Filologia o spec. filologia rosyjska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Biznes szuka partnerów ze znajomością języka rosyjskiego

Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW?

Absolwenci filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego, jak też kultury rosyjskiej. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

Warto studiować filologię rosyjska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.neofilologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego

Kandydaci z „nową maturą”, kandydaci ze „starą maturą” oraz kandydaci z dyplomem matury międzynarodowej

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 128/2013/2014 UKW z dnia 27 maja 2014 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Dla kandydatów z "nową maturą" 

1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi: 

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt). 

Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

 

3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe. 

4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Kurs podstawowy
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Historia filozofii
 • Język obcy

II semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Kurs podstawowy
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Kultura rosyjska
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Akwizycja i nauczanie języka

III semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Leksykologia
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Kultura rosyjska
 • Język obcy
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
 • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Fleksja
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Kultura rosyjska
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Składnia
 • Językoznawstwo kontrastywne
 • Język staro-cerkiewno-słowiański
 • Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa bez znajomości języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
 • Tłumaczenie rosyjskich  tekstów użytkowych
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii rosyjskiej:

Filologia o spec. filologia rosyjska