Ekonomia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) 1650 zł za semestr
Studia licencjackie trwają 3 lata

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Jeśli interesujesz się regułami rządzącymi produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki międzynarodowych stosunków gospodarczych, gospodarki polskiej i światowej oraz innych obszarów wiedzy.

Nabędziesz kompetencje rozpoznawania procesów ekonomicznych, wychodzenia im naprzeciw, a w konsekwencji będziesz potrafił sprawnie zarządzać finansami w różnych perspektywach ich dotyczących. Ekonomia na UKW jest młodym, ale intensywnie rozwijającym się kierunkiem studiów, który cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów. Ze wszystkich chętnych dostają się tylko najlepsi - zostań jednym z nich.

UKW proponuje na ekonomii dwie specjalności do wyboru, a mianowicie rachunkowość oraz finanse i podatki. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i preferencjami, w tym na UKW na administracji o specjalności administracja w gospodarce, która utworzona została w szczególności właśnie z myślą o absolwentach ekonomii.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w:

 • instytucjach finansowych, w tym bankach, podmiotach doradczych i inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych,
 • administracji skarbowej oraz biurach podatkowych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową,
 • różnych firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych.

Warto studiować ekonomię na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz 
www.prawoiadministracja.ukw.edu.pl


Zasady rekrutacji

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).
 2. Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 3. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię, informatykę, historię lub wiedzę o społeczeństwie, to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%.

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Lista przedmiotów

Przedmioty realizowane w ramach toku studiów

I semestr

 • Matematyka w ekonomii
 • Mikroekonomia
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Technologie informacyjne
 • Geografia gospodarcza
 • Socjologia
 • Język obcy
 • Filozofia  z elementami logiki

II semestr

 • Podstawy prawa
 • Makroekonomia
 • Statystyka opisowa
 • Finanse publiczne
 • Polityka społeczna
 • Logistyka
 • Język obcy
 • Historia gospodarcza

III semestr

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonometria
 • Polityka gospodarcza
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

IV semestr

 • Gospodarka regionalna
 • Rachunek kosztów
 • Proseminarium
 • Język obcy
 • Przedmiot fakultatywny

V semestr

 • Analiza ekonomiczna
 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej
 • Seminarium

VI semestr

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zasady i techniki budżetowe
 • Seminarium

PRAKTYKI
Praktyki w wymiarze 3-tygodniowym mogą być realizowane w dowolnym czasie, najpóźniej jednak do końca trzeciego roku studiów.

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom ekonomii:

Ekonomia