Fizyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1900 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Ciekawy kierunek – pewna przyszłość

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce.

Specjalności

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Fizyczne podstawy mikroelektroniki: Wiedza zdobyta na tej specjalności umożliwi Ci udział w projektowaniu, wdrażaniu oraz w nadzorze nad przebiegiem różnych procesów i procedur technologicznych, zwłaszcza w przemyśle struktur półprzewodnikowych organicznych jak i nieorganicznych. Będzie także posiadał umiejętności w zakresie projektowania i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów i kontroli jakości wyrobów w zakresie nanotechnologii.

Gdzie możesz znaleźć pracę po fizyce na UKW?

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce – fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
Zobacz stronę Instytutu


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady  

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Algebra liniowa z geometrią
 • Analiza matematyczna
 • Metody matematyczne w fizyce
 • Fizyka ogólna
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

II semestr

 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • Laboratorium fizyczne I
 • Podstawy metod opracowywania wyników
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)

III semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Elektrodynamika
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Chemia ogólna

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Elektrodynamika
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Metody doświadczalne w fizyce
 • Wstęp do fizyki ciała stałego

IV semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Fizyka kwantowa I
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Sieci komputerowe
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Fizykochemia w kryminalistyce
 • Metody fizyczne w kryminalistyce
 • Laboratorium kryminalistyczne I 

   

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 • Fizyka kwantowa I
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Sieci komputerowe
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski)
 • Wychowanie fizyczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Chemia ogólna
 • Nanotechnologia

V semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy astronomii
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Wstęp do spektroskopii
 • Filozofia
 • Symulacje komputerowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryminalistyki
 • Wstęp do kryminologii
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Wykład fakultatywny 

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do spektroskopii
 • Filozofia
 • Technologia struktur półprzewodnikowych
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Chemia organiczna
 • Wykład fakultatywny 

VI semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Bazy danych
 • Metody spektroskopowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryptologii
 • Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: Fizyczne podstawy mikroelektroniki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Bazy danych
 • Detektory promieniowania
 • Miernictwo komputerowe
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom fizyki:

Fizyka