Fizyka

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Ciekawy kierunek - pewna przyszłość

Fizyka to znakomita szkoła myślenia ścisłego i praktycznego. Pozwala zrozumieć prawa rządzące naszym światem i tłumaczy niewytłumaczalne. To dzięki fizyce świat się rozwija i pozwala na tworzenie między innymi nowoczesnych technologii. Zdobyte w trakcie studiowania fizyki umiejętności rozwiązywania rozmaitych problemów są poszukiwane na rynku pracy, a globalny rozwój nowoczesnych technologii daje szansę na zgodne z wykształceniem zatrudnienie nie tylko w Polsce. Ugruntowane wiadomości z łatwością pomogą odnaleźć się na rynku pracy. 

Oferujemy naszym kandydatom dwie atrakcyjne specjalności: fizyczne podstawy kryminalistyki oraz nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Uruchomiona zostanie tylko jedna z nich - ta, którą wybierze większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów. 

Specjalności

 • Fizyczne podstawy kryminalistyki: Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz unikalną w skali kraju specjalność fizyczne podstawy kryminalistyki.Na tej specjalności nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.
 • Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki: przemysł oraz firmy innowacyjne w Polsce i na świecie odczuwają głód pracowników, którzy mieliby orientację w najnowszych trendach dotyczących projektowania materiałów o określonej funkcjonalności, a jednocześnie otwarcie myślących, dobrze wykształconych, zdolnych do wszechstronnej komunikacji. Idąc naprzeciw tym oczekiwaniom na rynku pracy proponujemy studia na kierunku fizyka o specjalności nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki. Przedmioty ogólne na tym kierunku pozwolą na ukształtowanie umiejętności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych wspieranych komputerowo do rozwiązywania problemów z bardzo różnych obszarów (nie tylko fizyki). Przedmioty specjalistyczne dotyczą materiałów funkcjonalnych, które wykorzystywane są do wytwarzania pokryć funkcjonalnych, konstrukcji urządzeń do konwersji energii, fotowoltaiki, czujników chemicznych, czujników promieniowania jonizującego, biodetektorów. Program studiów obejmuje kursy dotyczące modelowania nowych materiałów w oparciu o modelowanie molekularne, wytwarzania i badania właściwości materiałów w oparciu o najbardziej zaawansowane techniki fizyki ciała stałego jak również zastosowania nowych materiałów. Studenci są włączani w badania prowadzone w Instytucie Fizyki UKW. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w najbardziej innowacyjnych firmach z regionu.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po fizyce na UKW?

Fizyczne podstawy kryminalistyki: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje elitarne studia dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z kryminalistyką. Specjalność na fizyce - fizyczne podstawy kryminalistyki uczy absolwenta posługiwania się różnymi technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Upoważniają do pracy w laboratoriach: badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych, a także do pracy w tych obszarach sektora usług, które wymagają zdolności analitycznego myślenia i stosowania modeli matematycznych, np. w bankach, ośrodkach analiz rynkowych, firmach konsultingowych, na giełdzie papierów wartościowych. 

Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki:
Absolwent może podejmować pracę w innowacyjnych przedsiębiorstwach, laboratoriach naukowych szkół wyższych i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu. Potrafi ustawicznie poszerzać swoją wiedzę i efektywnie ją wykorzystywać. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystana w nowoczesnych firmach technologicznych w Polsce i na świecie. Opanowane metody matematyczne i komputerowe otwierają możliwości zatrudnienia także w takich dziedzinach, jak bankowość, ubezpieczenia czy zarządzanie.

Warto studiować fizykę na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Fizyki
Al. Powstańców Wielkopolskich 2
85-090 Bydgoszcz
www.fizyka.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady  

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał matematykę*, fizykę (fizykę i astronomię) lub informatykę, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
  WAŻNE: *Kandydatom zdającym egzamin maturalny od roku 2010, liczbę przyznanych punktów za matematykę podwyższa się o 20% wyłącznie w przypadku matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.
 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Algebra liniowa z geometrią
 • Analiza matematyczna
 • Metody matematyczne w fizyce
 • Fizyka ogólna
 • Technologia informacyjna
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)

II semestr

 • Analiza matematyczna
 • Fizyka ogólna
 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • Laboratorium fizyczne I
 • Podstawy metod opracowywania wyników
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)

III semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Chemia ogólna
 • Laboratorium chemiczne
 • Podstawy balistyki

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energetyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Nowoczesne metody badania materiałów
 • Biofizyka
 • Wprowadzenie do systemu UNIX

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Wstęp do fizyki jądrowej
 • Laboratorium fizyczne I
 • Fizyka kwantowa I
 • Podstawy programowania
 • Lektorat z języka obcego (niemiecki, angielski, rosyjski, francuski)
 • Nowoczesne metody badania materiałów
 • Biofizyka
 • Wprowadzenie do systemu UNIX
 • Ochrona własności intelektualnej

IV semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Elektrodynamika
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Wychowanie fizyczne
 • Fizykochemia w kryminalistyce
 • Metody fizyczne w kryminalistyce
 • Laboratorium kryminalistyczne I
 • Ochrona własności intelektualnej

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Elektrodynamika
 • Fizyka i technologia próżni
 • Programowanie obiektowe
 • Wstęp do fizyki ciała stałego
 • Wychowanie fizyczne
 • Krystalografia
 • Laboratorium pomiarów elektrycznych
 • Chemia nieorganiczna
 • Ochrona własności intelektualnej

V semestr 

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Metody numeryczne
 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do spektroskopii
 • Symulacje komputerowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryminalistyki
 • Wstęp do kryminologii
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Filozofia

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Metody numeryczne
 • Podstawy astronomii
 • Zastosowanie teorii grup w fizyce
 • Termodynamika i fizyka statyczna
 • Wstęp do spektroskopii
 • Wstęp do nanotechnologii
 • Wykład monograficzny w j. angielskim
 • AutoCAD
 • Laboratorium spektroskopii optycznej
 • Filozofia 

VI semestr

Specjalność: Fizyczne podstawy kryminalistyki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Astrofizyka
 • Podstawy pisania prac dyplomowych
 • Metody spektroskopowe w kryminalistyce
 • Podstawy kryptologii
 • Zjawiska optyczne w badaniach kryminalistycznych
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: Nowoczesne materiały dla elektroniki i energytyki

 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Elektronika
 • Pracownia elektroniczna
 • Wstęp do optyki nieliniowej
 • Astrofizyka
 • Podstawy pisania prac dyplomowych
 • Spektroskopia ciała stałego
 • Fizyka i technologia materiałów funkcjonalnych
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom fizyki:

Fizyka