Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Rynki wschodnie szukają partnerów ze znajomością języka rosyjskiego

Studia na filologii rosyjskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka rosyjskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Podczas studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zdobywasz gruntowną wiedzę o języku rosyjskim, literaturze i kulturze rosyjskiej. Po studiach na UKW można uzyskać kwalifikacje tłumacza przysięgłego.

Już na studiach studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia, wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+, wymian studenckich czy odbywania praktyk i staży w międzynarodowych firmach. Studenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii rosyjskiej na UKW?

Absolwenci filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, turystyce, środkach masowego przekazu, w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi oraz w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego, jak też kultury rosyjskiej. Absolwenci mogą również pracować jako nauczyciele, po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich w ramach dodatkowego modułu nauczycielskiego (płatnego).

Warto studiować filologię rosyjska na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.neofilologia.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

Dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego

Kandydaci z nową maturą*

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język rosyjski.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język rosyjski.

 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego (pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi: 
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8•75=60 pkt).
 3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego*

O przyjęciu kandydata na I rok studiów decyduje wynik egzaminu ustnego z języka rosyjskiego.

Egzamin ustny z języka rosyjskiego składa się z czterech części, ocenianych osobno:

 • czytania tekstu oraz odpowiedzi na związane z nim pytanie,
 • ćwiczenia gramatycznego,
 • pytania ogólnego (zainteresowania, czytane książki, dom, rodzina, szkoła itp.),
 • pytania z wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej kultury Rosji (literatura, film, czasopisma, nobliści, sportowcy itp.).

Za każdą część kandydat może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Łącznie za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów.

* Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego:

 1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 3. Kandydaci ze „starą maturą.”
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

Uwaga!
Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie IB przedmiotu: język rosyjski.

Ocenom na dyplomie uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów zgodnie z zasadami zawartymi w §2 ust.1, pkt.1.2.Uchwały (Uchwała Senatu Nr 128/2013/2014 UKW z dnia 27 maja 2014 r).

Dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową i na dyplomie mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik na dyplomie.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów w zależności od poziomu, na którym zdawał obowiązujący przedmiot wg zasady podanej w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Historia filozofii
 • Język obcy

II semestr 

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Fonetyka
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Kultura rosyjska
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Akwizycja i nauczanie języka

III semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
 • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Leksykologia
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Kultura rosyjska
 • Język obcy
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
 • Fonetyka ze słowotwórstwem
 • Fleksja
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Kultura rosyjska
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Wykład monograficzny

V semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego:
  • Składnia
 • Językoznawstwo kontrastywne
 • Język staro-cerkiewno-słowiański
 • Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa*
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa*
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego: (grupa ze znajomością języka)
  • Konwersacje
  • Pisanie z ortografią
  • Struktury
 • Historia języka z elementami gramatyki historycznej
 • Tłumaczenie rosyjskich  tekstów użytkowych
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura rosyjska z elementami historii Rosji
 • Zajęcia specjalizacyjne z językoznawstwa /kulturoznawstwa /literaturoznawstwa*
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii rosyjskiej:

Filologia o spec. filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)