Filozofia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1500 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Filozofowie osiągają sukcesy w biznesie!

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują i cechuje Cię umiejętność krytycznego myślenia, zacznij studia na filozofii na UKW. Studia filozoficzne gwarantują rozwinięcie horyzontów myślowych i ułatwiają odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Nie oferujemy Ci wąskiej specjalności zawodowej, ale szerokie możliwości realizacji najróżniejszych planów i ambicji. Na studiach poszukujemy odpowiedzi na pytania: Na czym polega poprawne uzasadnienie przekonań? Na czym polega dobre życie? Czym jest sprawiedliwość? Czy ludzki umysł jest czymś różnym od mózgu? Czy istnieją racjonalne podstawy do uznania bądź odrzucenia tezy o istnieniu Boga? i wiele innych. Ważne są jednak nie tylko same pytania, takie czy inne, ale umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, którą nabywa się podczas poszukiwania na nie odpowiedzi. 

Specjalności:

 • etyka, polityka i media: Specjalność ta jest zorientowana na prezentację problematyki filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów życia społecznego i sposobu prezentacji tych problemów w mediach w wymiarze: etycznym, społecznym, ekologicznym, politycznym, kulturowym, religijnym.
 • nauki kognitywne i media: Specjalność nauki kognitywne i media pozwala na głębsze zrozumienie człowieka i jego natury, mechanizmów zachowań ludzkich na wielu poziomach w tym zwłaszcza biologicznym, fizycznym oraz umysłowym. Pogłębione rozumienie mechanizmów ludzkich aktywności pozwala z kolei na lepszą orientację co do sposobu działania różnego typu środków masowego przekazu i ich wpływu na życie jednostek jak i całych społeczności ludzkich.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filozofii na UKW?

Na studiach z filozofii nauczysz się myśleć i mówić o sprawach fundamentalnych, których wielu ludzi w ogóle nie dostrzega. Ta umiejętność przyda się w każdej pracy i w życiu codziennym. Wielu absolwentów filozofii to świetni menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami i dużymi zespołami. Nasi absolwenci pracują także w agencjach Public Relations, działach kreatywnych a także w roli nauczycieli.

Warto studiować filozofię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Filozofii
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
www.filozofia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 • Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 • Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię, filozofię lub przedmiot język łaciński i kultura antyczna, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.
 • Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 • Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 • Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 • Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 • W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 • Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Historia filozofii starożytnej
 • Logika I
 • Podstawy języka greckiego
 • Metodyka pracy filozoficznej
 • Ontologia
 • Język obcy
 • Ochrona własności intelektualnej

II semestr  

 • Historia filozofii średniowiecznej
 • Logika I
 • Podstawy języka greckiego
 • Etyka
 • Estetyka
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Gatunki dziennikarskie i redakcja tekstów
 • Język obcy
 • Technologia informacyjna

III semestr

Specjalność: etyka, polityka i media

 • Filozofia wczesnonowożytna (XV-XVII w.)
 • Filozofia nauki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia społeczna
 • Język, kultura, społeczeństwo - komunikacja międzykulturowa
 • Systemy polityczne i ekonomiczne we współczesnym świecie
 • Wprowadzenie do retoryki
 • Etyka społeczna
 • Psychologia emocji

Specjalność: nauki kognitywne i media

 • Filozofia wczesnonowożytna (XV-XVII w.)
 • Filozofia nauki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Psychologia poznawcza
 • Psycholingwistyka. Teorie percepcji i produkcji mowy
 • Elementy neurologii klinicznej
 • Wstęp do językoznawstwa ogólnego
 • Problemy współczesnej kognitywistyki
 • Psychologia emocji

IV semestr

Specjalność: etyka, polityka i media

 • Filozofia późnonowożytna (XVIII-XIX w.)
 • Logika II
 • Epistemologia
 • Język obcy
 • Filozofia globalnej polityki
 • Wykład fakultatywny
 • Praktyki zawodowe

Specjalność: nauki kognitywne i media

 • Filozofia późnonowożytna (XVIII-XIX w.)
 • Logika II
 • Epistemologia
 • Język obcy
 • Teorie percepcji i świadomości
 • Wykład fakultatywny
 • Praktyki zawodowe

V semestr

Specjalność: etyka, polityka i media

 • Filozofia polityki
 • Translatorium tekstów filozoficznych
 • Antropologia kulturowa
 • Lektorat prasy zagranicznej
 • Media w globalnej gospodarce i polityce
 • Etyka w biznesie, polityce i mediach
 • Public relations
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: nauki kognitywne i media

 • Filozofia polityki
 • Translatorium tekstów filozoficznych
 • Antropologia kulturowa
 • Lektorat prasy zagranicznej
 • Genetyka kognitywna
 • Wstęp do neurofizjologii człowieka
 • Problemy sztucznej inteligencji
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

Specjalność: etyka, polityka i media

 • Filozofia współczesna
 • Filozofia kultury
 • Filozofia religii
 • Filozofia języka i umysłu
 • Translatorium tekstów filozoficznych
 • Grafika komputerowa w mediach interaktywnych
 • Seminarium dyplomowe

Specjalność: nauki kognitywne i media

 • Filozofia współczesna
 • Filozofia kultury
 • Filozofia religii
 • Filozofia języka i umysłu
 • Translatorium tekstów filozoficznych
 • Grafika komputerowa w mediach interaktywnych
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filozofii:

Filozofia