Edytorstwo

studia pierwszego stopnia (licencjackie)

O kierunku

Studia stacjonarne (dzienne) za darmo!
Studia niestacjonarne (zaoczne) brak
Studia licencjackie trwają 3 lata

Wydawnictwa, edytorstwo naukowe, edytorstwo komputerowe - obszar dla redaktora

Jeśli Twoją pasją jest literatura oraz fascynuje Cię proces powstawania książki, redakcji tekstu, to ten kierunek jest dla Ciebie. Edytorstwo na UKW daje szerokie perspektywy rozwoju i możliwości pracy. Studenci podczas 3-letnich studiów licencjackich mają możliwość zdobycia zawodu redaktora, wydawcy, edytora, korektora, adiustatora.

Specjalności:

 • Edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne: celem tej specjalności jest wykształcenie u studenta umiejętności oceniania tekstu od strony formalnej i jednoczesnej poprawy stylu i jakości danego utworu. Student pozna pracę tzw. „operatora fotoskładu”, zajmującego się komputerowym składem tekstu, a także będzie uczestniczył w pracach redaktorskich związanych z czynnościami korektorskimi, adiustacyjnymi czy redakcyjnymi. Specjalność ta łączy kompetencje stricte polonistyczne z umiejętnościami „składacza komputerowego” i wykonywaniem czynności redaktora wydawniczego.
 • Edytorstwo naukowe: na tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami z zakresu tekstologii, edytorstwa naukowego oraz warsztatu redaktora naukowego. Dzięki temu zdobędziesz pogłębioną i wysoce specjalistyczną wiedzę na temat analizy postaci i wariantów tekstu. Będziesz znał podstawowe elementy komentarzy edytorskich tekstów dawnych i współczesnych oraz sposoby i metody ich opracowywania. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu szeroko pojętego aparatu krytycznego, towarzyszącego rozmaitym wydawnictwom.

Poszczególne specjalności będą uruchomione w zależności od liczby studentów na kierunku zgodnie z wyborem większości.

Gdzie możesz znaleźć pracę po filologii polskiej na UKW?

Absolwenci edytorstwa na UKW mogą znaleźć pracę w wydawnictwach, firmach poligraficznych, redakcjach czasopism, biurach redakcyjno-korektorskich, studiach DTP oraz wszelkich firmach zajmujących się opracowywaniem tekstu.

Warto studiować edytorstwo na UKW

Jednostka prowadząca:
Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz
www.filologiapolska-kulturoznawstwo.ukw.edu.pl

Naliczanie punktów dla różnych typów matur

Kandydaci z "nową maturą"

 1. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.
 2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:
  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).
 3. Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).
 4. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.
 5. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Kandydaci ze „starą maturą”

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości.

Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Stara matura
Skala ocen 1 - 6 Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100 5 100
5 83 4 75
4 65 3 50
3 48 - -
2 30 - -
Stara matura
Skala ocen 1 - 6
Ocena Liczba przyznanych punktów
6 100
5 83
4 65
3 48
2 30
Skala ocen 2 - 5
Ocena Liczba przyznanych punktów
5 100
4 75
3 50
- -
- -

Kandydaci z Dyplomem Międzynarodowej Matury (IB)

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. 
Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL) Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80 7 100
6 71 6 86
5 61 5 72
4 52 4 58
3 43 3 44
2 33 2 30
1 24 - -
Matura międzynarodowa
Poziom niższy (SL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 80
6 71
5 61
4 52
3 43
2 33
1 24
Poziom wyższy (HL)
Wynik na dyplomie Liczba przyznanych punktów
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
- -

Zasady rekrutacji

Podstawowe zasady 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały.
 2. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Senatu Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 roku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Lista przedmiotów

I semestr

 • Dzieje książki i księgarstwa
 • Wprowadzenie do edytorstwa
 • Nauki pomocnicze filologii polskiej
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Staropolski świat tekstów
 • Historia piśmiennictwa polskiego z perspektywy wydawcy: Publikacje oświeceniowe a kultura intelektualna epoki
 • Ortografia i interpunkcja
 • Nauki pomocnicze
 • Technologia informacyjna
 • Dzieje myśli filozoficznej
 • Język obcy:
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. niemiecki
  • j. rosyjski
  • j.  hiszpański
  • j.  włoski

II semestr

 • Dzieje książki i księgarstwa
 • Wprowadzenie do edytorstwa
 • Edytorstwo wobec wyznań współczesności
 • Podstawy tekstologii
 • Estetyka i typografia
 • Współczesny rynek wydawniczy
 • Język obcy:
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. niemiecki
  • j. rosyjski
  • j. hiszpański
  • j. włoski
 • Historia piśmiennictwa polskiego w perspektywie wydawcy: Edycje w romantyzmie i pozytywizmie
 • Ćwiczenia stylistyczne i językowe
 • Kultura języka polskiego

III semestr - przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 • Podstawy tekstologii
 • Estetyka i typografia
 • Współczesny rynek wydawniczy
 • Historia piśmiennictwa polskiego w perspektywie wydawcy: Edytor a prądy literackie modernizmu i II Rzeczypospolitej
 • Kultura języka polskiego
 • Ćwiczenia stylistyczne i językowe
 • Metodologia badań humanistycznych
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy:
  • j. angielski
  • j. francuski
  • j. niemiecki
  • j.r osyjski
  • j. hiszpański
  • j. włoski

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne

 • Organizacja pracy w wydawnictwie
 • Korekta i redakcja wydawania
 • Warsztaty redaktorskie
 • Adobe InDesign

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Krytyka tekstu
 • Opracowanie naukowe tekstu
 • Warsztat wydawcy naukowego

IV semestr - przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 • Marketing wydawniczy
 • Życie literackie w Polsce 1945-1989
 • Wiedza o kulturze
 • Korespondencja literatury i sztuki
 • Teoria literatury w pracy redaktora

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne

 • Korekta i redakcja wydawania
 • Warsztaty redaktorskie
 • Adobe InDesign
 • Skład komputerowy tekstu

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Krytyka tekstu
 • Opracowanie naukowe tekstu
 • Warsztat wydawcy naukowego
 • Zasady transkrypcji i modernizacji tekstu

V semestr - przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności

 • Współczesna literatura i kultura literacka
 • Korespondencja literatury i sztuki
 • Kultura popularna
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne

 • Skład komputerowy tekstu
 • Projektowanie stron www
 • Grafika użytkowa

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Opracowanie naukowe tekstu
 • Zasady transkrypcji i modernizacji tekstu
 • Digitalizacja i cyfryzacja
 • Edytorstwo publikacji cyfrowych

VI semestr

 • Komiks jako tekstu kultury
 • Nowe media
 • Ochrona praw autorskich
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo komputerowe i techniki redakcyjne

 • Projektowanie stron www
 • Grafika użytkowa

Przedmioty dla specjalności: edytorstwo naukowe

 • Digitalizacja i cyfryzacja
 • Edytorstwo publikacji cyfrowych

Studiuj za granicą

Kraje, do których studenci UKW wyjeżdżają w programie Erasmus+

W tych krajach możesz studiować w trakcie edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wyjazdy odbywają się w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+.

 • Bułgaria
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Litwa
 • Niemcy
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Turcja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Łotwa
 • Czechy
 • Cypr
 • Belgia
 • Estonia
 • Rumunia
 • Chorwacja

Uniwersytety szczególnie polecane studentom edytorstwa:

Edytorstwo