Filologia o spec. filologia angielska

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia licencjackie trwają 3 lata

Lingua franca dla liderów biznesu

Idealny kandydat powinien posiadać wysoko rozwinięte predyspozycje do nauki języka, łatwość w przyswajaniu nowego słownictwa, dobrą pamięć i słuch fonetyczny. Dobrze, jeśli interesuje się zagadnieniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi Wielkiej Brytanii i USA, śledzi anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.

Studia na filologii angielskiej na UKW pozwalają studentowi osiągnąć znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie (C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Absolwenci filologii mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających).

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Absolwent zdobywa bazę stanowiącą podstawę do uzyskania kwalifikacji tłumacza przysięgłego.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii angielskiej na UKW?

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach mających międzynarodowe kontakty biznesowe, jak również wszelkich instytucjach wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

Warto studiować filologię angielską na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Katedra Filologii Angielskiej
ul. Grabowa 2
85-601 Bydgoszcz
www.anglistyka.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

Kandydaci z "nową maturą"

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na egzaminie maturalnym przedmiotu: język angielski.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana jest średnia punktów z części wewnętrznej (ustnej) i z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z przedmiotu: język angielski.

 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).
 4. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Kandydaci przystępujący do egzaminu wstępnego

 1. Kandydaci z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 2. Kandydaci, którzy na dyplomie matury międzynarodowej (2002 r. - 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym.
 3. Kandydaci ze „starą maturą.”
 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą (nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym).

WAŻNE: Przy ocenianiu prac pisemnych z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane zaświadczenia o dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Egzamin wstępny składa się z dwóch części obejmujących:

 • egzamin pisemny z języka angielskiego,
 • egzamin ustny z języka angielskiego,

Egzamin wstępny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 30 punktów i zdał obie części egzaminu.

Egzamin pisemny

Test gramatyczno-leksykalny w ramach materiału gramatycznego z zakresu szkoły średniej. Za egzamin pisemny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Do egzaminu ustnego są dopuszczeni kandydaci, którzy otrzymali minimum 15 punktów.

Egzamin ustny

Składa się z czterech części, ocenianych osobno:

 • tekstu do przeczytania (losowanego przez kandydata) -10 pkt,
 • pytań do tekstu - 15 pkt

oraz dwóch pytań losowanych:

 • pytania ogólnego dotyczącego życia codziennego - 10 pkt,
 • pytania z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego - 15 pkt.

Za egzamin ustny można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Egzamin ustny jest zdany, jeśli kandydat uzyskał minimum 15 punktów.

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

I semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Historia filozofii
 • Praktyczna nauka języka obcego

II semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Akwizycja i nauka języka
 • Historia literatury angielskiej
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia angielskiego obszaru językowego
 • Praktyczna nauka języka obcego
 • Technologia informacyjna

III semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Tłumaczenie tekstów z j. ang. na j. polski
 • Podstawy translatoryki ang.
 • Historia literatury angielskiej
 • Historia literatury amerykańskiej
 • Kultura brytyjska
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
 • Praktyczna nauka języka obcego

IV semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Tłumaczenie tekstów z j. ang. na j. polski
 • Historia literatury amerykańskiej
 • Kultura amerykańska
 • Wybrane zagadn. z kulturoznawstwa
 • Zajęcia specjalizacyjne z kulturoznawstwa/ językoznawstwa/literaturoznawstwa
 • Wykład monograficzny
 • Praktyczna nauka języka obcego
 • Wychowanie fizyczne

V semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa j. angielskiego
 • Historia języka z elementami gramatyki
 • Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Zajęcia specjalizacyjne z literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ kulturoznawstwa
 • Seminarium dyplomowe

VI semestr

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Językoznawstwo kontrastywne
 • Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa
 • Zajęcia specjalizacyjne z literaturoznawstwa/ językoznawstwa/ kulturoznawstwa
 • Seminarium dyplomowe

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom filologii angielskiej:

Filologia o spec. filologia angielska