
 • Gleboznawstwo i geografia  gleb
 • Kształtowanie i ochrona  środowiska
 • Gospodarka przestrzenna
 • Teledetekcja
 • Biogeografia
 • Geoinformacja
 • Podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ćwiczenia terenowe - Topografia
 • Ćwiczenia terenowe - Meteorologia i klimatologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa
 • Ćwiczenia terenowe - Geomorfologia
 • Ćwiczenia terenowe - Gleboznawstwo
 • Ćwiczenia terenowe - Hydrologia
 • Ćwiczenia terenowe - Geografia gospodarcza
 • Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska

II Moduły zajęć ogólnych

 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informatyczne w geografii
 • Język obcy
 • Ergonomia, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ekologia z podstawami fitosocjologii

III Moduły zajęć specjalnościowych

Specjalność: geografia fizyczna z geoinformacją

 • Podstawy topoklimatologii
 • Geografia krajobrazu
 • GIS w klimatologii i meteorologii
 • Interakcje człowiek-atmosfera
 • Geomorfometria z GIS
 • Ekofizjografia
 • Przyrodnicze podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS
 • Paleogeografia i stratygrafia czwartorzędu
 • Geografia fizyczna Polski
 • Wpływ człowieka na środowisko wodne
 • Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Seminarium dyplomowe
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku

Specjalność: geografia społeczna z rozwojem regionalnym

 • Uwarunkowania i problemy rozwoju miast
 • Kartografia społeczno-ekonomiczna
 • Podstawy geografii turyzmu
 • Wybrane polityki wspólnotowe UE
 • Wybrane zagadnienia rozwoju transportu
 • Seminarium dyplomowe
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • GIS w geografii społeczno-ekonomicznej
 • Problemy rozwoju obszarów wiejskich
 • Podstawy planowania przestrzennego
 • Podstawy badań społecznych i gospodarczych
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku
 • Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie III roku
 • Ćwiczenia terenowe z geografii społecznej

IV Moduły zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

 • Ekonomia
 • Historyczne podstawy geografii
 • Socjologia

V Moduły zajęć ogólnouczelnianych

 • Wykład ogólnouczelniany

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom geografii:

Geografia