Ekonomia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Jeśli interesujesz się sprawami związanymi z gospodarką państwa, inflacją i problemami bezrobocia, równowagą i wzrostem gospodarczym, rozpocznij studia na kierunku ekonomia. Studiując ten kierunek poznasz prawidłowości funkcjonowania gospodarki, dowiesz się, jaki wpływ na nasze życie wywierają stopy procentowe oraz nauczysz się przewidywać wzrost lub spadek wartości akcji na giełdzie. Poznasz zagadnienia dotyczące m.in. makro i mikroekonomii, bankowości, prawa pracy, marketingu przedsiębiorstw, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości zarządczej, ekonomii społecznej, finansów międzynarodowych oraz systemu i prawa podatkowego. Opanowanie zasad rządzących szeroko rozumianymi finansami pozwoli Ci zdobyć pożądane umiejętności i prestiżowy zawód.

Specjalności:

 • bankowa – jest to jedyna w kraju specjalność ogólnoakademicka tworzona przy współpracy z PKO Bankiem Polskim. Naszym studentom daje to możliwość odbycia płatnych praktyk w placówkach Banku, a także możliwość uczestnictwa w warsztatach prowadzonych przez jego pracowników. Dzięki temu studenci UKW zdobędą doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie edukacji.
 • ekonomia menedżerska – specjalność, która daje nie tylko wiedzę związaną z finansami, ale także jest nastawiona na kształtowanie umiejętności związanych z zarządzaniem zespołem. Wiedza i umiejętności zdobyte na tej specjalności, pomogą w uzyskaniu awansu zawodowego w placówkach finansowych.
 • finanse i rachunkowość – specjalność ta daje szeroką wiedzę przydatną we wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się finansami. Studenci UKW będą uczestniczyć w zajęciach z obszaru finansów międzynarodowych, funduszy strukturalnych, rynku papierów wartościowych, a także zdobędą umiejętności z zakresu zarządzania i negocjacji.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Pytanie o przyszłość po studiach jest dziś jednym z najczęściej zadawanych przez maturzystów. Studiowanie ekonomii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy daje wiele perspektyw rozwoju. Kontynuuj naukę na studiach magisterskich uzupełniających na pokrewnym kierunku albo skorzystaj z szerokiej oferty studiów podyplomowych w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Studia licencjackie dają Ci już wyższe wykształcenie, dlatego możesz od razu wkroczyć na ścieżkę zawodową. Absolwenci ekonomii mogą podjąć pracę w każdej instytucji publicznej, banku lub przedsiębiorstwie związanym z finansami w roli analityka, doradcy, audytora, koordynatora projektów lub eksperta w środkach masowego przekazu.

Warto studiować ekonomię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
 2. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 3. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 101/2014/2015 UKW z dnia 26 maja 2015 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady.

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Przedmioty realizowane w ramach toku studiów

I semestr

 • Matematyka w ekonomii
 • Mikroekonomia
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Technologie informacyjne
 • Geografia gospodarcza
 • Socjologia
 • Język obcy
 • Filozofia  z elementami logiki

II semestr

 • Podstawy prawa
 • Makroekonomia
 • Statystyka opisowa
 • Finanse publiczne
 • Polityka społeczna
 • Logistyka
 • Język obcy
 • Historia gospodarcza

III semestr

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonometria
 • Polityka gospodarcza
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduły zajęć specjalnościowych:

specjalność: BANKOWA

 • Bankowość
 • Podstawy negocjacji i komunikacji interpersonalnej

specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA

 • Ekonomia menedżerska
 • Komunikacja interpersonalna

specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie kadrami

IV semestr

 • Gospodarka regionalna
 • Rachunek kosztów
 • Proseminarium
 • Język obcy
 • Przedmiot fakultatywny

Moduły zajęć specjalnościowych:

specjalność: BANKOWA

 • Prawo handlowe
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rynek kultury
 • Bankowość w praktyce

specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA

 • System podatkowy w Polsce
 • Rynek finansowy
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne

specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rachunkowość podatkowa
 • Finanse międzynarodowe
 • Negocjacje i mediacje
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE

V semestr

 • Analiza ekonomiczna
 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
 • Seminarium

Moduły zajęć specjalnościowych:

specjalność: BANKOWA

 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa i postępowania cywilnego w bankowości
 • Biznes plan
 • System podatkowy. Prawo podatkowe
 • Podstawy rachunkowości zarządczej

specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA

 • Prawo pracy dla menedżerów
 • Prawo karne dla menedżerów
 • Biznes plan w praktyce
 • Gospodarka Polski po 1990 roku
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rynek papierów wartościowych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie regionalne
 • Rachunkowość budżetowa
 • Podstawy rachunkowości zarządczej

VI semestr

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zasady i techniki budżetowe
 • Seminarium

Moduły zajęć specjalnościowych:

s[ecjalność: BANKOWA

 • Ubezpieczenia. Prawo ubezpieczeniowe
 • Procesy inwestycyjno-budowlane

specjalność: EKONOMIA MENEDŻERSKA

 • Organizacja ochrony środowiska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

specjalność: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Spółki prawa handlowego
 • Problemy współczesnej gospodarki

PRAKTYKI
Praktyki w wymiarze 3-tygodniowym mogą być realizowane w dowolnym czasie, najpóźniej jednak do końca trzeciego roku studiów.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ekonomii:

Ekonomia