Ekonomia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć!

Jeśli więc interesujesz się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów wiedzy ekonomicznej, ale też z zakresu innych obszarów, jak choćby prawa.

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz kompetencje rozpoznawania procesów ekonomicznych, wychodzenia im naprzeciw, a w konsekwencji będziesz potrafił sprawnie zarządzać finansami w różnych perspektywach ich dotyczących.

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe.

UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów.

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym na UKW na administracji, zwłaszcza w ramach przedmiotów nakierowanych na administrację w gospodarce, pomyślanych także z myślą o absolwentach ekonomii.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Pracują także w administracji skarbowej oraz biurach podatkowych. Miejscami ich aktywności zawodowej są także firmy produkcyjne, usługowe i handlowe.

Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową. Wiedzę swoją pożytkują także prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz 
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 3 Uchwały.

 2. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

 3. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.
 4. Na podstawie § 3 Uchwały Senatu Nr 13/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów 2019/2020

Semestr I

 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Zarządzanie
 • Matematyka w ekonomii
 • Rachunkowość
 • Technologie informacyjne
 • Socjologia
 • Filozofia z elementami logiki
 • Język obcy 

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Statystyka opisowa
 • Finanse publiczne
 • Polityka społeczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Język obcy 

Semestr III

 • ystem podatkowy w Polsce (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Ekonometria
 • Polityka gospodarcza
 • Logistyka
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Język obcy

Moduł A:

 • Rachunkowość finansowa I
 • Kadry i płace
 • Innowacyjność w biznesie

Moduł B:

 • Finanse korporacyjne
 • Podatek od osób fizycznych
 • Prawo rynku finansowego 

Semestr IV

 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Problemy współczesnej gospodarki
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduł A:

 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość finansowa II
 • Umowy w obrocie gospodarczym

Moduł B:

 • Ordynacja podatkowa
 • Inwestycje alternatywne na rynku finansowym
 • Ocena projektów inwestycyjnych

Semestr V

 • Analiza ekonomiczna
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Komunikacja interpersonalna (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza

Moduł B:

 • Negocjacje i mediacje (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Finanse międzynarodowe
 • Podatek od osób prawnych

Semestr VI

 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Biznesplan
 • Seminarium

Moduł A:

 • Rachunkowość podatkowa
 • Marketing
 • Spółki prawa handlowego

Moduł B:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Podatki pośrednie

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ekonomii:

Ekonomia